Заседание № 25/22.07.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 384

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 384

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 385

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2021 година.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 385

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и списъка за капиталови разходи.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 7 гласа въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 386

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за искане за предоставяне на имот - публична държавна собственост, включен в активите на Държавно предприятие „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Живко Демирев – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Теменуга Трифонова – гражданка.

            Общинският съвет след поименно гласуване с 26 гласа Против прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 386

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 от ЗДС и чл. 6, ал. 2 от ППЗДС, Общински съвет - гр. Нова Загора НЕ ДАВА съгласие община Нова Загора да поиска Министерския съвет да й предостави безвъзмездно за управление недвижим имот - публична държавна собственост, а именно: Част от сграда на два етажа с идентификатор 51809.508.5697.1 по КККР на гр. Нова Загора, със застроена площ 505 кв. м., за която е съставен Акт за публична държавна собственост № 5967/03.06.2019 г. на Областния управител на Област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 387

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на становище по представения Бизнес план за развитие на дейността на „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен за периода 2022 г.-2026 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В разискванията взеха участие: Георги Николов – ПП ГЕРБ и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 387

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и направените разисквания по внесения от кмета на Община Нова Загора проект за решение, Общински съвет Нова Загора изразява ОТРИЦАТЕЛНО становище по представения Бизнес план за развитието на дейността на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен за периода 2022 г. – 2026 г., със следните мотиви:

1. В представения Бизнес план  се посочва размера на инвестициите за периода на Бизнес плана в общия му размер за всички общини, като липсва конкретика какъв е предвиждания размер за инвестиции за всяка община.

2. В предлагания Бизнес план се предвижда  увеличение на доставната цена на водата към битови и обществени потребители, като същата не е съразмерна с цената за доставка на вода към  друг оператор. Налице е съществена разлика в цените, която не е ясно на какво се дължи.

3. Липсва яснота за начина на ценообразуване, който се следва при определяне на увеличението на цената на доставяната от „ВиК Сливен“ ООД вода.

 

         (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 388

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 10.08.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 388

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 10.08.2021 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За.)

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД СЪГЛАСУВА Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД като ВиК оператор за периода 2022 - 2026 г. - ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ“ със следните мотиви:

1. В представения Бизнес план  се посочва размера на инвестициите за периода на Бизнес плана в общия му размер за всички общини, като липсва конкретика какъв е предвиждания размер за инвестиции за всяка община.

2. В предлагания Бизнес план се предвижда  увеличение на доставната цена на водата към битови и обществени потребители, като същата не е съразмерна с цената за доставка на вода към  друг оператор. Налице е съществена разлика в цените, която не е ясно на какво се дължи.

3. Липсва яснота за начина на ценообразуване, който се следва при определяне на увеличението на цената на доставяната от „ВиК Сливен“ ООД вода.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията, съгласна посоченото в проектобюджета за 2022 г. - ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ“

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

По т. 3 от дневния ред: Да не участва в гласуването.

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 389

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината и на председателя на общинския съвет за второ тримесечие на 2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 389

 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината и на председателя на общинския съвет за второто тримесечие на 2021 г., съгласно приложената справка.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 390

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти — общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. и отдаване под наем на язовир „Дермен дере”, землище на с. Асеновец, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 390

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет — Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

            Точка            Описание на имота

              232              Язовир „Дермен дере”с площ 14,687 дка, съставляващ            

поземлен имот с идентификатор № 00713.37.510 по КККР               на с. Асеновец, за който е съставен АОС№4053/09.06.2021г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Дермен дере”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 00713.37.510 по КККР на с. Асеновец, с площ 14 687 кв. м., за който е съставен АОС №4053/09.06.2021 г.

            3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира и да сключи договор със спечелилия участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 391

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Щоките" в землището на с. Кортен, община Нова Загора за аквакултури и свързаните с тях дейности.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 391

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Щоките", съставляващ ПИ с идентификатор 38683.38.299 по КККР в землището на с. Кортен, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 291/01.02.2000 г., на ЕТ „Диана Ми - Минчо Иванов" със седалище с. Кортен, община Нова Загора, наемател на обекта по договор № 5/05.01.2021 г. - целогодишно, за срока на сключения договор - до 05.01.2031 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 392

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ XXII, кв. 24 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 392

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 5 315,00 лв. (пет хиляди триста и петнадесет лв.), без включен ДДС., за продажба на УПИ XXII, кв. 24 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора, с обща площ 1 370 кв. м., с отреждане „ за жилищни нужди“, на Спас Динев Спасов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 393

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Станка Новачева Колева, чрез покупко-продажба в УПИ XII-52, кв. 14 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 393

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ ХII-52, кв. 14 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, представляваща 180/2230 ид. ч. на Станка Новачева Колева.

2.На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 610,00 лв. (шестстотин и десет лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ ХII-52, кв. 14 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със Станка Новачева Колева.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Радево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 394

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 00713.34.13 (стар № 034013) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 394

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 43 - общински поземлен имот с идентификатор 00713.34.13 (стар № 034013) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4052/08.06.2021 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 00713.34.13 (стар № 034013) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 630,00 лв. (шестстотин и тридесет лв.), за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 00713.34.13 (стар № 034013) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V..

            4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на с постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 395

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Маринов от с. Дядово, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 395

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Илия Димитров Маринов от с. Дядово, общ. Нова Загора, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.       

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 396

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Красимир Илчев от с. Сокол, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 396

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Красимир Илчев Илчев от с. Сокол, общ. Нова Загора, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.       

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 397

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.07.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе  Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Митева от с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 397

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Марияна Георгиева Митева, общ. Нова Загора, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)