Заседание № 23/20.05.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 351

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, За Кмет на Община Нова Загора, съгласно Заповед № РД -12-315/05.05.2021 г., внесе предложение за изменение на Решение № 6 от 29.11.2019г. на Общински съвет за структурата и общата численост на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

351

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Изменя и допълва решение № 6 от 29.11.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 244 от 17.12.2020 г., считано от 01.06.2021 г., както следва :

Приложение №2

На ред 3 „Спортни бази” - числото „7.50” се заменя с числото „6.50” .

На ред обща численост - числото „117.50” се заменя е числото „116.50”

Приложение №3

Колона „Спортни бази”, на ред Нова Загора и на ред всичко - числото „7.50” се заменя е числото „6.50”.

На ред Всичко - числото „228.50” се заменя с числото „227.50” .

2. Настоящото решение е неразделна част от решение № 6 от 29.11.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 244 от 17.12.2020 г. на Общински съвет  Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 352

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен, което ще се проведе на 04.06.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 352

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Антониева Костадинова – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 04.06.2021 г., както следва:

 • по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“
 • по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 3 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 4 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 5 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 6 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 7 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 8 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 9 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 10 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 11 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 12 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 13 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 14 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 15 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 16 от дневния ред да гласува - „ЗА“

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 353

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имот общинска собственост, необходим за изграждането на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2”, Позиция 2; „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 353

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. от ЗМСМА, чл. 34а, ал. 5 от ЗДС, чл. 6 от ЗОС Общински съвет Нова Загора обявява за частна общинска собственост ПИ с идентификатор 70456.1.218 по КККР на с. Събрано, с площ 35 кв. м. и НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, засегнат от ПУП-ПП за обект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2”, Позиция 2; „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас”, съгласно предоставените от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регистри към проекта, за под обект 16 „Пътен надлез на км. 127-805” в землището на с. Събрано.

2. На основание чл. 34а, ал. 5 в съответствие с 436, изр. второ от ЗДС и чл. 35, ал. 5 от ЗОС Общински съвет Нова Загора, дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата - ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” на ПИ с идентификатор 70456.1.218 по КККР на с. Събрано, с площ 35 кв. м. и НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, засегнат от ПУП-ПП за обект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив- Бургас, Фаза 2”, Позиция 2; „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас”, под обект 16 „Пътен надлез на км. 127-805” в землището на с. Събрано.

3. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на цитираният в т. 2 имот в ползва на Държавата.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 354

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещения с обща площ 66,00 кв. м, находящи се в южната част на сграда „Културен дом” с идентификатор 51809.504.2002.3.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 354

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещения с обща площ 66,00 кв. м, находящи се в южната част на сграда „Културен дом” с идентификатор 51809.504.2002.3 (УПИ VII, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора), за радио-телевизионна дейност, чрез публичен търг за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 355

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план — план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.49.28 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 8910 кв. м, Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, Категория на земята - 9.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 355

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

 1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.49.28 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 8910 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята - 9 и Градоустройствени параметри съгласно ОУП: плътност на застрояване- макс. 30%, Нмакс - 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 1,50 и минимална площ за озеленяване 50%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 356

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04635.66.175 по КККР на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 15126 кв. м, Вид територия: земеделска, Начин на трайно ползване: за животновъден комплекс.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 356

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04635.66.175 по КККР на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 15126 кв. м, Вид територия: Земеделска, Начин на трайно ползване: За животновъден комплекс и установяване на „Предимно производствена зона“ (Пп), с градоустройствени показатели: плътност на застрояване- макс. 80%, Нмакс = 10.00 м., Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 2,50 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 357

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Анна Добрева – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 357

 

Общински съвет - Нова Загора приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2020 г.

 

 (Решението е прието с: 22 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 358

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Николина Желязкова Колева от с. Съдиево, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 358

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Николина Желязкова Колева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 359

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/20.05.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Еленка Семкова Минчева и Радко Кънчев Минчев от с. Стоил войвода, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 358

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Еленка Семкова Минчева и Радко Кънчев Минчев от с. Стоил войвода, община Нова Загора, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)