Община Нова Загора подпомогна 271 лица от началото на проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора”


Пандемията от Covid-19 постави пред нови изпитания много възрастни хора и хора с увреждания от общината. За да отговори на острата нужда от услуги на своите съграждани в затруднено положение, Община Нова Загора разработи проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора”, по който се осъществяват дейности вече четвърти месец.
Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Нова Загора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
Към настоящия момент 271 възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, и хора, които са поставени под карантина от здравните власти са подпомогнати от Община Нова Загора по проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора”.
В създадения Диспечерски център работят един координатор дейности /диспечер/, един шофьор и 32 домашни помощници, които извършват следните услуги: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Услуги по проекта се предоставят на лица в град Нова Загора и в 25 населени места в общината: Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Караново, Кортен, Любенец, Млекарево, Научен, Омарчево, Пет могили, Питово, Прохорово, Радецки, Сокол, Събрано, Стоил войвода, Съдиево, Съдийско поле и Ценино.
Диспечърският център към Община Нова Загора се намира на ул. „24-ти май” № 2 и приема заявки на място или по телефона всеки работен ден от 8 до 17 часа,  Желаещите, да ползват някоя от услугите могат да се свържат с Центъра на тел: 0885/885590; 0878/887062, 0878/887047.
Продължителността на проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора” е до 31.12.2020 г., като той е на стойност 199 470, 00 лв.