Общински съвет - Нова Загора проведе заседание №7

Въпреки обявеното извънредно положение, работата на Общински съвет - Нова Загора продължава. Местните парламентаристи проведоха своето седмо заседание, днес, на 21 април. При стриктно спазване на предписанията на здравните органи за лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, те разгледаха включените в дневния ред 12 точки. В хода на заседанието, общинските съветници гласуваха Предложение за промяна в условията за заплащане на таксата за битови отпадъци на територията на община Нова Загора, във връзка с извънредното положение и приеха удължаване на плащането, с 5% отстъпка, до 30 юни 2020 г. Одобрено бе и решение за кандидатстване по проект „Патронажна грижа в община Нова Загора“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.