Пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 “Подкрепа за независим живот в община Нова Загора”

                            

На 12 октомври 2015 г., в Деня на българската община, в Клуба на дейците на културата в град Нова Загора, се състоя пресконференция по повод представянето на проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 “Подкрепа за независим живот в община Нова Загора”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Участие в пресконференцията взеха: Светла Стоянова – заместник-кмет на Община Нова Загора; кметове на населени места; представители на Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, ръководители и социални работници от действащите социални услуги; общински служители; представители на местните медии и  граждани.
Заместник-кметът и ръководител на проекта Светла Стоянова поздрави присъстващите със стартирането на най-новия проект в социалната сфера, като подчерта, че сред най-важните приоритети на Общинското ръководство винаги е било осигуряване на подкрепа на всеки един новозагорец, особено ако той се намира в тежък за него момент. „За нас е важно гражданите на общината да знаят, че ние винаги сме насреща и сме готови да откликнем на всяка една нужда, те могат да разчитат на нашата подкрепа. Стремим се да развиваме и усъвършенстваме действащите социални услуги на местно ниво, да работим максимално бързо, за да могат всички жители на общината да получат необходимите им помощ и грижа. Благодаря за добре свършената работа на експертите, подготвили проекта, ще продължим и занапред да работим все така експедитивно и професионално, с мисъл за всички уязвими възрастни, деца и семейства в нашата община.”- сподели заместник-кметът Светла Стоянова.
Координаторът по проекта Цветанка Радева, отбеляза, че Община Нова Загора е винаги сред първите общини, когато става дума за кандидатстване по проекти от такъв ранг и е давана за пример дори на големи общини, по отношение високото качество на предоставяните социални услуги.

В хода на срещата бяха представени експертите, който ще работят по успешното реализиране на проекта: ръководител – зам.-кметът Светла Стоянова; координатор по проекта – Цветанка Радева; счетоводител – Валентина Копринкова; технически сътрудник – Красимира Кръстева; експерт търгове – Олга Бишир и експерт човешки ресурси – Кремена Стоянова.
Координаторът презентира подробно проекта “Подкрепа за независим живот в община Нова Загора”, като стана ясно, че той е на обща стойност 499 920,87 лв. и ще бъде реализиран за период от 21 месеца от 17.09.2015 г. до 17.06.2017 г., като услугите ще се предоставят съответно от 17.11.2015 г. до 17.06.2017 г.
Проектът е насочен е към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрото по труда.
Целта на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите от целевата група, като се планира връщане на пазара на труда на лицата, полагащи в момента грижи за своите близки.
Услугите, които ще бъдат предоставяни по проекта са: предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, помощ при извършване на комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване и специализирани здравни услуги.
Проектът BG05M9OP001-2.002-0062-C001 “Подкрепа за независим живот в община Нова Загора” стартира с обявяването на прием на документи на желаещи да бъдат назначени в Звено за услуги в домашна среда към и прием на заявления на кандидатите, желаещи да бъдат потребители на почасовите услуги.
Предвижда се при изпълнение на дейностите по проекта да бъдат наети социален работник, сътрудник социални дейности и медицинска сестра за функционирането на Звеното, като ще бъдат назначени и 62 лични асистенти, които да обслужват 100 потребители от Нова Загора и населените места в общината.
Както е обявено на сайта на Община Нова Загора и в местните медии, първоначалният  прием на документи ще продължи съответно за кандидатите за работа – от 12 октомври до 30 октомври 2015 г., а за кандидат-потребители от 12 октомври до 10 ноември 2015 г. Членовете на екипа за организация и управление на проекта ще оказват необходимото съдействие при подаването на документи за включване в проекта, както на кандидат-потребителите, така и на кандидатите, желаещи да бъдат наети в Звеното за услуги в домашна среда.
Заявления и образци на необходимите документи могат да бъдат свалени в електронен вариант от сайта на община Нова Загора, като след тяхното попълване ще бъдат приемани всеки работен ден от седмицата, от 8.00 до 17.00 часа в Информационния център на Общината.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 „Подкрепа за независим живот в Oбщина Нова Загора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.