Община Нова Загора открива процедура за подаване на заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради

Срокът за подаване на Заявленията за интерес и финансова помощ от Сдружение на собствениците на етажна собственост към Община Нова Загора стартира от 02.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително.

Необходими документи:

Процедура за извършване на оценка на подадените заявления в Община Нова Загора за финансиране от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Приложение №2 Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)
Приложение №3 Протокол
Приложение №4 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)
Приложение №5 Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците
Приложение №6 Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП)
Приложение №7 Справка за собствениците на самостоятелни обекти
Приложение №8 Покана за общо събрание на сдружението на собствениците
Приложение №9 Протокол
Приложение №10 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на Сдружението на собствениците (СС)
Приложение №11 Договор
Приложение №12 Декларация
Приложение №13 Покана за общо събрание на собствениците
Приложение №14 Протокол
Приложение №15 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на собствениците