Общински съвет Нова Загора продължава приема на документи за съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат: 2020 г. – 2024 г.

Във връзка с отправено искане от И.Ф. Административен ръководител – Председател на окръжен съд Сливен за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели, продължава приема на документи за съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат: 2020 г. – 2024 г. Документите се подават в срок до 27.12.2019 г. в Общински съвет – Нова Загора.

 

 

Допълнителна информация и необходими документи:

 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

 

Кандидатите за съдебни заседатели подават в общински съвет – Нова Загора следните документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт:

1. Заявление съдържащо изразено писмено съгласие и данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки; образец

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. препоръки;

5. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

6. мотивационно писмо;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; образец

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Документът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия