Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 14.11.2019 г.  за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obs_nz@abv.bg