"Подкрепа за достоен живот"

"Подкрепа за достоен живот"
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

схема № BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Подписано е партньорско споразумение  № РД08-52/08.10.2010 г.” Водеща организация по проекта е Агенция за социално подпомагане, а Община Нова Загора е партньор. Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда, чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. Услугата се предоставя за хора с увреждания в невъзможност да се грижат сами за себе си.
Проектът протича на няколко етапа, като през целия период на изпълнението му 64 потребители са ползвали социалната услуга „личен асистент”, обслужвани от 67 лични асистенти.

Тип на публикацията: