„Спокойни у дома”

 „Спокойни у дома”
ОП „Развитие на човешките ресурси”

процедура BG051РО001-5.1.04

Проектът надгражда реализираните в предходни периоди проекти и разширява дейностите, извършвани от Домашен социален патронаж.
Целта на проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване и риск от социална изолация. Насочен е към лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрото по труда.
По проекта е създадено Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Нова Загора за предоставяне на почасови услуги на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Бяха подбрани, обучени и наети 41 лични асистенти, като персонал за предоставяне на услугите: лична помощ, комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване. Те бяха предоставяни в град Нова Загора и 19 населени места от общината. Обслужени са 128 потребители, сключени 44 трудови договора, извършени са 385 мониторингови посещения в дома на потребителите на услугите.

Тип на публикацията: