Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, комисията, определена с Решение № 778/29.05.2019 г. на Общински съвет Нова Загора да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Веска Панкова Павлова
 2. Ганка Тодорова Димитрова
 3. Георги Димитров Радичков
 4. Гергана Тенева Николова
 5. Диян Иванов Тодоров
 6. Енчо Иванов Петров
 7. Желка Йорданова Бинева
 8. Здравко Христов Господинов
 9. Ирена Драгомирова Попова
 10. Мариета Светославова Парушева
 11. Марин Георгиев Иванов
 12. Минчо Койчев Минчев
 13. Николинка Русева Георгиева
 14. Румен Христов Христов
 15. Руска Василева Рашкова
 16. Таня Димитрова Зехирева

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 25.09.2019 г. от 17:00 часа в административната сграда на Община Нова Загора с адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, зала на Общинския съвет.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Георги Николов,

Председател на комисията