„Надграждане”

Проект „Надграждане”

ОП „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, схема № BG051PO002/13.2.2-14.

Целите на проекта са повишаване на професионалния капацитет и мотивацията на общинска администрация Нова Загора чрез обучения; подобряване на координацията между отделните звена в общинска администрация Нова Загора и уменията им да работят заедно и в екип с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Целевата група са служителите в общинска администрация Нова Загора.

По проекта бяха проведени обучения от Института за публична администрация (ИПА) и обучения по ключови компетентности.

Проведени обучения от ИПА:

„Прилагане на административно – процесуалния кодекс (за неюристи)”;

„Деклариране на конфликт на интереси”;

„Етика и превенция на корупцията в държавната администрация”.

Проведени 3 обучения по ключови компетентности:

„Екипна ефективност”;

„Ефективна комуникация”;

„Лична ефективност”.

Тип на публикацията: