Заседание № 48/29.11.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 692

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 692

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г., Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на ОбС, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г., Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г., Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш.

№498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г., Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г., Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г. и Решение № 591/30.05.2018 г.), както следва:

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 текстът „по реда на Гражданския процесуален кодекс" се заменят с „по съответния ред".

2. в ал. 2 текстът „по реда на Закона за административното производство" се заменят с „по съответния ред".

§ 2. В чл. 54, в изречение второ, думата „раходи" се заменя с „разходи", думата „консултански" се заменя с „консултантски".

§ 3. В чл. 55, се правят следните изменения:

1. в ал. 2, т. 1 и т. 2 думите „в рамките на" се заличават,

2. в ал. 2, т. 3 думите „в рамките на 24 часа" се заменят с „най-късно през следващия работен ден".

3. ал. 5 придобива следния текст: „Бързата услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга. Експресната услуга се заплаща с 300 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга".

4. в ал. 7, т. 1, т. 2 и т. 3 думите „в рамките на" се заличават.

§ 4. В Приложение 1 към Наредбата т. 21 се отменя.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържал се)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 693

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за застраховане на обекти частна общинска собственост.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 693

 

На основание чл. 9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинският съвет определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:

  1. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2019 г. съгласно Приложение № 1.
  2. Общински съвет Нова Загора определя имотите, частна общинска собственост, отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2019 г., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 694

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2019 г.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Андония Спасова – ПП ГЕРБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 694

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ:

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2019 г.”

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на общината да сключи договори с народните читалища за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от общинския бюджет.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 695

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора за 2018 година.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ с Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 695

 

На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал. 2 и ал. З от ЗПФ и чл. 37 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 696

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 696

 

            Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да представи приетия Анализ на Областна администрация - Сливен.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 697

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост на Сдружение „Национално дружество Традиция регионален клон Нова Загора“.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 697

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост, помещение № 1 с площ 28 кв.м., находящо се на 2- ри етаж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 11, гр. Нова Загора (бивша просвета).с идентификатор 51809.502.1093.3 за нуждите на сдружение „Национално дружество „Традиция“ регионален клон Нова Загора за срок от 5 (пет) години.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на горецитираното помещение, частна общинска собственост, с Председателя на сдружение „Национално дружество Традиция регионален клуб Нова Загора“.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 698

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост на Сдружение „Тракийско дружество „Руси Славов“ - Нова Загора“.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 698

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост, помещение № 2 с площ 22 кв.м., находящо се на 2- ри етаж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 11, гр. Нова Загора (бивша просвета).с идентификатор 51809.502.1093.3 за нуждите на сдружение „Тракийско дружество „Руси Славов“ - Нова Загора“ за срок от 5 (пет) години.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на горецитираното помещение частна общинска собственост с Председателя на сдружение „Тракийско дружество „Руси Славов“ - Нова Загора“.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 699

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот е идентификатор 51809.501.6188 по КККР на гр. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 699

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот е идентификатор 51809.501.6188 по КККР на гр. Нова Загора, е площ от 1444 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на размер на 47 650,00 (четиридесет и седем хиляди шестстотин и петдесет) лв, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот е идентификатор 51809.501.6188 по КККР на гр. Нова Загора, е площ от 1444 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 700

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора, Любинка Иванова Михалева и Ралица Стоянова Георгиева, чрез покупко-продажба в ПИ 51809.502.778 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XIV 778, кв. 43 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 700

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 51809.502.778 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ ХГ/-778, кв. 43 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. "Васил Левски" № 76, гр. Нова Загора, представляваща 32/444 ид. ч., на Любинка Иванова Михалева и Ралица Стоянова Георгиева.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 940,00 (деветстотин и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 51809.502.778 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XIV- 778, кв. 43 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. "Васил Левски" № 76, гр. Нова Загора, представляваща 32/444 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Любинка Иванова Михалева и Ралица Стоянова Георгиева.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 701

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на базисни цени за отдаване под наем на празни места, общинска собственост, за поставяне на временни преместваеми гаражни клетки.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 701

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора приема базисни цени за отдаване под наем на празни места за поставяне на временни преместваеми гаражни клетки чрез публичен търг, без вкл. ДДС, както следва:

Зона              лв./кв.м./мес.

I                       0.60

II                      0.40

Приетите базисни цени влизат в сила, считано от 01.01.2019 г.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на община Нова Загора да актуализира действащите договори за отдаване под наем на празни места за поставяне на временни преместваеми гаражни клетки.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 2  гласа против и  2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 702

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.502.386 (УПИ XIV-386, кв. 6 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. "Цар Асен Първи" № 12, гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 702

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 308,00 (триста и осем) лв., за учредяване право на пристрояване с площ от 15,00 кв.м в поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.502.386 (УПИ XIV-386, кв. 6 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. "Цар Асен Първи" № 12, гр. Нова Загора, по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС на Пламен Живков Петков.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 703

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – УПИ IV, кв. 7 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 703

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 5820,00 (пет хиляди осемстотин и двадесет) лв, без включен ДДС, за продажба на общински урегулиран поземлен имот IV, кв. 7 по ПУП на с. Баня- вилна зона, с площ 970 кв.м, на „Хюга Арт Резорт“ ООД, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 704

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Изместване на ел.провод 20 kV” в землището на с. Караново, община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 704

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Изместване на ел.провод 20 kV” в землището на с. Караново, община Нова Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 705

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Панчо Милчев Костов от с. Асеновец, община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 705

 

Общински съвет - Нова Загора предоставя еднократна финансова помощ в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лв./ на Панчо Милчев Костов.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 706

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Димитър Георгиев Димитров от с. Богданово, община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 706

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лв./ на Димитър Георгиев Димитров.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 707

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за определяне на допълнителен срок за внасяне на оферти за участие в публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 707

 

1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 35в, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите определя допълнителен срок в размер от 30 /тридесет/ календарни дни за внасяне на оферти за участие в публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора, считано от датата на обявяването на настоящото решение в Държавен вестник. Сроковете за закупуване на конкурсна документация, внасяне на депозит и депозиране на оферта за участие в рамките на определеният допълнителен срок са, както следва:

а/ Конкурсната документация, съдържаща разяснения по провеждане на конкурса се предоставя на всички заинтересовани лица, заявили интерес за участие. Същата се закупува в Информационния център на община Нова Загора, работно място № 3, на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май № 1, всеки работен ден до от 08:00 часа до 16.30 часа, в срок до 20-ия /двадесет/ ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в Държавен вестник, като плащането се извършва преди получаването на документацията. Цената за закупуване на документацията за участие в конкурса е в размер на 100 лв. без вкл. ДДС. В случай, че срокът за закупуване на конкурсна документация изтича в почивен ден, за краен срок се смята следващия работен ден.

При закупуването на конкурсна документация се предоставят документи, идентифициращи заинтересованото лице /документ за самоличност, ЕИК/. В случаите на упълномощаване се представя нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на пълномощника. На лицето, закупило документация за участие се издава сертификат.

б/ Депозита за участие в конкурса в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева се внася в срок не по-късно от 25 /двадесет и пет/ дни, считано от датата на обнародването на настоящото решение в Държавен вестник, по посочения в конкурсната документация начин и банкова сметка. В случай, че срокът за внасяне на депозит за участие изтича в почивен ден, за краен срок се смята следващия работен ден.

в/ Офертите на участниците в конкурса се подават в деловодството на Община Нова Загора в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на обнародването на настоящото решение в Държавен вестник. В случай, че срокът за депозиране на оферта изтича в почивен ден, за краен срок се смята следващия работен ден.

2. Не се променят следните условия за приватизация, приети от Общински съвет Нова Загора в Решение № 669/20.09.2018 г., както следва:

1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. и чл. 32, ал. 2, т. 2, чл. 346 от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите определя метод на приватизация на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора и определя минималната продажна цена, а именно:

Продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап при минимална конкурсна цена: 2 670 000 лв.

2. Общински съвет Нова Загора приема следните условия за приватизация на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света

Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора, които да бъдат включени в тръжната документация и проекта на договор за приватизация:

2.1. Купувачът е длъжен да запази предмета на дейност на приватизиращото се дружество като многопрофилна болница - лечебно заведение по смисъла на чл. 23, ал. 1 от ЗЛЗ, като извършва в лечебното заведение в гр. Нова Загора най-малко следните три лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЛЗ за срок минимум 50 години:

а. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

б. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;

в. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица.

Цитираните дейности се изпълняват най-малко по следните медицински специалности, съгласно Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № МБ-126/12.01.2018 г. издадено от Министъра на здравеопазването:

- Вътрешни болести;

- Нефрология;

- Пневмония и физиотерапия;

- Кардиология;

- Ревматология;

- Ендокринология и болести на обмяната;

- Акушерство и гинекология;

- Педиатрия;

- Неонатология;

- Анестезиология и интензивно лечение;

- Нервни болести;

- Инфекциозни болести;

- Физикална и рехабилитационна медицина;

- Клинична лаборатория;

- Образна диагностика.

2.2. Купувачът следва да запази броя на работни места и броя на отделенията съгласно щатното и длъжностното разписание на дружеството към датата на обявяване на процедурата за приватизация на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ Света Петка Българска ЕООД, гр. Нова Загора. Ограничението не важи в случай на увеличаване на броя на отделенията и работните места.

2.3. Купувачът следва да поеме изричното задължение да погаси съществуващите задължения на приватизиращото се дружество към публично - правни кредитори в лицето на държавата и община Нова Загора, и частно правни кредитори, в т. ч. и към персонала на приватизиращото се дружество за срок не по - късно от 90 /деветдесет дни/, считано от датата на сключване на приватизационния договор.

2.4. Купувачът следва да предложи инвестиция за влагане в приватизиращото се дружество в размер на минимум 10% от предложената от участника конкурсна цена, за период от 3 години, считано от датата на сключване на приватизационния договор. Вида на инвестицията се определя от Купувача. Неустойка за неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции се определя в размер на 50 % от размера на предложените от купувача инвестиции, като купувача при сключването на приватизационния договор следва да представи обезпечение на неустойката. Вид на

обезпечението - запис на заповед. Размера на неустойката за неспазване на срока влагане на инвестициите - 50% от размера на неизпълнените инвестиции.

2.5. Купувачът следва да предостави на „Център за спешна медицинска помощ" гр. Сливен възможност безвъзмездно да ползва предоставеният му по силата на Договор от 02.01.2018 г. недвижим имот- Част от сградата Болница, а именно част от първия етаж от източната част на северното крило с площ от 300 кв.м., включваща амбулатории, диспечерна, лекарска стая, санитарен възел, коридори. Срокът за изпълнение на това задължение - до въвеждане в експлоатация и реално използване на обект „Център за спешна медицинска помощ", за изграждане на който в полза на Министерство на здравеопазването е учредено безвъзмездно право на строеж.

2.6. Недвижимото имущество на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

2.7. Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и трети лица за срока, предвиден в сключените договори за наем.

2.8. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Общински съвет Нова Загора, ако не е изпълнил задълженията си по приватизационния договор за плащане на покупната цена, изплащане на задълженията на приватизиращото се дружество или не е изпълнил предложеният от него инвестиционен план.

2.9. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията по т. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.10 от настоящото решение.

2.10. Купувачът следва да предостави безпрепятствен достъп на упълномощени от органа по приватизация лица до приватизираното дружество и дружествената документация във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол с цел проверка на изпълнението на условията по приватизацията.

2.11. Цена, срок и начин на плащане на цената:

Предложената от участника цена не може да бъде по-ниска от посочената в т. 1 от настоящото решение. Цената е безусловна, оферира се и се заплаща еднократно в български лева, в срок до 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подписване на приватизационния договор.

2.12. При неизпълнение на задълженията по т. 2 от настоящото решение в срок от 30 /тридесет/ дни считано от датата на отправената изрична покана за изпълнение от органа за приватизация, приватизационния договор се разваля без предизвестие и купувачът се задължава да заплати неустойка в размер на 100 % от покупната цена, в срок от 30 дни от датата на поканата, като неустойката не може да се намалява поради прекомерност.

3. В конкурса могат да участват при равни условия всички български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица.

Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в конкурса, освен ако са погасили задълженията си.

Не се допускат до участие в конкурса физически или юридически лица, които имат парични задължения по смисъла на чл. 162 от ДОПК към държавата, към общината по постоянния ад рее/седалището на участника, и към Община Нова Загора.

Не се допускат до участие в конкурса лице което е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация.

В случай, че участник в процедурата е консорциум или друга форма на сдружаване, специално учредено за участие в конкурса, задължително следва да бъде представен договора за учредяване на сдружаването.

4. Общински съвет Нова Загора в качеството си на орган по приватизацията утвърждава конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

5. Общински съвет Нова Загора в качеството си на орган по приватизацията избира състава на комисията, която да организира и проведе публично оповестен конкурс на един етап, както следва:

Председател: Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора

1. Сергей Дериволков - н-к отдел „Правен" /правоспособен юрист/

2. Тони Димитрова - директор Дирекция „Регионално развитие и стопанска политика"

3. Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора

4. Желязко Милев - общински съветник

Резервни членове:

1. Олга Бишир - старши юрисконсулт/правоспособен юрист/

2. Мария Иванова-Данева - общински съветник

6. За работата си комисията да представи в Общински съвет Нова Загора мотивиран доклад относно проведения конкурс, който да съдържа предложение за класация на участниците.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 4 гласа против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 708

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/29.11.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение         за предоставяне на еднократна финансова помощ на Стефан Ангелов Стефанов от с. Баня, община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 708

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лв./ на Стефан Ангелов Стефанов.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)