Декларации и регистри на декларациите по Закона за противодействие на корупцията

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, подадени от лица по чл. 6, ал. 1 и §2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок (за декларации за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК)

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК и декларациите за промяна в декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК, подадени от лица по § 2. (1) от ЗПК 

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок (за декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК и декларации за промяна в декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК )