Заседание № 45/01.10.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 680

ОТ ПРОТОКОЛ № 45/01.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири - публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Нова Загора, на Държавата, съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите възможност.

            Бояна Гидикова – Председател на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология прочете  становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 680

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, Общински съвет Нова Загора прехвърля безвъзмездно на държавата правото на собственост, върху следните имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „язовири“:

Наименование на язовира

Землище

Поземлен имот

Акт за публична общинска собственост

1

„Ада дере“

с. Асеновец

000492

1030/15.06.2004 г.

2

„Маджара голям“

с. Пет могили

000044

000108

278/14.01.2000 г.

3

„Селската река“

с. Радецки

000039

000036

000037

000040

926/20.11.2003 г.

4

„Дермен дере“ 1

с. Крива круша

100018

1012/10.05.2004 г.

5

„Бадем дере“

с. Брястово и с. Караново

000269

000158

3319/13.02.2015 г.

6

„Скендера“

с. Бял кладенец

000230

1076/09.09.2004 г.

7

„Под археологическите  разкопки“

с. Дядово

000341

000342

949/18.12.2003 г.

8

„Катевски“

с. Дядово

000263

000248

1086/06.10.2004 г.

9

„Малка Съзлия“

с. Еленово

000468

000466

1035/02.07.2004 г.

10

„Кийканов“

с. Кортен

000394

778/15.05.2002 г.

11

„Водоем“

с. Каменово

000165

999/21.04.2004 г.

12

„Караманови кладенци“

с. Новоселец

000466

286/14.01.2000 г.

13

„Желязкови кладенчета“

с. Новоселец

000033

284/14.01.2000 г.

14

„Водоем“

с. Омарчево

000566

000565

000567

1272/14.07.2005 г.

15

„Шилева могила“

с. Пет могили

000060

293/10.02.2000 г.

16

„Кайлъка“

с. Пет могили

000211

000344

000375

000225

000416

000160

277/14.01.2000 г.

695/13.08.2001 г.

17

„Стария“

с. Пет могили

000377

000331

000333

000356

693/13.08.2001 г.

694/13.08.2001 г.

18

„Боев кладенец“

с. Пет могили

000215

2150/17.02.2000 г.

19

„Водоем“

с. Полско Пъдарево

000077

2073/13.07.2009 г.

20

„Язовир м. Зад баира“

с. Полско Пъдарево

000244

000245

37/16.06.1998 г.

21

„Шанка“

с. Прохорово

000163

285/14.01.2000 г.

22

„Водоем“

с. Радево

000266

1974/04.02.2008 г.

23

„Стария“

с. Радецки

000053

000225

928/20.11.2003 г.

24

„Чешмите“

с. Радецки

000168

000243

000288

927/20.11.2003 г.

25

„Дядо Петрова чешма“

с. Радецки

000178

282/14.01.2000 г.

26

„Водоем“

с. Радецки

000164

1062/16.08.2004 г.

27

„Водоем Аврен дере“

с. Радецки

000204

1661/19.10.2006 г.

28

„Добри дере“

с. Сокол

000129

779/15.05.2002 г.

29

„Рибарник“

с. Стоил войвода

000280

280/14.01.2001 г.

30

„Водоем м. Тончев кладенец“

с. Съдиево

000101

856/19.02.2003 г.

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да подаде мотивирано предложение до Министерството на икономиката за промяна на собствеността на посочените по-горе язовири.

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)