Заседание № 43/30.08.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 652

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 652

 

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, както следва:

§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

1. т. 7 придобива следния текст: „туристически данък;".

2. създава се т. 8:

„8. данък върху таксиметров превоз на пътници".

3. създава се т. 9:

„9. други местни данъци, определени със закон".

§ 2. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения:

1. т. 4 се изменя така:

„4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза за получените и предоставените дарения;".

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. ал. 4 придобива следния текст:

„(4). Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло в размер, както следва:

1. до 400 кг включително - 6 лв.;

2. над 400 кг - 9 лв.

2. ал. 8 придобива следния текст:

„(8). Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер на 75 лв."

3. ал. 9 придобива следния текст:

„(9). Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 150 лв."

4. ал. 12 придобива следния текст:

„(12). Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, е в размер на 75 лв.

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. ал. 3 придобива следния текст:

„(3). Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории 1_5е, 1_6е и 1_7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

2. създава се ал. 4:

„(4). За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.

3. създава се ал. 5:

„(5). Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 3 гласа Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 653

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 653

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Нова Загора

РЕШИ:

1. Детска градина „Бодра смяна", гр. Нова Загора, Детска градина с. Млекарево, Начално училище „Любен Каравелов" гр. Нова Загора, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора, Основно училище „Христо Ботев" с. Съдиево, Основно училище „Иларион Макариополски" с. Любенова махала, Основно училище „П. Р. Славейков" с. Кортен, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" с. Стоил войвода, Средно училище „Христо Ботев" гр. Нова Загора и Средно училище „Иван Вазов" гр. Нова Загора да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 г.

2. Възлага на кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите действия за включване на детските градини и училища по т. 1 в списъка на средищните детски градини и училища.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 654

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 654

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 655

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора и определяне на комисия, която да предложи метод и условия за приватизация.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора,Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Димитър Бънов – ПП БСП, Крум Георгиев – ПП НП, Ирина Аврамова – ПП БСП и Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 655

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки Общински съвет Нова Загора приема Анализ на правното състояние на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД, с ЕИК 119502651 и адрес на управление ул. „Петко Енев” 1, гр. Нова Загора и утвърждава Информационния меморандум.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки Общински съвет Нова Загора приема оценката на дяловото участие на Община на Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД в размер на 2 280 000 лв. (два милиона двеста и осемдесет хиляди лв.) и определя продажна цена на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора в размер на 2 670 000 лв. (два милиона шестстотин и седемдесет хиляди лева).

3. Общински съвет Нова Загора избира седемчленна членна комисия в състав: Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Тони Димитрова – Директор „РР и СП“, Сергей Дериволков – Началник отдел „Правен“, Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт, Желязко Милев – общински съветник и д-р Станка Иванова – управител на МБАЛ „Св. Петка Българска“, която да предложи метод и условия за провеждане на процедурата по приватизация на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД, които да бъдат представени за одобрение от Общински съвет Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 2 гласа против и  2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 656

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно отмяна на Решение № 640/19.07.2018 г. на Общински съвет — Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 656

 

Общински съвет - Нова Загора отменя свое Решение № 640/19.07.2018 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 657

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за преобразуване на Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички”, с. Асеновец.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт, Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 657

 

1. Общински съвет - Нова Загора взема решение за закриване на специализираната услуга за деца - Дом за деца лишени от родителски грижи „Мария Роза”, с. Асеновец, част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички”, с. Асеновец, считано от 01.10.2018 г.

2. Услугата от резидентен тип Дневен център за деца с увреждания, с. Асеновец преминава към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички”, с. Асеновец, считано от 01.10.2018 г.

3. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите последващи действия във връзка със закриването на Дом за деца лишени от родителски грижи „Мария Роза”, с. Асеновец, част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички”, с. Асеновец.

 

 

            (Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 658

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 2. Допускане изработване на ПЛАН-СХЕМА за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптична кабелна линия с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел до базова станция в ПИ 51809.501.293 по КК на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 658

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 и във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗУТ реши:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на ПЛАН-СХЕМА за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптична кабелна линия с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел до базова станция в ПИ 51809.501.293 по КК на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 659

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, с площ 40,00 кв.м. находящо се в УПИ VII, кв. 13 по ПУП на с. Езеро.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 659

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за търговска дейност на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, с площ 40.00кв.м. (съгласно приложена схема), находящо се в УПИ VII, кв. 13 по ПУП на с. Езеро.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 660

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение с площ 15,60 кв.м., находящо се на I-ви етаж на сграда „Читалище”, с. Питово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 660

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за търговска дейност на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 15,60 кв.м., находящо се на I-ви етаж на сграда „Читалище”, с. Питово, находящо се в УПИ XI, кв. 33 по ПУП на с. Питово.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след коет ода сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 18 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 661

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение и част от покривно пространство в сграда „Здравен дом”, с. Съдиево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 661

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за търговска дейност на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 21,00 кв.м. и част от покривно пространство с площ от 8,00 кв.м., находящи се в сграда „Здравен дом”, УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 662

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на финансова помощ на Мима Стоянова Танева, Диана Танчева Павлова и Ванеса Стоянова Георгиева - състезателки на спортен клуб по борба "Загорец", гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 662

 

Общински съвет - Нова Загора предоставя еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ на Мима Стоянова Танева, Диана Танчева Павлова и Ванеса Стоянова Георгиева - състезателки на спортен клуб по борба "Загорец", гр. Нова Загора за участие в Балканско първенство по борба в Босна и Херцеговина.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 663

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ Петранка Георгиева Грозева от с. Любенова махала, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 663

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Петранка Георгиева Грозева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 664

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/30.08.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Стоилов Йорданов от с. Питово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 664

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йордан Стоилов Йорданов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)