Заседание № 42/19.07.2018г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 635

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Ирина Аврамова – ПП БСП и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 635

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

 

           (Решението е прието с: 19 гласа За, 5  гласа Против и  2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 636

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            Георги Мангъров – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклад на водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Димитър Бънов – ПП БСП и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 636

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност приема Наредба за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора.

Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора влиза в сила в 7-дневен срок от деня на публикуването й на официалната страница на общината,

 

           (Решението е прието с: 18 гласа За, 1 глас против и  5 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 637

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно съгласуване на позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К област Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Цветана Димитрова – Председател на Постоянна комисия по финанси и бюджет прочете мотиви за гласуването по т. 1 и т. 3 от предложения дневен ред на заседанието на общото събрание.

            (Мотивите са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПК НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора.

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 637

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нейчо Минчев Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 31.07.2018 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

По т. 1 от дневния ред „Приемане на Обобщена инвестиционна програма на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „ВиК Сливен" ООД, гр. Сливен за срока на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставена на водоснабдителни и канализационни услуги., в сила от 01.04.2016 г. /2016-2030 г.г./" представителя на Община Нова Загора да гласува „Въздържал се“, защото:

Представената за обсъждане и приемане от ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В НОВА ЗАГОРА обобщена инвестиционна програма представлява одобреното от КЕВР минимално ниво на инвестиции по години в Бизнес - плана на ВиК - Сливен за периода 2017 - 2021 година. Във финансовия отчет на оператора е записано, че инвестициите са вложените средства в реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващите активи, което води до повишаване на капацитета и/или значително удължаване полезния живот на актива. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни и национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, представено от дружеството. Предложението за инвестиции е двойно по - малко за всяка година от годишния размер на амортизационните отчисления, признавани като разход на оператора преди сключване на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията. От анализа на оператора в Бизнес плана е констатирано, че годишно възникващите аварии във водопроводната мрежа (1857 км., от които 1219 км. - вътрешна и 638 км. - външна) са приблизително 200 на всеки 100 км. водопроводна мрежа и около 100 на брой в канализационната система (170 км.). Още през първата отчетна година на петгодишния период оператора отчита общо извършени аварийни и текущи ремонтни дейности само за 117 хил. лв. и реализирани инвестиции за 567 хил. лв., т.е. една голяма част от стойността на ремонта вероятно е осчетоводена като извършена инвестиция. Обаче във финансовия отчет са отразени разходи за материали, при отстраняване на аварии и текущи ремонти в размер на 185 хил. лв. т.е. 68 хил. лв. повече от отчетената ремонтна дейност за 2017 год. Общият размер на минималното ниво за инвестиции по години е съобразен с предложението на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА да се разпределя по общини и видове ВиК системи и съоръжения, а не спрямо броя на жителите.

 

По т. 2 от дневния ред „Приемане на препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК Сливен" ООД, гр. Сливен за 2019 г." представителят на Община Нова Загора да гласува „ЗА“.

 

По т. 3 от дневния ред „Приемане за сведение на Годишния отчетен доклад на „ВиК Сливен" ООД, гр. Сливен за 2017 година" представителят на Община Нова Загора да гласува „ПРОТИВ“, защото:

В отчетния си доклад за дейността през 2017 год. ВиК - Сливен отчита някои слаби страни като:

1. Големи загуби на вода - общо подадената питейна вода за 2017 год. е 37 100 хил. м3, от която полезно ползваната (фактурирана) е 7 073 хил. м3 (т.е. 5,24 пъти по - малко).

2. Ниска степен на събираемост при вземанията от фактурираната полезно ползвана вода. Към 31.12.2017 год. отчетените несъбрани вземания от клиенти са 5 411 хил. лв., а реализираните приходи от основна дейност в размер на 11 076 хил. лв.

3. Като техническо и финансово утежняващо обстоятелство в дейността си ВиК оператора счита обслужването на промишлени предприятия, отделящи големи количества силно замърсени отпадъчни води, без да имат изградени локални пречиствателни съоръжения. В същия момент одобреното им от КЕВР предложение за 2018 год. е цената на услугата за пречистване на отпадъчни води с трета степен на замърсяване да се намали близо два пъти (от 1,932 лв./м3 на 1,046 лв. лв./м3 спрямо 2010 год.).

4. ВиК - Сливен счита, че поддържа по-ниска социално - поносима цена за подаваната питейна вода в противоречие на значителните технически и финансови загуби от дейността си, при положение, че цената за 1/3 от населените места с гравитачно подаване нарасна шоково с 2,64 пъти, а за всички останали с 22%. И всичко това при отчетени в края на 2015 год. амортизационни отчисления с натрупване в размер на 21 998 хил. лева и общо непокритата загуба през годините от 14 000 хил. лева без извършени разходи за инвестиции.

5. Противоречив остава въпроса за действителната себестойност на водата, тъй като цената на подаваната питейна вода за друг оператор е 2,55 пъти по - ниска от тази за потребителите. Твърдението, че тя се подава „сурова" (непречистена) е неприемливо, тъй като отчетените разходи през 2017 год. за пречистване на цялото подадено количество питейна вода (37 100 м3) е само в размер 3 лв./1 000 м3 (55 хил. лв. за флокуланти, 39 хил. лв. за обеззаразяване и 23 хил. лв. за лабораторни материали).

           

По т. 4 от дневния ред „Разни“ представителят на Община Нова Загора да гласува по преценка на място.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 638

ОТ ПРОТОКОЛ №42/19.07./2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности” бюджет „държавни дейности дофинансирани с местни приходи” и списъка за капиталови разходи за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ и Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 638

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1 .Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности” бюджет „ държавни дейности дофинансирани с местни приходи”за 2018 г., както следва:

 

№        Функции и дейности                                 Параграф     Увеличение Намаление

 

Собствен бюджет

 

Бюджет „местни дейности”

 

Жилищно строителство,

благоустрояване, комунално

стопанство и опазване на

околната среда

1          Дейност „Изграждане, ремонт и

поддържане на уличната мрежа”

Обект „ Основен ремонт

ул. Кънчо Чамов”                                      51-00              40 000

2          Дейност „Осветление на улици”

Обект „Основен ремонт на улично

осветление на ул. „Петко Енев”            51-00                                     40 000

3          Дейност „Озеленяване” Закупуване

на шредер, мулчер и косачка”               52-03                                     30 000

 

Бюджет „държавни дейности

дофинансирани с местни приходи”

 

Почивно дело култура и религиозни

дейности

4          Музей, худ. галерии, паметници

на културата и етнографски

комплекси с национален характер       51-00              30 000

 

Всичко разходи:                 70 000           70 000

 

3. Общински съвет - Нова Загора одобрява промените в Списъка за капиталови разходи за 2018г.

4.. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2018 г.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 639

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот публична общинска собственост, представляващ част от административна сграда с идентификатор 51809.501.2515.1 по КККР на гр. Нова Загора, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 639

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ на община Нова Загора, Общински съвет — Нова Загора предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ — Нова Загора, за срок от десет години част от административна сграда с идентификатор 51809.501.2515.1 по КККР на гр. Нова Загора с административен адрес ул. Петко Енев № 100, гр. Нова Загора, находяща се ПИ с идентификатор 51809.501.2515 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII, кв. 203а по ПУП на гр. Нова Загора), а именно: част от първия етаж - приемна /състояща се от две помещения/ с обща площ 41,92 кв.м. и част от коридора с площ 7,80 кв.м. и целия втори етаж е използваема площ 387,55 кв.м.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление на описания в т.1. недвижим имот с изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр. София.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 640

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински недвижим имот с площ 2450 кв.м. ведно с находящата се в него: масивна сграда - „Детска градина”, находяща се в УПИ I - 170, кв.35 по ПУП на с. Пет могили.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 640

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост: общински недвижим имот с площ 2450 кв.м. ведно с находящата се в него: масивна сграда - „Детска градина” на два етажа със ЗП от 510 кв.м., съставляващи УПИ І-170, в кв. 35 по ПУП на с. Пет могили.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за недвижим имот с площ 2450 кв.м. ведно с находящата се в него: масивна сграда - „ Детска градина” на два етажа със ЗП от 510 кв.м., съставляващи УПИ І-170, в кв. 35 по ПУП на с. Пет могили.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 641

ОТ ПРОТОКОЛ №42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд по брой, вид и местонахождение.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 641

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.З от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя вида, броя и местонахождението на общинските жилища по групи, както следва:

За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - 30 броя:

1. ул. „Ангел Кънчев” № 14 /къща/

2. ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 62 /къща/

3. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.10

4. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.12

5. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап.19

6. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап.27

7. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.З

8. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.11

9. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.23

10. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.31

11. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.В, ап.31

12. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.1

13. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.7

14. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.13

15. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.18

16. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.1

17. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.2

18. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.4

19. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.В, ап.9

20. ж.к. „Загоре”, бл.15, вх.В, ап.7

21. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. А, ап.8

22. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. А, ап.17

23. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. Б, ап.14

24. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.22

25. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.38

26. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.30

27. ул. „Петко Енев” № 56, вх.Б, ап.5

28. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.2

29. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.14

30. с. Кортен, бивша здравна служба, ап.№ 3

 

Ведомствени жилища - 11 броя

1. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.8

2. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.11

3. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.1

4. ул. „Васил Левски” № 69, вх.А, ап.2

5. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.З

6. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.11

7. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.11

8. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.11

9. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.17

10. ул. „Димитър Благоев” № 20, вх.А, ап.17

11. ул. Константин Фотинов №1, вх. Б, ап.17

 

Резервни жилища - 3 броя

1. с. Кортен, бивша здравна служба, ап. № 2

2. с. Кортен, бивша здравна служба, an. № 1

3. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.В, ап.22

 

Жилища за продажба - 2 броя

1. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, aп. 15

2. ул. „Никола Койчев” №12, вх.А, ап.2

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 642

ОТ ПРОТОКОЛ №42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение /бивша детска кухня/, находящо се в сграда „Кметство”, УПИ IV, кв. 27 по ПУП на с. Любенец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 642

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 202 - помещение /бивша детска кухня/, с площ от 24,00 кв.м, находящо се в източната част на сграда „Кметство”, в УПИ IV, кв. 27 по ПУП на с. Любенец, АОС № 329/05.05.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 10 години, на част от имот, публична общинска собственост - помещение /бивша детска кухня/, е площ от 24,00 кв.м, находящо се в източната част на сграда „Кметство”, в УПИ IV, кв. 27 по ПУП на с. Любенец, за административни дейности.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 643

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение - училищна сладкарница в НУ „Любен Каравелов”, находящо се в имот с идентификатор 51809.503.3420.3 (УПИ VI-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 643

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 201 - помещение - училищна сладкарница с площ от 36,00 кв.м, находящо се на I етаж в НУ „Любен Каравелов”, имот с идентификатор 51809.503.3420.3 (УПИ VI-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора), АОС №236/05.10.1999 г.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение - училищна сладкарница с площ от 36,00 кв.м, находящо се на I етаж в НУ „Любен Каравелов”, имот с идентификатор 51809.503.3420.3 (УПИ VI-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора), за училищна сладкарница, чрез публичен търг , за срок от 5 години, при спазване на всички разпоредби за здравословно хранене на учениците.

3.Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 644

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с отреждане „За баня и фурна”, съставляващ УПИ IV, кв. 16 по ПУП на с. Събрано.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие     

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 644

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 36 - УПИ IV, кв. 16 по ПУП на с. Събрано с площ от 890 кв.м, с отреждане „За баня и фурна”, ведно с находящите се в него сгради: едноетажна масивна жилищна със ЗП 260 кв.м и едноетажна масивна със ЗП 15 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2026/20.02.2009 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 16 по ПУП на с. Събрано с площ от 890 кв.м, с отреждане „За баня и фурна”, ведно с находящите се в него сгради: едноетажна масивна жилищна със ЗП 260 кв.м и едноетажна масивна със ЗП 15 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 16 по ПУП на с. Събрано с площ от 890 кв.м, с отреждане „За баня и фурна”, ведно с находящите се в него сгради: едноетажна масивна жилищна със ЗП 260 кв.м и едноетажна масивна със ЗП 15 кв.м.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 645

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - водоем „Пенчов кладенец" в землището на с. Питово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 645

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - водоем „Пенчов кладенец", съставляващ имот № 000555 по КВС на землището на с. Питово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1715/13.02.2007 г., на ЕТ „Димас - Димитринка Динева" със седалище гр. Нова Загора, наемател на обекта по договор № 503/16.06.2016 г. - целогодишно, до прекратяване поради изтичане на срока на договор № 503/16.06.2016 г. за отдаване под наем на язовира – до 16.06.2026 г.

 

           (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 646

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ с идентификатор 51809.1.14 по КККР на гр. Нова Загора, местност „ИМАМ ТОПРА”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след след проведено гласуване с: 9 гласа За, 6 гласа Против и 7 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 646

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ с идентификатор 51809.1.14 по КККР на гр. Нова Загора, местност „ИМАМ ТОПРА”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 647

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отмяна на т. 3 от Решение № 630/21.06.2018 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 647

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора отменя т. 3 от свое Решение № 630/21.06.2018 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, както следва:

- улица о.т. 104, о.т. 109, о.т. 110, о.т. 121 до о.т. 122 - дължина 68,80

- ПИ № 000226 - полски път, площ за право на прокарване 1,364 дка, дължина 231,67 м.;

- ПИ № 000260 - местен път, площ за право на прокарване 0,772 дка, дължина 133,83м.;

- ПИ № 000276 - мера, площ за право на прокарване 0,010 дка,

с обща площ за право на прокарване 2,146 дка и обща дължина 434.30 м. във връзка с реализиране на подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект : „Водопровод" до ПИ № 000327 в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора, местността „ПОД СЕЛО“, НТП: Друга производствена база.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 648

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Отпускане на еднократни финансови помощи на ветераните, живущи на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 648

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъдат предоставени еднократни финансови помощи в размер на 300 лева на ветераните от войните от общинския бюджет:

1. Стойчо Иванов Стойчев

2. Господин Иванов Славов

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 649

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Сергей Ганев Ганев от гр. Нова Загора, ул. „Янко Сакъзов" № 51.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 649

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Сергей Ганев Ганев, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 650

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелен електропровод и водопровод” до ПИ 000807, местност „Тръните” в землището на с. Загорци, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 650

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелен електропровод и водопровод” до ПИ 000807, местност „Тръните” в землището на с. Загорци, община Нова Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

           (Решението е прието с  21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 651

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/19.07.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ Златка Иванова Баръмова, с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 651

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Златка Иванова Баръмова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)