Заседание № 41/21.06.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 615

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 615

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Нова Загора приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора (приета с Решение № 266/27.01.2005 г. и променяна с решение № 310/17.03.2005 г., Решение № 397/19.07.2005 г., Решение № 108/30.04.2008 г., Решение № 191 от 03.10.2008 г. и Реш. № 732/29.03.2011 г.)

 

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. в изречение първо думите „ежегодно в срок до 31 МАРТ” се заличават.

2. изречение второ се заличава.

§ 2.  В чл. 10 алинея 2 се отменя.

§ 3. В чл. 16, в ал. 4  и ал. 7 думите „и режийни разноски” се заличават.

§ 4. В чл. 18 се правят  следните изменения:

1. в ал. 1 се правят следните изменения:

а) в т. 1 думите „или идеални части от такива имоти” се заличават, след думата „обитаване” се добавя „или повече от ½ идеални части от такива имоти на територията на община Нова Загора”.

б) в т. 2 след думите „функционален тип” се добавя „на територията на страната”, текстът „парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица” се заличава.

в) в т. 3 след думите „имоти по т. 1 и 2” текстът „на други лица след 13 март 1990 г.” се заличава, на негово място се добавя „в срок от 10 години преди подаване на заявлението”.

г) в т. 4 текстът „по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в глава четвърта от Наредбата” се заменя с „по-голяма от данъчната оценка на жилище към момента на подаване на заявлението”.

д) т. 5 придобива следния текст: „средно месечния доход на член от семейството (домакинството) да не надвишава една минимална работна заплата;”.

е) създава се т. 8:

„8. нямат парични задължения към общината”.

2. алинея 2 придобива следния текст:

„(2) Обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 се установяват с декларация, придружена със следните документи:

1. по т. 1 и т. 2 – с удостоверение от МДТ за територията на Община Нова Загора, а за територията на цялата страна с декларация;

2. по т. 3 - с удостоверение от Службата по вписвания, че не е прехвърляно недвижимо имущество за последните 10 години;

3. по т. 4 – с декларация;

4. по т. 5 – с представяне на следните документи:

а)  служебна бележка за дохода по месторабота за последните 12 месеца преди подаването на заявлението;

б) документ от Бюро по труда - Нова Загора  за регистрация или не като безработен;

в) документ от дирекция „Социално подпомагане” – Нова Загора, Националния осигурителен институт (НОИ) за получаване или неполучавене на пенсия или друг документ удостоверяващ доходите на кандидатите;

г) документ от Дирекция „Социално подпомагане” - Нова Загора, че лицето получава или не получава целогодишно помощи за изисквания период по Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото приложение (ППЗСП), както и други документи доказващи социално затруднено положение.

д) удостоверение от Общинска служба „Земеделие и гори” за доходи от земеделски земи.”

3. създават се алинея 3 и 4:

„(3) Информацията по т. 6, т. 7 и т. 8 се проверява служебно от комисията по чл. 22, ал. 1”.

(4)  В декларацията по чл. 18, ал. 2 се посочват:

1. трите имена на заявителя, ЕГН, възраст, постоянен, настоящ адрес и продължителност на адресната регистрация, месторабота, гражданство, семейно положение на членовете на семейството (домакинството), месторабота, постоянен и настоящ адрес; трите имена на членовете на семейството (домакинството), родствени връзки, ЕГН-та, месторабота;

2. адреса и жилищните условия, при които живее семейството (домакинството) към момента на подаване на заявлението: вписват се данни за вида, размера и собствеността и продължителността на обитаваните помещения; ако е налице свободен наем - данни за наемодателя, копие от договора за наем.

3. данни за извършени сделки с недвижими имоти.

4. притежавано имущество - изброяване на налични парични средства по влогове, дялове, акции, облигации, ДЦК /държавни ценни книжа/, компенсаторни бонове, земеделски бонове и др. ценни книжа, дивиденти, моторни превозни средства и други дълготрайни и краткотрайни активи, когато общата стойност е по-малка от една втора от данъчната оценка на жилище към момента на подаване на заявлението, съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност;

5. общ годишен доход на членовете на семейството (домакинството) за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, граждански договори, търговска и стопанска дейност, отдаване под наем на собствени имоти, земеделски земи под аренда и други;

6. данни за предишни вписвания в картотеките;

7. други данни.

8. Декларацията се подписва от всички пълнолетни членове на семейството (домакинството).”

§ 5. В чл. 19 се правят  следните изменения:

1. Алинея 1 придобива следния текст:

„(1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 18, ал. 1, т. 4 се определя  по данъчна оценка, а за МПС по застрахователната стойност.

2. т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 към алинея 1 се отменят.

3. Алинея 2 се отменя.

§ 6. В чл. 20, ал. 3, т. 3 думите „с призната I и II група инвалидност” се заменят „със степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто и от 71 до 90 на сто (обстоятелството се удостоверява с валидно експертно решение на ТЕЛК)”. 

§ 7. В чл. 22, ал. 3 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.

§ 8. В чл. 25, ал. 3 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.

§ 9. В чл. 29, ал. 1 думите „чл. 20 и 21” се заличават.

§ 10. В чл. 30, ал. 4 думите „по-висока наемна цена в размер, определен от общинския съвет” се заменят с „наемна цена в двоен размер, спрямо определената от общинския съвет”.

§ 11. В чл. 32, ал. 1, изречение първо текстът „20 и 21” се заличава.

§ 12. В Допълнителните разпоредби към Наредбата се създават § 5а. и § 5б. със следния текст:

„§ 5а. “Домакинство” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи и техните съпрузи, както и братята и сестрите, съвместно живеещи в едно жилище и регистрирани на един и същи адрес.

§ 5б. “Младо семейство” – семейство, в което съпрузите не са навършили 35 години към датата на решението на комисията по чл. 22, ал. 3 или родители, които отглеждат заедно своите непълнолетни деца без да са сключили брак.”

 

            (Решението е прието с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 616

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Наредба за реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Нова Загора и издаване на сертификати клас В.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Мангъров – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете доклад на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 616

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите приема Наредба за реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Нова Загора и издаване на сертификати клас В.

Наредбата за реда и условията за насърчаване на инвестициите р общинско значение в Община Нова Загора и издаване на сертификати клас В влиза в сила в 7-дневен срок от деня на публикуването й на официалната страница на общината.

 

            (Решението е прието с: 20 гласа За и 2  гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 617

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 617

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 11 и 12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет - Нова Загора определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:

Минимални цени за 1 км. пробег

• дневна тарифа - 0,75 лв. км./пробег

• нощна тарифа - 0,80 лв. км./пробег

Максимални цени за 1 км. пробег

• дневна тарифа - 0,95 лв. км./пробег

• нощна тарифа - 1,10 лв. км./пробег

 

            (Решението е прието с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 618

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение, находящо се на I-ви етаж в сграда Кметство на с. Млекарево, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 618

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 199 - помещение с площ от 6,00 кв.м, находящо се на I-ви етаж в сградата на Кметство в с. Млекарево, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево, АОС № 943/10.12.2003 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, на помещение с площ от 6,00 кв.м, находящо се на I-ви етаж в сградата на Кметство в с. Млекарево, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево, за офис.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 619

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение - стоматологичен кабинет, находящо се в сградата на „Здравна служба”, УПИ XI, кв. 14 по ПУП на с. Стоил войвода.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 619

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 200- помещение за здравни дейности, с площ от 30,00 кв.м, находящо се в сграда на „Здравна служба”, находяща се в УПИ XI, кв. 14 по ПУП на с. Стоил войвода, АОС № 1906/18.09.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, на помещение с площ от 30,00 кв.м, находящо се в сграда на „Здравна служба”, находяща се в УПИ XI, кв. 14 по ПУП на с. Стоил войвода, за здравни дейности - зъболекарски кабинет.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 620

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 065020 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие7 Пепа Беева – ПП БСП и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 620

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 27 - ПИ № 065020, с площ 8,812 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци, АОС № 2648/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 065020, с площ 8,812 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8 200.00 (осем хиляди и двеста) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 065020, с площ 8,812 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 621

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 071016 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 621

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 28 - ПИ № 071016 с площ 7,000 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци, АОС № 2649/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 071016 с площ 7,000 дка и начин на трайно ползване „Пива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 500.00 (шест хиляди и петстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 071016 с площ 7,000 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 622

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 071028 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 622

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - ПИ № 071028 с площ 7,512 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци, АОС № 2650/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 071028 с площ 7,512 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 850.00 (шест хиляди осемстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 071028 с площ 7,512 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 623

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 072009 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 623

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 30 - ПИ № 072009 с площ 5,449 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци, АОС № 2651/02.09.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 072009 с площ 5,449 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 072009 с площ 5,449 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 624

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 072011 по КBC на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 624

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 31 - ПИ № 072011 с площ 5,052 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, е. Загорци, АОС № 1679/09.11.2006г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 072011 е площ 5,052 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 600.00 (четири хиляди и шестстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 072011 с площ 5,052 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 625

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 082010 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 625

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 32 - ПИ № 082010 с площ 1,314 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци, АОС № 2653/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 082010 с площ 1,314 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 150.00 (хиляда сто и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 082010 с площ 1,314 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 626

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 108029 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 626

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 33 - ПИ № 108029 с площ 3,012 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Голаков орман”, с. Загорци, АОС№ 2655/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 108029 с площ 3,012 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Голаков орман”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 650.00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 108029 с площ 3,012 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Голаков орман”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас против и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 627

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 371007 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 627

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 34 - ПИ № 371007, с площ 2,729 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м.,Бозалъка”, с. Загорци, АОС № 2657/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 371007, с площ 2,729 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м.,Бозалъка”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 450.00 (две хиляди четиристотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 371007, с площ 2,729 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Бозалъка”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За, 1 глас против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 628

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот /бивше училище/, съставляващ УПИ I, кв. 32 по ПУП на с. Еленово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 628

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 35 - общински недвижим на УПИ I, кв. 32 по ПУП на с. Еленово с площ от 7287 кв.м, ведно с находящите се в него сгради: триетажна масивна жилищна - „бивше училище” със ЗП 388 кв.м, едноетажна масивна жилищна - „бивше училище” със ЗП 300 кв.м и двуетажна масивна жилищна - „пристройка към бивше училище” със ЗП 380 кв. и „бивша здравна служба” със ЗП 95кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот УПИ I, кв. 32 по ПУП на с. Еленово с площ от 7287 кв.м, ведно с находящите се в него сгради: триетажна масивна жилищна - „бивше училище” със ЗП 388 кв.м, едноетажна масивна жилищна - „бивше училище” със ЗП 300 кв.м и двуетажна масивна жилищна - „пристройка към бивше училище” със ЗП 380 кв. и „бивша здравна служба” със ЗП 95кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 74 000,00 (седемдесет и четири хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ I, кв. 32 по ПУП на с. Еленово с площ от 7287 кв.м, ведно с находящите се в него сгради: триетажна масивна жилищна - „бивше училище” със ЗП 388 кв.м, едноетажна масивна жилищна - „бивше училище” със ЗП 300 кв.м и двуетажна масивна жилищна - „пристройка към бивше училище” със ЗП 380 кв. и „бивша здравна служба” със ЗП 95кв.м.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 629

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Йордан Русев Стоянов.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 629

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Йордан Русев Стоянов с ЕГН .

 

 

            (Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 630

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Водопровод” до ПИ № 000327 в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора, местността „ПОД СЕЛО”, НТП: Др.произв.база; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Димитър Бънов – ПП БСП и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 630

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Водопровод” до ПИ № 000327 в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора, местността „ПОД СЕЛО”, НТП: Др.произв.база.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, както следва:

- улица о.т. 104, о.т. 109, о.т. 110, о.т. 121 до о.т. 122 - дължина 68,80 м;

- ПИ № 000226 - полски път, площ за право на прокарване 1,364 дка, дължина 231,67 м;

- ПИ № 000260 - местен път, площ за право на прокарване 0,772 дка, дължина 133,83 м;

- ПИ № 000276 - мера, площ за право на прокарване 0,010 дка,

с обща площ за площ за право на прокарване 2,146 дка и обща дължина 434,30 м, във връзка с реализиране на подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Водопровод” до ПИ № 000327 в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора, местността „ПОД СЕЛО”, НТП: Др.произв.база.

 

            (Решението е прието с: 14 гласа За, 2  гласа против и 7 гласа Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 631

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Минко Недев Митков от с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 631

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Минко Недев Митков, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 632

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Нанко Господинов Милков от с. Новоселец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 632

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Нанко Господинов Милков, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 633

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Йонка Пенева Йовчева от с. Пет могили, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 633

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йонка Пенева Йовчева, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 634

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/21.06.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сашо Стоянов – общински съветник внесе Предложение относно отмяна на Решение № 599 от 30.05.2018 г. на Общински съвет Нова Загора за приемане на базисни цени за отдаване под наем на празни места, общинска собственост, за поставяне на временна преместваеми гаражни клетки.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 634

 

            Общински съвет Нова Загора отменя свое Решение № 599 от 30.05.2018 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)