Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - водоем "Пенчов кладенец", съставляващ имот №000555 по КВС на землището на с. Питово, община Нова Загора