Заповед №РД-12-393/07.06.2018 г. във връзка с правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи