Заседание № 40/30.05.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 590

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изменение на Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 590

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Нова Загора, както следва:

Чл. 12 се променя така:

Чл. 12. Разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане върху общински терени се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него лице:

1. за преместваемите съоръжения по чл. 4, ал. (1), т. 1.1 и т. 5.1. след провеждане на търг и сключване на договор със спечелилия по реда на НРПУРОИ.

2. за преместваемите съоръжения по чл. 4, ал. (1), т. 1.7 и т. 2 при наличие на повече от един кандидат след провеждане на жребий и сключване на договор.

Чл. 14, ал. 5 се променя така:

Чл. 14, ал. 5. За разполагане на преместваемите съоръжения по чл. 4, ал. 1, т. 5.1, срокът на договора за наем не може да бъде по - дълъг от 5 години.

 

      (Решението е прието с: 18 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                       (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 591

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 591

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, както следва:

В Приложение № 1 към чл. 56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, т. 31 се отменя.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 592

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Пепа Беева – ПП БСП и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 592

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК и свое Решение № 544/27.03.2018 г., Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, както следва:

Чл. 3, ал. 1 се променя така:

Чл. 3, ал. 1. Гербът на Община Нова Загора представлява изправен златен кон на тюркоазено поле, обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит, с изобразени зад коня слънчеви лъчи и от двете страни тюркоазени клонки с плодове, символизиращи плодородието на родния край.

Гербът е изработен според принципите на хералдиката и съдържа следните елементи и цветове:

Щит. Щитът символизира геройство и защита от беди и заема основно място в герба.

Слънце. Слънцето символизира топлината, жизнеността, младостта, силата, даваща живот на всичко и се асоциира с величието и независимостта.

Кон. Конят е типично български символ на силната и неукротима воля и олицетворява храброст, сила, мощ, безстрашие и слава.

Цветът на конструкцията на герба и слънцето е цветът на златото. Златният цвят символизира могъщество и богатство, както и християнските добродетели вяра, справедливост, милосърдие и смиреност.

Фонът на герба е тюркоазено зелено, което символизира земята и небето в едно. Той е комбинация на зеленото, като символ на

надежда, изобилие и свобода и синьо, като символ на честност, вярност и безупречност.

Белият цвят е цветът на съвършенството. Символизира благородство, откровеност, чистота, невинност и правдивост.

Черният цвят символизира мъдростта и се свързва се със сила и богатство.

В изображението на Герба на община Нова Загора е включено името „НОВА ЗАГОРА", което е изписано с бели букви в горната част на герба (главата на щита).

Чл. 3, ал. 2 се променя така:

Чл. 3, ал. 2. Настоящият герб е приет с Решение 544/27.03.2018 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 18 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 593

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен отчет за изпълнението през 2017 г. на концесионни договори с концедент Общински съвет - Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 593

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК, Общинският съвет - Нова Загора одобрява годишния отчет за 2017 г. на Кмета на общината относно изпълнението на концесионните договори.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 594

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 594

1 .Общински съвет - Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2017 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

1.1 По прихода-29 879 995 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение № № 1,1.1,2,3 и 4

1.2 По разхода - 29 879 995 лв.

/ Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 1,1.1,2,3 и 4.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.Общински съвет - Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2017 год. на община Нова Загора.

2.1 По прихода - 25 587 798 лв.

/Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4

2.2 По разхода - 25 587 798 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 3 и 4.

3.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2017 год. Приложение № 5.

4.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 год. на община Нова Загора /Приложение № 6/

5. Общински съвет - Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора /Приложение № 7/

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се:)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 595

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на т. 2 от Решение № 278/29.11.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 595

 

Общински съвет Нова Загора променя т.2 от Решение 278/29.11.2016, както следва:

      -  Актуализира обект „Основен ремонт на ул.”Съби Димитров” със сумата от 32 000 лв.

      -    Актуализира обект „Основен ремонт на ул.”Янко Сакъзов” със сумата от 100 000 лв.

      -   Актуализира обект „Основен ремонт на ул. „Кънчо Чамов“ със сумата от (-)132 000 лв.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 596

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 596

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора, считано от 01.01.2018 г. променя месечния лимит на разходите за заплати в дейност „Други дейности по здравеопазването” от 650 лв. на 1 200 лв.

5. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета, сметките за средствата от ЕС и Списъка за капиталови разходи.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 597

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора " ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 597

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Стела Петкова Йорданова за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД, което ще се проведе на 05.06.2018 г.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

(Решението е прието След поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 598

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са  неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 598

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2017 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2017 г.

3. Загубата за 2017 г. в размер на 160 156 лв. да бъде отнесена в неразпределена печалба, натрупаната неразпределена печалба да бъде използвана за покриване на натрупана загуба от минали години.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 599

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на базисни цени за отдаване под наем на празни места общинска собственост за поставяне на временни преместваеми гаражни клетки.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 599

 

1. .Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора приема базисни цени за отдаване под наем на празни места за поставяне на временни преместваеми гаражни клетки чрез публичен търг, без вкл. ДДС, както следва:

Зона              лв./кв.м./мес

І                       0.90

II                      0.60

Приетите базисни цени влизат в сила от приемане на настоящото Решение на Общински съвет.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на община Нова Загора да актуализира действащите договори за отдаване под наем на празни места за поставяне на временни преместваеми гаражни клетки.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 600

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 000330 по КВС на с. Сокол.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 600

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 16 - ПИ № 000330, с площ 0,988 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., с.Сокол, АОС № 3780/05.04.2018г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000330, с площ 0,988 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., с.Сокол.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 800.00 (осемстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000330, с площ 0,988 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., с.Сокол.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 601

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 033003 по КВС на с. Брястово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 601

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет — Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 17 - ПИ № 033003, с площ 1,910 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. ,Кабата”, с. Брястово, АОС № 503/28.07.2000г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 033003, с площ 1,910 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Кабата”, с. Брястово.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 650.00 (хиляда шестстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 033003, с площ 1,910 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Кабата”, с. Брястово.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 602

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 033018 по КВС на с. Брястово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 602

 

1. На основание чл. 21, ат. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 18 - ПИ № 033018, с площ 1,529 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Кабата”, е. Брястово, АОС № 504/28.07.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 033018, с площ 1,529 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Кабата”, с. Брястово.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 300.00 (хиляда и триста) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 033018, с площ 1,529 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Кабата”, с. Брястово.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и. проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

.(Решението е прието след поименно гласуване с:20 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 603

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 046031 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 603

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 19 - ПИ № 046031, с площ 7,998 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци, АОС № 1801/11.04.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 046031, с площ 7,998 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 7 450.00 (седем хиляди четиристотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 046031, с площ 7,998 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, е. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира: публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 604

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 051012 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 604

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 20 - ПИ № 051012, с площ 4,460 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци, АОС № 2635/02.09.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 051012, с площ 4,460 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 100.00 (четири хиляди и сто) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 051012, с площ 4,460 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организираш проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 605

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот — частна общинска собственост

- № 052001 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 605

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 21 - ПИ № 052001, с площ 6,330 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци, АОС № 2636/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 052001, с площ 6,330 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 800.00 (пет хиляди и осемстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 052001, с площ 6,330 дка и начин на трайно ползване ,Дива”, IV кат., м. „Дипсиза”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира/й проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 606

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 062005 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 606

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 22 - ПИ № 062005, с площ 4,264 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци, АОС№ 2646/02.09.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 062005, с площ 4,264 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 900.00 (три хиляди и деветстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 062005, с площ 4,264 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 607

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 065013 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 607

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 23 - ПИ № 065013, с площ 7,173 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци, АОС № 2647/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 065013, с площ 7,173 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 650.00 (шест хиляди шестстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 065013, с площ 7,173 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Вельова могила”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                       (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 608

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 048004 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 608

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 24 - ПИ № 048004, с площ 5,734 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Бозалъка”, с. Загорци, АОС № 2633/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 048004, с площ 5,734 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Бозалъка”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 300.00 (пет хиляди и триста) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 048004, с площ 5,734 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м.,Бозалъка”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира ц.проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с:18 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 609

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 048022 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 609

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 - ПИ № 048022, с площ 3,188 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Бозалъка”, с. Загорци, АОС № 2634/02.09.201 Зг.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 048022, с площ 3,188 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м.,Бозалъка”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 850.00 (две хиляди осемстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 048022, с площ 3,188 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м.,Бозалъка”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с:19 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 610

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 059015 по КВС на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 610

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 26 - ПИ № 059015 с площ 3,919 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци, АОС № 2643/02.09.2013г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 059015 с площ 3,919 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 600.00 (три хиляди и шестстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 059015 с площ 3,919 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Чилията”, с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 611

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение, находящо се на ІІ - ри етаж в сградата на „Здравна служба”, УПИ I, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 611

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 198 - помещение за здравни дейности, с площ от 9,60 кв.м, находящо се на ІІ-ри етаж в сграда на „Здравна служба” в с. Асеновец, УПИ I, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец, АОС № 630/11.04.2001 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, на помещение с площ от 9,60 кв.м, находящо се на ІІ-ри етаж в сграда на „Здравна служба” в с. Асеновец, УПИ I, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец, за здравни дейности.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                       (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 612

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване на срока и изменение на разрешително № 01610097 от 07.07.2008 г., издадено от МОСВ, с титуляр Дом за стари хора с. Баня, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 612

 

На основание чл. 78 и във връзка с чл, 52, ал. 1, т. 3, буква „а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава съгласие за следното:

1. Кметът на община Нова Загора да продължи срока на разрешително № 01610097 от 07.07.2008 г., издадено от МОСВ на Дом за стари хора с. Баня, община Нова Загора, до 07.07.2028 г.

2. Кметът на община Нова Загора да измени разрешително № 01610097 от

07.07.2008 г., както следва: част „Цел на водовземането" да се чете: „всички други цели .

 

(Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 613

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ с идентификатор 51809.1.14 по КККР на гр. Нова Загора, местност „ИМАМ ТОПРА”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет с: 6 гласа За, 2 гласа Против и 15 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 613

 

            Общински съвет Нова Загора НЕ ПРИЕМА решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ с идентификатор 51809.1.14 по КККР на гр. Нова Загора, местност „ИМАМ ТОПРА”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                  (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 614

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/30.05.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Динев Илчев от гр. Нова Загора, ул. „Поборническа“ № 7.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 614

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стоян Динев Илчев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За:)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)