Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.06.2018 г.  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.