Проект на Наредба за реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Нова Загора и издаване на сертификати клас В.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.05.2018 г.  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Нова Загора и издаването на сертификати клас В.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.