Заседание № 39/26.04.2018 г.

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 561

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 561

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Нова Загора променя Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

1. В чл. 9, ал. 3, т. 4 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

2. В чл. 19 думите „ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят с „ПК по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

3. В чл. 51, ал. 4 абревиатурата „ЗПУКИ" се заменя със „ЗПКОНПИ".

4. В чл. 66, ал. 4, т. 11 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

5. В чл. 70 абревиатурата „ЗПУКИ" се заменя със „ЗПКОНПИ".

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 562

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. в Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 562

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година в Община Нова Загора.

2. Задължава Кмета на Община Нова Загора да изпълни поетите договорености и ангажименти, предвидени в програмата, съобразно утвърдения бюджет за календарната година.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 563

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 563

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2019 година.

 

            (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 564

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 564

 

1. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.24 т.6 от Наредба № 7/2013, да отправи заявление до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на натрупаните средства от отчисления, преведени преди месец декември 2015 г. , на извършените и заплатени разходи в размер 207 367.02 лв. в т.ч. с включен ДДС по чл. 163а от ЗДДС 34561.16 лв. за предварително третиране на отпадъци за периода месец 04.2017 год. до месец 11.2017 год. по банковата сметка на община Нова Загора.

BG11BUIN79033155777703 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

2. Възстановените средства да се използват за покриване на разходите по сключен договор с предмет „ Предоставяне на услуги по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци”

3. Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите коррекции в бюджет „Местни дейности“.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 565

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за първо тримесечие на 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 565

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за първото тримесечие на 2018 г., съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 566

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за изменение и допълнение на Решение № 35 от 22.12.2015г. на Общински съвет за структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 566

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 15 ал.1 и ал.2, чл.21 ал. 1, т. 2 и чл. 29а .ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация, съгласно Приложение № 1 от 01.05.2018 г.

2. Утвърждава щатно разписание на Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет”, съгласно Приложение №2.

3. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 35/22.12.2015 г., изменено и допълнено с Решения № 174/19.07.2016г., № 282/21.12.2016 г., №442 от 20.09.2017 г. и 499 от 21.12.2017 г. на Общински съвет гр. Нова Загора.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 567

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 567

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1, ал.2, ал.З от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за.2018 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 568

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 568

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрените кандидати по заявления и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 94-00-1741/12.03.18г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

2. Заявление вх. № 94-00-1798/14.03.18г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 569

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за обсъждане на Докладите на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2017 г. и изразходваните от бюджета средства.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 569

 

Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на председателите на читалища в Община Нова Загора за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2017 година.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 570

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно утвърждаване на промяна в Общинската транспортна схема.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 570

 

На основание чл.8, ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Нова Загора утвърждава промяна в общинската транспортна схема, съгласно        Приложение № 1.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 571

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане отчета за дейността на  „Общински пазари -                               НЗ”ЕООД  гр. Нова Загора за 2017 год.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Стела Йорданова – ПП НП, Димитър Бънов – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Мария Данева – ПП БСП, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Крум Георгиев – ПП НП, Желязко Милев – ПП ДНБ и Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, след коет оОбщинскитя съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 571

 1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на "Общински
  пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2017 г.
 2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на
  дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му през 2017 г.
 3. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка
  на годишния счетоводен отчет за 2018 г. на "Общински пазари - НЗ"
  ЕООД гр. Нова Загора – „ОДИТ БУРГАС 99” ЕООД - Диана Иванова.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 572

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Пепа Беева – ПП БСП, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 572

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Георги Иванов Мангъров – общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 09.05.2018 г., както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 3 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 4 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 5 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 6 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 7 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 8 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 9 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 10 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 11 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 12 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 13 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 14 от дневния ред да гласува - „ЗА“

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 573

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ с № 017010 в землището на с. Пет могили е ЕКАТТЕ 56068, общ. Нова Загора, местността „ ”, НТП: Стопански двор” и разделянето му на два поземлени имота; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 573

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ:

 1. Разрешава ПИ с № 017010 в землището на с. Пет могили с ЕКАТТЕ 56068, общ. Нова Загора, местността „ ”, НТП: Стопански двор” да се раздели на два поземлени имота: ПИ с № 017011 с установяване на ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА (Жм) с преобладаващо застрояване с малка височина /Жм/ - <3(<10), Пзастр. - 60%, Кинт. - 1,2, Позел. - мин.40%, свободно и свързано застрояване в два имота /с ПИ 017012/, паркиране в границите на ПИ и на ПИ с № 017012 с установяване на УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА - ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (Пп) с преобладаващо застрояваме с малка височина - <3(<10), Пзастр. - 80%, Кинт. - 2,5, Позел. - мин.20%, свободно и свързано застрояване в два имота /с ПИ 017011/, паркиране в границите на ПИ;
 2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

 

            (Решението е прието с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 574

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на имот е № 065016 в землището на с. Научене е ЕКАТТЕ 51161, общ. Нова Загора, местността „ЕНИПАЗЛИИСКИ ПЪТ”, НТП: Нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 574

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на имот с № 065016 в землището на с. Научене с ЕКАТТЕ 51161, общ. Нова Загора, местността „ЕНИПАЗЛИИСКИ ПЪТ”, НТП: Нива и установяване на УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА - ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА (Ти) с отреждане „За базова станция“ със следните устройствени параметри: Пзастр. - 50%, Кинт - 0,5, Позел - мин.50%, застрояване с височина - < 45 м, свободно разположено на 3,00 м от всички граници на имота.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 575

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Електроснабдяване” на ПИ 045016, местност „Дрянова могила” в землището на с. Езеро, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 575

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Електроснабдяване” на ПИ 045016, местност „Дрянова могила” в землището на с. Езеро, община Нова Загора.

            На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд – Сливен.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 576

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно теренно осигуряване на ПУП - ПП за обект „ Път II-55 „Велико Търново - Гурково”,обходен път на е. Асеновец от км. 79+200 до км. 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, землище с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 576

 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. от ЗМСМА, чл. 34а, ал. 5 от ЗДС, чл. 6 от от ЗОС Общински съвет Нова Загора обявява за частна общинска собственост част от следните недвижими имоти, засегнати от ПУП-ПП за обект: Път П-55 „Велико Търново - Гурково”, обходен път на с. Асеновец от км. 79+200 до 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, землище с. Асеновец:

ПИ

Начин на трайно ползване

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

000496

Полски път

4.060

0.620

Общинска (п)

Община Нова Загора

000540

Полски път

 

20.260

0.609

Общинска (п)

Община Нова Загора

000546

Полски път

 

1.540

0.163

Общинска (п)

Община Нова Загора

000700

Полски път

 

2.365

0.149

Общинска (п)

Община Нова Загора

037007

Полски път

 

0.365

0.026

Общинска (п)

Община Нова Загора

038106

Полски път

 

1.0743

0.239

Общинска (п)

Община Нова Загора

043011

Полски път

 

0.601

0.062

Общинска (п)

Община Нова Загора

043012

Полски път

 

 

2.407

0.249

Общинска (п)

Община Нова Загора

000533

Път ІV клас

 

12.358

1.684

Общинска (п)

Община Нова Загора

 

 1. На основание чл. 34а, ал. 5 в съответствие с 436, изр. второ от ЗДС и чл. 35, ал. 5 от ЗОС Общински съвет Нова Загора, дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата - Агенция „Пътна инфраструктура” следните части от общински имоти, засегнати от обект от ПУП-ПП за обект: Път П-55 „Велико Търново - Гурково”, обходен път на с. Асеновец от км. 79+200 до 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, землище с. Асеновец, както следва:

 

ПИ

Начин на трайно ползване

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

000496

Полски път

 

4.060

0.620

Общинска (п)

Община Нова Загора

000540

Полски път

 

20.260

0.609

Общинска (п)

Община Нова Загора

000546

Полски път

 

1.540

0.163

Общинска (п)

Община Нова Загора

000700

Полски път

 

2.365

0.149

Общинска (п)

Община Нова Загора

037007

Полски път

 

0.365

0.026

Общинска (п)

Община Нова Загора

038106

Полски път

 

1.0743

0.239

Общинска (п)

Община Нова Загора

043011

Полски път

 

0.601

0.062

Общинска (п)

Община Нова Загора

043012

Полски път

 

2.407

0.249

Общинска (п)

Община Нова Загора

000533

Път ІV клас

 

12.358

1.684

Общинска (п)

Община Нова Загора

038126

Лозе

 

1.925

1.925

Общинска (п)

Община Нова Загора

038127

Лозе

 

0.656

0.656

Общинска (п)

Община Нова Загора

 

 1. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на цитираните в т.2. части от имоти в ползва на държавата - Агенция „Пътна инфраструктура

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 577

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 088060 по КВС на с. Питово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 577

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 11 - ПИ № 088060, с площ 4,194 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Отека”, с. Питово, АОС № 1832/08.05.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 088060, с площ 4,194 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Отека”, с. Питово.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 750.00 (три хиляди седемстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 088060, с площ 4,194 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Отека”, с. Питово.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 578

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 089032 по КВС на с. Питово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 578

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 12 - ПИ № 089032, с площ 9,000 дка и начин на трайно ползване „Нива”, III кат., м. „Отека”, с. Питово, АОС №

1845/09.05.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 089032, с площ 9,000 дка и начин на трайно ползване „Нива”, III кат., м. „Отека”, с. Питово.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8 250.00 (осем хиляди двеста и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 089032, с площ 9,000 дка и начин на трайно ползване „Нива”, III кат., м. „Отека”, с. Питово.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 ГЛАС Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 579

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 020069 по КВС на с. Омарчево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 579

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет — Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 14 - ПИ № 020069, с площ 16,152 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Яранжата”, е. Омарчево, АОС № 519/07.08.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 020069, с площ 16,152 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Яранжата”, с. Омарчево.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 16 150.00 (шестнадесет хиляди сто и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 020069, с площ 16,152 дка и начин на трайно ползване „Нива”, IV кат., м. „Яранжата”, с. Омарчево.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 580

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 079049 по КВС на с. Омарчево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 580

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 15 - ПИ № 079049, с площ 30,000 дка. и начин на трайно ползване „Нива”, VIII кат., м. „Старите лозя”, с. Омарчево, АОС № 523/08.08.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 079049, с площ 30,000 дка. и начин на трайно ползване „Нива”, VIII кат., м. „Старите лозя”, с. Омарчево.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 27 000.00 (двадесет и седем хиляди) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 079049, с площ 30,000 дка. и начин на трайно ползване „Нива”, VIII кат., м. „Старите лозя”, с. Омарчево.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник

            (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 581

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещения, находящи се в едноетажна сграда със ЗП 130 кв.м в УПИII, кв. 27 по ПУП на с. Баня.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 581

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА- Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 197 - две помещения с площи от 26 и 9 кв.м или обща площ 35,00 кв.м, находящи се в едноетажна сграда със ЗП 130 кв.м в УПИ II, кв. 27 по ПУП на с. Баня, АОС № 702/27.09.2001 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - две помещения с площи от 26 и 9 кв.м или обща площ 35,00 кв.м, находящи се в едноетажна сграда със ЗП 130 кв.м в УПИ II, кв. 27 по ПУП на с. Баня, за социална дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 582

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Отдаване под наем на преградена площ от 8 кв.м от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж.р. мачта, находящи се в ПИ № 185001, м. „Докса баир“, землище с. Кортен, на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 582

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от ЗЕСМФИ и чл. 8, ал. от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем за срок от 5 години, на преградена площ от 8 кв.м от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж.р. мачта, находящи се в ПИ № 185001, м. „Докса баир“, землище с. Кортен, за инсталиране на телекомуникационни антенно-фидерни съоръжения и оборудване, на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД.

2. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора одобрява месечна наемна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв, без включен ДДС, за отдаване под наем за срок от 5 години, на преградена площ от 8 кв.м от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж.р. мачта, находящи се в ПИ № 185001, м. „Докса баир“, землище с. Кортен, за инсталиране на телекомуникационни антенно-фидерни съоръжения и оборудване.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор с „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД за отдаване под наем за срок от 5 години, на преградена площ от 8 кв.м от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж.р. мачта, находящи се в ПИ № 185001, м. „Докса баир“, землище с. Кортен, за инсталиране на телекомуникационни антенно-фидерни съоръжения и оборудване.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 583

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно обявяване на класирането на участниците в открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАП „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Ирина Аврамова – ПП БСП и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 583

 

1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 24, ал. 4, изр. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство обявява класирането на участниците в открит конкурс с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора", както следва:

Обособена позиция № 1.„Изготвяне на анализ на правното състояние на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора и информационен меморандум":

 

I място - адвокат Румяна Петрова Момчева.

           

Обособена позиция № 2. „Изготвяне на приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора":

 

I място - СД „Полиексперт СД-Николова, Кирчева", гр. Стара Загора.

II място - Петьо Стоянов Димитров, независим оценител.

 

2. На основание чл. 24, ал. 4, изр. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, решението по точка първа, ведно с доклада на комисията да бъдат връчени на участниците в конкурса.

3. Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на Общината да сключи договор с класираните на първо място участници в срока по чл. 26, ал. 1 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 5 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 584

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Сокол и с. Прохорово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 584

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на:

1.1. Язовир „Добри дере" с площ 259,608 дка, съставляващ поземлен имот № 000129 в землището на с. Сокол, за който е съставен АОС № 779/15.05.2002 г.;

1.2. Язовир „Шанка" с обща площ 44,951 дка, съставляващ поземлени имоти №№ 000163 и 000142 в землището на с. Прохорово, за който е съставен АОС № 285/14.01.2000 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите и да сключи договори със спечелилите участници.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 585

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 585

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 197, ал.З от Закона за предучилищното и училищното образование приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Нова Загора за 2018г.         

 

(Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 586

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Янко Велев.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 586

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Янко Велев с ЕГН 

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 587

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Даньо Стойнов от с. Коньово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 587

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Даньо Стойнов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 588

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Кръстева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 588

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Пенка Славова Кръстева, в размер на 150 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 589

ОТ ПРОТОКОЛ № 39/26.04.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сашо Стоянов – общински съветник внесе Предложение за отмяна на Решение № 544 от 27.03.2018 г. на Общински съвет Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което след проведено гласуване със: 7 гласа За и 16 гласа Против, Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 589

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за отмяна на Решение № 544 от 27.03.2018 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)