Проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап“, гр. Нова Загора“

Проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап“, гр. Нова Загора“
Реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“,
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“,
Договор за предоставяне на БФП № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0044-C01/19.09.2016 г.,
анекс № 1 към Договора за БФП – BG16RFOP001-2.001-0044-C02/11.12.2017 г.

Реализирането на проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап“, гр. Нова Загора“ съответства на „Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014 – 2020 г.“: приоритет 5 „Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места“ и приоритет 9 „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот“, специфична цел 1: „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културната инфраструктура“.
Бенефициент по проекта: Община Нова Загора.
Срок за изпълнение: 30 месеца.

 • начало: 19.09.2016 г.;
 • край: 19.03.2019 г.

Бюджет на проекта: 333 274,94 лв. обща стойност, от които:

 • размер на европейско финансиране – 274 358,84 лв.;

- размер на национално финансиране – 48 416,26 лв.;
- собствен принос – 10 499,84 лв. 

Обект на интервенция: сградата на СУ „Иван Вазов“ – начален етап, гр. Нова Загора.
Проект  BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап, гр. Нова Загора“ въвежда мерки за енергийна ефективност в сградата на начален етап на СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора. Насочен е към достигане на клас „С“ на енергопотребление на сградата, удължаване на нейния живот, подобряване на качеството на образователната инфраструктура, условията на труд и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Осъществените мерки за енергийна ефективност косвено допринасят за благоприятното въздействие върху околната среда чрез намаляване на парниковите газове и подобряване на качеството на въздуха в региона. Намаляване на риска от ранно отпадане от учебния процес и преодоляване на някой от трудностите при социалната интеграция на деца от малцинствен произход са само част от желаните резултати след реализацията на проекта.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот в гр. Нова Загора – един от опорните центрове на полицентричната система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие, и повишаване атрактивността на района чрез подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап. Чрез постигането й се подобрява енергийната ефективност в малките градове в селските райони, което спомага за развитие на техния вътрешен потенциал и създава по-добри условия и възможност за предоставяне на по-качествени услуги.

Специфични цели на проекта:

 • Повишаване енергоефективността на сградата – достигане най-малко клас на енергопотребление „С“;
 • Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, удължаване цикъла й на живот и постигане на рентабилната й експлоатация, което да окаже ефект върху устойчивото управление и поддръжката й;
 • Намаляване на крайното енергийно потребление, емисиите на парниковите газове, подобряване качеството на въздуха и условията на живот;
 • Подобряване на енергийната сигурност и адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени;
 • Цялостно подобряване на учебния процес;
 • Намаляване броя на отпадналите младежи от образователната система;
 • Подобряване на конкурентоспособността, създаване на нови работни места;
 • Намаляване на безработицата и предотвратяване на свързаните с нея нива на обща и детска престъпност;
 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. 

 

Дейности по проекта:

 • Организация и управление на проекта;
 • Разработване на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта;
 • Инженеринг;
 • Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация.

 

Постигнати резултати:

 1. Топлоизолирани външни стени – положена топлоизолационна система с експандиран полистирен EPS с дебелина 100 мм по фасадните равнини на външните стени на сградата;
 2. Подменена дограма – монтирана нова дограма с петкамерен профил и двоен стъклопакет, с бяло нискоемисионно стъкло;
 3. Топлоизолиран покрив – подменено покривно отводняване, топло- и хидроизолиран покрив;
 4. Монтирани парапети на стълбището за осигуряване безопасността по време на експлоатация на сградата;
 5. Ревизиран тротоарен пръстен около сградата, ремонтирани участъци с установено пропадане и други повреди;
 6. Монтирана рампа за осигуряване на безпрепятствен достъп до сградата на хора в неравностойно положение.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов” начален етап, гр. Нова Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 

 

Тип на публикацията: