„За по-успешно бъдеще на децата” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

„За по-успешно бъдеще на децата”

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 „За по–добро бъдеще на децата”

 

Водеща организация е Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, Община Нова Загора е партньор.

Проектът e реализиран в ДДЛРГ „Мария Роза”, с. Асеновец.

Целевата група са 70 деца в риск от 3-18 години разпределени по възрастов признак в 4 групи.

При реализирането си проектът постига заложените при подготовката му цели:

         Разработване и предлагане на социални услуги от резидентен тип, Център за настаняване от семеен тип и защитено пространство; повишаване на професионалната компетентност на работещите в институцията; разработване и прилагане на система за мултидисциплинарно водене на случай за подобряване качеството на живот на настанените деца.

Основни дейности:

       1. Обзавеждане на помещенията, в които ще се формират малки групи за работа с деца.

       2. Адаптиране на методики за работа с деца и семейства – живот в малка група за работа в групите от резидентен тип – постоянна грижа, център за настаняване от семеен тип, и за защитено пространство.

       3. Реализиране на експертна оценка на настанените  в ДДЛРГ “Мария Роза” деца и разпределяне в групите, предлагащи услуги  в зависимост от оценката.

       4. Подбор и формиране на екипи от социални работници и психолози за работа с целевата група.

       5. Организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на екипите по отношение на индивидуалната и групова работа с целевата група.

       6. Работа по случай с деца и родители с прилагане на мултидисицплинарен подход.

       7. Създаване и прилагане на модел за социална и трудова реализация на младежи и девойки, напускащи институцията.

       8. Издаване на информационни материали за предлаганите социални услуги.

При приключването на проекта е организирана  пресконференция за популяризиране на дейностите и постигнатите резултати.

Проектното предложение съответства на Оценката на институцията и препоръките на Държавна агенция за закрила на детето – реформиране на институцията и отваряне към предлагане на алтернативни форми на грижа и услуги за деца.

Тип на публикацията: