Заседание № 38/27.03.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 542

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2017 г. на Общински план за развитие 2014-2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 542

 

На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2017 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.

 

            (Решението е прието с: 21 гласа За и 4 гласа Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 543

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2019-2021 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 543

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 51 от 31.01.2018 г. на МС за бюджетната процедура за 2019 г. и в съответствие е Указания Писмо БЮ- 1/12.02.2018 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г.:

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за периода 2019-2021 г. на община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложение №3.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 544

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за символ на Община Нова Загора - Герб на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Аврамова – ПП БСП, Желязко Милев – ПП ДНБ, Андония Спасова – ПП ГЕРБ, Крум Георгиев – ПП НП, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 544

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора одобрява/не одобрява за символ на Община Нова Загора - Герб на Община Нова Загора конкурсния проект на автора Митьо Маринов Митев: изправен златен кон на тюркоазено поле, обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит, с изобразени зад коня слънчеви лъчи и от двете страни тюркоазени клонки с плодове, символизиращи плодородието на родния край.

 

            (Решението е прието с: 16 гласа За, 3 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 545

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за разглеждане на резултатите от извършената цялостна инвентаризация в Исторически музей и свързаните с това констатации.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие и: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Ирина Аврамова – ПП БСП, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Желязко Милев – ПП ДНБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Мария Данева – Петкова – ПП БСП, Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ и Пейчо Пейчев – Директор на Исторически музей Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 545

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на Община Нова Загора да сезира компетентните държавни органи с резултатите от извършената цялостна инвентаризация в Исторически музей Нова Загора.

 

            (Решението е прието с: 21 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 546

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ № 000108 в землището на с. Съдийско поле с ЕКАТТЕ 70490, общ. Нова Загора, местността „…“, НТП: Стопански двор”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 546

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ № 000108 в землището на с. Съдийско поле с ЕКАТТЕ 70490, общ. Нова Загора, местността „…”, НТП: Стопански двор” и установяване на УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА - ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (Пп) със следните устройствени параметри: Пзастр. - 80%, Кинт - 2,5, Позел - мин.20%, ниско застрояване с височина - < 10 м, свързано застрояване към ПИ 000105, ПИ 000106 и ПИ 000107, паркиране в границите на поземления имот;

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с: 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 547

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на имот с № 062019 в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора, местността„АСАКИЕВА ЧЕШМА”, НТП: Нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 547

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на имот с № 062019 в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора, местността „АСАКИЕВА ЧЕШМА”, НТП: Нива и установяване на УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА - ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (Пп) с отреждане «За кравеферма» със следните устройствени параметри: Пзастр. - 80%, Кинт - 2,5, Позел - мин.20%, ниско застрояване с височина - < 10 м, свободно разположено на 3,00 м от всички граници на имота, паркиране в границите на поземления имот.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 548

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение, находящо се на I ет. в сграда „Кметство”, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 548

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за предоставяне на услуги, на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 9,00 кв.м, находящо се на I ет. в сграда „Кметство”, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 549

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещения, находящи се в западната част на сграда „Културен дом” в УПИI, кв. 24 по ПУП на с. Полско Пъдарево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 549

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 196 - помещения с обща площ от 49,30 кв.м, находящи се в западната част на сграда „Културен дом” в УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Полско Пъдарево, АОС № 1687/15.11.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещения с обща площ от 49,30 кв.м, находящи се в западната част на сграда „Културен дом” в УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Полско Пъдарево, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 550

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 000330 по КВС на с. Сокол.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 550

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост: ПИ № 000330 с НТП „нива“ и площ 0,988 дка, IV кат., по КВС на с. Сокол.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за ПИ № 000330 с НТП „нива“ и площ 0,988 дка, IV кат., по КВС на с. Сокол.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 551

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 000259 по КВС на с. Богданово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 551

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 9 - ПИ № 000259 с площ 14,752 дка и начин на трайно ползване „изград. торище”, IV кат., м. „Под село”, с. Богданово, АОС № 3779/19.02.2018г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000259 с площ 14,752 дка и начин на трайно ползване „изград. торище”, IV кат., м. „Под село”, с. Богданово.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 10300 (десет хиляди и триста) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000259 с площ 14,752 дка и начин на трайно ползване „изград. торище”, IV кат., м. „Под село”, с. Богданово.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 552

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 061003 по КВС на с. Съдийско поле.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 552

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 10 - ПИ № 061003, с площ 2,000 дка и начин на трайно ползване „Лозе”, IV кат., м. „Кокарджата”, с. Съдийско поле, АОС № 1748/07.03.2007г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 061003, с площ 2,000 дка и начин на трайно ползване „Лозе”, IV кат., м. „Кокарджата”, с. Съдийско поле.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 900.00 (деветстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 061003, с площ 2,000 дка и начин на трайно ползване „Лозе”, IV кат., м. „Кокарджата”, с. Съдийско поле.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 553

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 088060 по КВС на с. Питово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на кмета на с. Питово.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след поименно гласуване със: 7 гласа За, 3 гласа Против и 11 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 553

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 088060 по КВС на с. Питово.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 554

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост

- № 089032 по КВС на с. Питово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет след поименно гласуване с: 3 гласа За, 3 гласа Против и 15 гласа Въздържали се прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 554

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 089032 по КВС на с. Питово.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: гласа За гласа против и глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 555

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ е идентификатор 51809.505.5565 (УПИ VII, кв. 192 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Съби Димитров” № 1 „В”, гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 555

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 13 - поземлен имот е идентификатор 51809.505.5565 (УПИ VII, кв. 192 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Съби Димитров” № 1 „В”, гр. Нова Загора), е площ от 1229 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван е акт за частна общинска собственост № 3758/27.03.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 36 200,00 (тридесет и шест хиляди и двеста) лв, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот е идентификатор 51809.505.5565 (УПИ VII, кв. 192 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Съби Димитров” № 1 „В”, гр. Нова Загора), е площ от 1229 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 556

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стойчо Иванов Стойчев.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 556

 

            Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стойчо Иванов Стойчев, гр. Нова Загора в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 557

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Стефанов от с. Баня, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 557

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Георги Ангелов Стефанов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 558

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности“, бюджет „държавни дейности дофинансирани с местни приходи” и списъка за капиталови разходи за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 558

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

            1.Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности” бюджет „ държавни дейности дофинансирани с местни приходи”за 2018 г., както следва:

 

Функции и дейности

Параграф

Увеличение

 

Намаление

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

 

Бюджет „местни дейности”

 

 

 

 

Икономически дейности и услуги

 

 

 

1

Други дейности по икономиката

10-92

 

324 000

 

Изпълнителни и законодателни органи

 

 

 

2

Общинска администрация

  • Обект основен ремонт покрив сграда община

51-00

28 000

 

 

 

Бюджет „държавни дейности дофинансирани с местни приходи”

 

 

 

 

Почивно дело култура и религиозни дейности

 

 

 

3

Читалища

45-00

296 000

 

 

Всичко разходи:

 

324 000

324 000

 

2. Общински съвет Нова Загора задължава НЧ „Д.П.Сивков-1870” гр. Нова Загора след верификация на разходите по проекта да възстанови предоставената му субсидия.

3. Общински съвет Нова Загора одобрява промените в Списъка за капиталови разходи за 2018 г.

4. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2018 г.

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 559

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета Стоянова Рачева - Петрова от с. Сокол, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 559

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Виолета Стоянова Рачева - Петрова в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 560

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/27.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Христомитев кладенец" в землището на с. Питово, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова – Председател на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология прочете становище на комисията.

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 560

 

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Христомитев кладенец", съставляващ ПИ № 000554 по КВС на землището на с. Питово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1689/01.12.2006 г., на „Домино Транс" ООД със седалище гр. Сливен, наемател на обекта по договор № 89/05.03.2013 г. и анекс към него от 21.03.2014 г., целогодишно, до прекратяване поради изтичане срока на договора за отдаване под наем на язовира - до 05.03.2023 г.

 

            (Решението е прието с: 23 ласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)