„Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора” по ОП "Регионално развитие"

„Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора”

ОП „Регионално развитие”

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

По проекта са реализирани  ремонт и реконструкция на сградите в ДДЛРГ „Мария Роза” с. Асеновец с цел постигане на пълна енергийна ефективност. Изградeн е  асансьор, осигуряващ достъп на хора с увреждания, както и оборудване на компютърна стая и на всекидневните стаи.

Реализацията на този проект  подобри условията за живот на децата, лишени от родителски грижи и дава възможност за развитието на социални услуги в дома, съответстващи на промяната на социалната политика на страната.

Тип на публикацията: