Протокол от заседание на комисията, избрана с Решение № 503 от 21.12.2017 г.