Заседание № 37/09.03.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 541

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/09.03.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно откриване на процедура по провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора".

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 541

 

1. Общински съвет Нова Загора в качеството си на възложител по смисъла на § 1 от НВИДСППСКВПП на основание чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2 и чл. 7 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 4, чл. 7 и чл. 8 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство

 

ОТКРИВА

процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора".

I. Описание на предмета на конкурса.

Предмета на конкурса е разделен на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на анализ на правното състояние на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора и информационен меморандум".

Обособена позиция № 2 -„Изготвяне на приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора".

Важно* Всеки кандидат може да участва за всички обособени позиции, както и за всяка обособена позиция поотделно.

II. Изисквания към кандидатите.

1. До участие в процедурата се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, отговарящи на изискванията на Глава Шеста от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

2. Не може да участва в процедурата кандидат, който:

2.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран. Когато кандидатът е юридическо лице, това изискване се отнася за лицата, представляващи юридическото лице.

2.3. спрямо който са налице обстоятелствата по чл. 25 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

III. Срок и място за подаване на предложенията.

Предложенията се подават в срок от 30 дни считано от датата на оповестяване на настоящото Решение по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от НВИДСППСКВПП. Предложенията се приемат всеки работен ден до 17:00 часа в деловодството на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1.

IV. Правила за провеждане на процедурата.

Общински съвет Нова Загора утвърждава Правила за провеждане на открития конкурс /Приложение № 1 към настоящото Решение/, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Нова Загора на адрес: www.nova-zagora.org и ще бъдат достъпни за всички заинтересовани.

Допълнителна информация във връзка с конкурса може да бъде предоставяна на заинтересованите, само въз основа на тяхно писмено запитване, направено до два работни дни до изтичане на срока за приемане на предложения за участие в открития конкурс.

V. Изисквания към кандидатите.

1. Съгласно Глава шеста от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство кандидатите за изготвянето на правни анализи и информационен меморандум да представят удостоверение за юридическа правоспособност, а кандидатите за изготвяне на приватизационни оценки - сертификат за правоспособност на независим оценител по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за независимите оценители.

2. Кандидатите следва да представят декларации, че не са обявени в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност, и че не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по Глава пета и по Глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани. В случай, че кандидата е юридическо лице, декларации представят лицата представляващи юридическото лице. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, декларации се представят от всяко физическо лице и от членовете на управителните органи на всяко юридическо лице, участващо в него.

3. Кандидатите следва да представят декларация за липсата на "конфликт на интереси" по смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗПСК.

4. Анализите на правното състояние и приватизационната оценка да бъдат изготвени с оглед изискванията на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. Текстовата част се изготвя и предава на Възложителя в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на Общината в съответствие с изискванията на Глава седма и Глава осма от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство да назначи комисия за оценяване и класиране на предложенията, която да представи на Общински съвет Нова Загора мотивиран доклад по чл. 24, ал. 4 от НВИДСППСКВПП, съдържащ информация за класирането на участниците.

3. Точка първа от настоящото Решение да се публикува съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в два ежедневника и на интернет страницата на Община Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 5 гласа против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

Приложение № 1 към Решение № 541/09.03.2018 г.

на Общински съвет Нова Загора

 

ПРАВИЛА

за провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора”

 

I. Решение за откриване на процедурата.

Процедурата за провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора” е открита с Решение № 541/09.03.2018 г. на Общински съвет Нова Загора.

IІ. Описание и информация за предмета на конкурса.

Предмет на конкурса: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора”.

Предмета на конкурса е разделен на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на анализ на правното състояние на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора и информационен меморандум“.

Обособена позиция № 2 -„Изготвяне на приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора“

Важно* Всеки кандидат може да представи предложение за всички обособени позиции, както и за всяка обособена позиция поотделно.

Община Нова Загора притежава 100% от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора. Дружеството е учредено през 2000 година въз основа на Решение № 173/26.09.2000 г. на Общински съвет Нова Загора. Предмет на дейност: Лечебно заведение за осъществяване на болнична помощ. Размер на капитала: При учредяване на дружеството през 2000 г. капиталът му е в размер на 637 000 лв., разпределен в 63700 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки дял. През годините размерът на капитала е намален, като към настоящият момент размерът на капитала на дружеството е 566740 лв. разпределен в 56674 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки.

Адрес на управление и седалище на дружеството: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 1.

Управител: д-р Станка Николова Иванова.

 

IІІ. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в процедурата се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, отговарящи на изискванията на Глава Шеста от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

2. Не може да участва в процедурата кандидат, който:

2.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран. Когато кандидатът е юридическо лице, това изискване се отнася за лицата, представляващи юридическото лице.

2.3. спрямо който са налице обстоятелствата по чл. 25 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

VІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Предложенията се подават в срок от 30 дни считано от датата на оповестяване на Решението на Общински съвет Нова Загора за откриване на процедурата по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от НВИДСППСКВПП. Предложенията се приемат всеки работен ден в рамките на горепосоченият срок до 17:00 часа в деловодството на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1. До посочената дата предложенията на участниците могат да бъдат подавани и по пощата, на посоченият адрес.

Предложенията се подават в непрозрачен, с ненарушена цялост плик  с надпис, както следва:

 

ПОДАТЕЛ: …………………..

АДРЕС: УЛ. „...........“ № ..........., БЛОК № ............, ВХОД ........., ЕТ. ...............

П.К. .............., ГРАД / СЕЛО ...........................

ТЕЛЕФОН: ......................

И-МЕЙЛ: ........................

ФАКС: ...........................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открит конкурс с предмет  „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора”

За Обособена позиция № ……..

 

                                                                                                                   ПОЛУЧАТЕЛ:

                                                                                                                   ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

                                                                                                                   УЛ. „24 МАЙ“ № 1

                                                                                                                   ГРАД НОВА ЗАГОРА

                                                                                                                   П. К. 8900

 

Срокът на валидност на предложенията не може да бъде по-кратък от 60 дни, считано от датата на подаване на предложението.

Предложението за участие в открития конкурс съдържа:

1. Заявление за участие и представяне на участника /Образец № 1/.

В представянето си участника посочва притежаваният опит в изготвянето на правни анализи, меморандуми и приватизационни оценки /в зависимост от обособената позиция, за която участва/. Липсата на опит в изготвянето на правни анализи, меморандуми и приватизационни оценки не е пречка за участие в открития конкурс.

2. Предложение за размера на възнаграждението за извършената работа /Образец № 2/.

3. Предложение за срок за изпълнение на възложената работа. Срокът за изпълнение не следва да бъде по-кратък от 10 и да не е повече от 60 календарни дни и за двете обособени позиции!. /Образец № 3/.

4. Декларация, че участниците не са обявени в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност, и че не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по Глава пета и по Глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани /Образец 4/.

5. Декларация за липсата на "конфликт на интереси" по смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗПСК /Образец 5/.

6. Удостоверение за юридическа правоспособност за участниците, които представят предложение за изготвяне на правен анализ и информационен меморандум;

7. Сертификат за правоспособност на независим оценител по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за независимите оценители за участниците, които представят предложение за изготвяне на приватизационна оценка.

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.

1. Критерии за оценка:

1.1. Размер на възнаграждението за извършената работа;

1.2. Срок за изпълнение на възложената работа.

 

МЕТОДИКА  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ

Настоящата методика определя тежестта на показателите и начина за оценяване на предложенията на участниците. Оценяването на предложенията се извършва чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията по показателите на комплексната оценка.

Показатели, по които се определя комплексната оценка и тяхната тежест:

1. Размер на възнаграждението за извършената работа – К1 - мах 80 точки;

2. Срок за изпълнение на възложената работа – К2 - мах 20 точки;

 

Начин на извършване на комплексната оценка на предложенията на участниците:

Максималната комплексна оценка е К = 100 точки и се определя по формулата К = К1 + К2,

Където:

К1  е предложеният размер на възнаграждението за извършената работа. Максималният брой точки по този критерий е 80 /осемдесет/ и се определя по формулата:

К1 = (К1min/K1i).80;

K1min – минимален размер на възнаграждението от всички предложения;

K1i – предложеният размер на възнаграждението на участника, чието предложение се оценя.

 

К2  е предложеният срок за изпълнение на възложената работа.

Максималният брой точки по този критерий е 20 /двадесет/ и се определя по формулата:

К2 = (К2min/K2i).20;

K2min – минимален срок от всички предложени, изразен в календарни дни;

K2i – предложен срок за изпълнение в календарни дни от участника, чието предложение се оценя.

/Срокът за изпълнение не следва да бъде по-кратък от 10 и да не е повече от 60 календарни дни и за двете обособени позиции!/.

 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи едно предложение, е 100 точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка на предложението.

 

VI. Разяснения по процедурата и изисквания към изпълнението.

За участие в процедура за открит конкурс кандидатите подават предложения. Подадените предложения се вписват в специален регистър, в който се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпването им.

Отварянето, разглеждането и оценката на постъпилите предложения при провеждане на процедурата на открит конкурс се извършва от назначена от възложителя комисия. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от състава й. Особените мнения се вписват в доклада на комисията.

Когато отсъстват повече от един член на комисията и те не могат да бъдат заменени от определените резервни членове, заседанието на комисията се отлага до попълването на състава й, но не повече от един ден.

Член на комисията не може да бъде лице, което е "свързано лице" по смисъла на § 1 от Търговския закон с участник в процедурата или с членовете на неговите управителни и контролни органи, или лице, което има търговски, финансови или други взаимоотношения с някой от участниците в процедурата. Това обстоятелство се удостоверява с декларация от членовете на комисията, подписана към момента на разглеждане на предложенията на кандидатите.

Предложенията се отварят и разглеждат от комисията на следващия работен ден след изтичането на срока за подаването им.

Не се допускат до разглеждане предложения, които:

1. са подадени след срока, посочен в решението за откриване на процедурата;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик.

Когато в срока за подаване на предложения за участие в открит конкурс не постъпи нито едно предложение, възложителят може да удължи срока или да премине към ограничен конкурс или към пряко договаряне.

По предложение на комисията възложителят може да изиска от някои или от всички кандидати представянето на допълнителни документи и разяснения, както и отстраняване на допуснатите нередности, като определя срока за това. Направените разяснения или допълнения не трябва да водят до изменение на вече подадените предложения.

Когато в определения от възложителя срок допълнителните документи и разяснения не бъдат представени и допуснатите нередности не бъдат отстранени, предложенията на съответните кандидати не се оценяват.

По предложение на комисията възложителят може да изиска от кандидатите подобряване на направените предложения, като определя срок за представянето им.

Комисията разглежда направените предложения, оценя ги в съответствие с утвърдената методика и изготвя мотивиран доклад в 14-дневен срок от датата на разглеждането им.

След получаване на доклада на комисията възложителят се произнася с решение, в което обявява кандидатите, класирани на първите три места. Решението на възложителя за резултатите от класирането се обявява на участниците.

Възложителят има право  да прекрати процедурата, за което следва да изложи мотиви.

Договорът с класирания на първо място кандидат се сключва в 14-дневен срок от оповестяване на решението на възложителя за класиране на участниците. Срокът е диспозитивен. Когато договорът не бъде сключен с класирания на първо място участник, възложителят поканва за сключване на договор последователно участниците, класирани съответно на второ и трето място. Договора задължително съдържа предложенията на участника за размер на възнаграждението и срок за изпълнение, въз основа на които е бил класиран.

Сключилия договор участник /изпълнител/ няма право да разгласява информация и да придобива право на собственост върху обекта, свързан с дейността му като изпълнител, както и да осъществява друга дейност, предпоставяща конфликт на интереси по отношение на дейността му като изпълнител.

Анализа на правното състояние и приватизационната оценка да бъдат изготвени с оглед изискванията на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. Текстовата част се изготвя и предава на Възложителя в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител, за което се съставя приемно-предавателен протокол.

VII. Проект на Договор.