Искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Христомитев кладенец" с. Питово