Заповед №РД-12-740/26.10.2017 г. на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси