Детска градина “ Тракийче” с грижа за всички деца

ДГ “ Тракийче”, гр.Нова Загора е единствената детска градина в област Сливен, която работи по проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”. Работата по проекта  включва  въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на деца от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения.
Специалисти, работещи по проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” в ДГ “ Тракийче”, гр.Нова Загора са:  Славомир Славов –логопед и Радостина Суичмезян – психолог.
Чрез специално разработен скрининг тест се извършва ранно оценяване на децата още на входа на детската градина за техните силни и слаби страни; за нивото, на което се намират в 5-те най-важни направления: езиково, социално, емоционално, двигателно и познавателно развитие.
Във връзка със зачестилите случаи на агресия при децата, специалистите, назначени по проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”  и педагозите от  ДГ “ Тракийче”, гр.Нова Загора представиха пред колеги Практикум на тема:  „ИГРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”. 
В ДГ „Тракийче”, гр. Нова Загора” съвместните дейности с родители са включени в годишния план на детското заведение като основна дейност. Всеки родител бива консултиран при желание от логопед и психолог относно детето си. Подкрепящата среда благоприятства броя на децата в риск от обучителни затруднения, включени в дейности по проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” да намалява – от 33 миналата учебна година до 24 за учебната 2017-2018г. Резултатите от работата на специалистите показват висока успеваемост на много от децата и те успешно могат да преминат в следващия етап на обучение наравно с връстниците си.