Покана

                                                          
Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултатите и ефекти при реализирането на проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап, гр. Нова Загора“ по Договор за финансиране № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0044-C01/19.09.2016 г., финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Пресконференцията ще се състои на 15.12.2017 г. /петък/ от 10:30 ч. в Дом на дейците на културата, находящ се на пл. „Свобода“ № 4 в гр. Нова Загора.
Предварително благодарим за Вашето присъствие!