Заседание № 32/22.11.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 485

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 485

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема изменения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Нова Загора, както следва:

1. В чл. 23, ал. 5 се отменя.

 

            (Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 486

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 486

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора, както следва:

1. В чл. 17, т. 4 се отменя.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 487

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на „Общински план за действие за интегриране на ромите, живеещи при сходни условия граждани на Община Нова Загора 2017 – 2020 г.“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 487

 

Общински съвет Нова Загора приема „Общински план за действие за интегриране на ромите, живеещи при сходни условия граждани на Община Нова Загора 2017 – 2020 г.“.

 

            (Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 488

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 488

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2018 г.".

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на общината да сключи договори с народните читалища за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от Общинския бюджет.

 

            (Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 489

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)  

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 489

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2017 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 490

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно разглеждане на оценка за състоянието на В и К сектора в община Нова Загора по отчет на В и К оператора за 2016 г. и перспективи за развитието му след одобрения от КЕВР Бизнес план от „В и К – Сливен“ ООД за периода 2017 – 2021 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 490

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора изисква „ВиК - Сливен" ООД за подобряване състоянието на инженерната инфраструктура на ВиК мрежата на територията на Община Нова Загора незабавно да предприеме наложителните мерки за намаляване на загубите от питейна вода, повишаване ефективността на ВиК услугите в икономически план и постигане на адекватен социален аспект, които да бъдат изпълнени от дружеството поетапно през периода 2017 - 2021 год., а именно:

1. Да се изготви актуален подземен кадастър за ВиК мрежата на електронен носител.

2. Ежегодно в рамките на не по-малко от амортизационните отчисления, а с Европейски средства - минимум на 12 - 15 % от водопроводната мрежа - да бъде извършена рехабилитация на водопроводната мрежа с инвестиции от оператора (без текущия ремонт), както и доизграждане на канализационната мрежа в гр. Нова Загора.

3. Да се изгради бетоново корито на съществуващия открит канал за отвеждане на повърхностни води в източната част на град Нова Загора.

4. Да бъде коригирана канализационната мрежа в югозападната част на град Нова Загора, за да се избегнат постоянно възникващите тапи, и да се направи отводнителен канал за повърхностни води.

5. Да се извърши основен ремонт на Градската пречиствателна станция за отпадни води, която е с отдавна изтекъл срок за експлоатация.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 491

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказа Константин Тачев – Председател на ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 491

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет - Нова Загора определя  Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД, което ще се проведе на 07.12.2017г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна администрация - Сливен.

2. На основание 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет - Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД по предложеният дневен ред, както следва:

1. по точка 1 от дневния ред „Съгласуване на Програма за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за периода 2016- 2020г." да гласува – „За“

2. по точка 2 от дневния ред „Обсъждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2018г. на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД" да гласува – „Против“ със следните мотиви:

  1. Няма изготвено предложение от В и К оператора за обобщена инвестиционна програма по начин, който да гарантира поетапно изпълнение на задължителното ниво на инвестициите за срока на договора му с Асоциацията по В и К, съобразявайки се с инвестиционните нужди на всички публични собственици.
  2. Към 20 ноември 2017 г. все още няма предложение от В и К оператора за съгласуване в Асоциацията по В и К на подробна инвестиционна програма за 2017 г. във В и К активи – публична общинска собственост. Нещо повече – прехвърлените от „В и К – Сливен“ ООД активи по общини са във вид, непозволяващ попълването на декларации от общините по чл. 14 от ЗМДТ (където съгласно чл. 64, ал. 1 таксата по чл. 62 (такса битови отпадъци) се заплаща от лицата по чл. 11 за имотите на територията на общината, а съгласно чл. 11, ал. 5, в сила от 01.01.2011 г. – за имот държавна или общинска собственост данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление).
  3. Предложението за приемане на подробна инвестиционна програма във В и К активите - публична общинска собственост през 2018 г. не е мотивирано обосновано относно размерът им по общини и конкретните обекти, за които са предназначени.
  4. Минималното ниво (задължително) на инвестиции, заложено в сключения договор между В и К оператора и Асоциацията по В и К по години не отразява действително начисляваните амортизационни отчисления от оператора по общини преди 2016 г.
  5. Предложеното нарастване на предвидените инвестиции за 2018 г. спрямо задължителните по договор нарастват значително за всички общини, с изключение на община Нова Загора, без да е ясна базата за разпределението им по активи.

3. по точка 3 от дневния ред „Запознаване представителите на общините с указанията на МРРБ относно реда за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора като част от задължителните по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, дадени с писмо изх. № 91-00- 87/13.10.2017г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството" да гласува – „За“

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 492

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9016 (УПИ VІІІ, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 492

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 26 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.503.9016 (УПИ VIII, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 1155 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за социални грижи, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2184/02.09.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.503.9016 (УПИ VIII, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 1155 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за социални грижи.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 29 700,00 (двадесет и девет хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.503.9016 (УПИ VIII, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 1155 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за социални грижи.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 493

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9015 (УПИ VІІ, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 493

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.503.9015 (УПИ VII, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 1154 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за социални грижи, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2185/02.09.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.503.9015 (УПИ VII, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 1154 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за социални грижи.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 29 000,00 (двадесет и девет хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.503.9015 (УПИ VII, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 1154 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за социални грижи.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да« организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 2 гласа Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 494

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017/2018 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа: Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 494

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, включени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година, съгласно списък предоставен от Областна дирекция „Земеделие”- Сливен. (Приложение 1)

2. Съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, определено с протокол на Комисия, назначена със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е, ал. 1 и ал 2 от ДР на ЗСПЗЗ.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен зa срок от една стопанска година- 2017/2018.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 495

 

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи на ветераните от войните на България, живущи на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 495

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъдат предоставени еднократни финансови помощи в размер на 100 лева на ветераните от войните, живущи на територията на Община Нова Загора, от общинския бюджет:

Стойчо Иванов Стойчев

Господин Иванов Славов

Никола Димитров Николов

Георги Вълков Димитров

Иван Стоянов Явашев

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 496

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/22.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Николинка Петкова Павлова от с. Ценино, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 496

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Николинка Петкова Павлова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)