Заседание № 31/14.11.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 484

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/14.11.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказаха: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 484

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора избира Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 16.11.2017 г. от 11:00 часа в гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на общото събрание както следва:

- по т. първа „За“

- по т. втора „За“

- по т. трета „За“

- по т. четвърта представителя на Община Нова Загора да внесе следните въпроси за разглеждане от Общото събрание на съдружниците на „В и К – Сливен“ ООД  на 16.11.2017 г.:

„В и К – Сливен“ ООД увеличи цените на водоснабдителните и канализационните услуги, считано от 01.10.2017 г. диференцирано за: водоподаване на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода. Освен предоставения анализ в Бизнес плана за периода 2017 – 2021 г. се изтъква и обстоятелството, че цените за тези услуги не са коригирани от 01.01.2010 г., които също бяха поотделно определени за всяка една услуга.

 1. В тази връзка Общински съвет Нова Загора иска да му бъде предоставена информация за:
  1. Общо извършените от оператора разходи в себестойността на трите вида услуги (в т.ч. за всяка една от тях) за периода 01.01.2010 – 31.12.2016 г.
  2. Начислените амортизации за същия период общо и поотделно за всяка една от трите услуги.
  3. Изразходваните собствени финансови средства за инвестиции от В и К оператора през този период (без текущия ремонт) за водопроводната и канализационна мрежа поотделно, както и за пречистването на отпадните води.
  4. Вложените през този период средства в реконструкция, модернизация или подмяна на съществуващите активи (поотделно за водопроводната и канализационната мрежа и пречиствателни станции), финансирани от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми.
 2. Във връзка с подаваната питейна вода за друг В и К оператор от ВС „Червенаково“ Общински съвет Нова Загора иска информация за:
  1. Общото количество получена питейна вода от друг В и К оператор за периода 01.01.2010 – 31.12.2016 г. със стойност по отчет.
  2. Общо подадените количества питейна вода (със стойност) за друг оператор от ВС „Червенаково“ за същия период.
  3. Каква е себестойността на подаваната питейна вода за друг оператор и ако е по-висока от продажната цена, разликата в разходите къде се отнася счетоводно?
 3. Годишно подаваните за потребление количества питейна вода от В и К – Сливен са приблизително 39 000 хил. м3 – 40 000 хил. м3, от които полезно използваните са 7 000 хил. м3, обусловени от различни по характер технически и търговски проблеми, свързани с дейността на оператора. В тази връзка Общински съвет Нова Загора иска от оператора да му бъде предоставена информация за размера на несъбраните вземания за предоставените услуги през периода 2010 – 2016 г. (в т. ч. по години).
 4. В град Нова Загора ежегодно се отчита разход на питейна вода приблизително 1 млн. м3 от физически лица и около 250 хил. м 3 от юридически. Във връзка с това очакваме отговор на въпроса: какви са причините налягането във водопроводната мрежа значително да спада през почивните и празнични дни в града, а през останалото време да не надхвърля повече от 2 атмосфери (с изключение на ЖК „Загоре“)“,

след което да гласува както прецени.

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)