Заседание № 30/26.10.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 459

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на заповед за откриване на социалната услуга от резидентен тип Преходно жилище, с. Асеновец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 459

 

1. Общински съвет - Нова Загора запазва вида на социалната услуга от резидентен тип „Преходно жилище”, адрес с. Асеновец, общ. Нова Загора, ул. „Марко Димитров” № 30 с капацитет 8 деца, считано от 01.01.2018 г.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Община Нова Загора предприеме действия по процедурата по чл. 36а от ППЗСП.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 460

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на заповед за откриване на социалната услуга от резидентен тип Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 460

 

1. Общински съвет - Нова Загора променя вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, адрес гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, ул. „Димитър Благоев” № 2, с капацитет 8 лица, считано от 01.01.2018 г.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Община Нова Загора да предприеме действия по процедурата по чл. 36а от ППЗСП.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 461

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) и Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2018 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 461

 

            Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 36 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Актуализиран документ на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020).

2. Приема Актуализиран Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2018 година.

 

(Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 462

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 462

 

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2017 г.

4. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разходи за 2017 година /Приложение № 11/ към Бюджет 2017 г., приет с Решение № 297/31.01.2017 г. както следва:

Заведение                           Име, презиме, фамилия             Длъжност

Община Нова Загора       Гергана Маринова Никова         Медицинска сестра

Община Нова Загора       Денка Дешкова Енчева               Медицинска сестра

Община Нова Загора       Красимира Кунчева Стамова    Фелдшер

Община Нова Загора       Ваня Димитрова Василева        Медицинска сестра

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За гласа и 1 глас Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 463

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за трето тримесечие на 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 463

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за третото тримесечие на 2017 г., съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 464

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на декларация за несъгласие с приетите цени от „В и К" ООД, гр. Сливен на водоснабдителните и канализационните услуги за периода от 2017 г. до 2021 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП, Крум Георгиев – ПП НП, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 464

 

1. Общински съвет Нова Загора категорично изразява несъгласие с рязкото повишаване размера на цените на водоснабдителните и канализационните услуги от страна на „В и К" ООД гр. Сливен още от   01.10.2017 г   

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава Председателя на ОбС да изпрати приетата декларация до Комисията за енергийно и водно регулиране и до Асоциацията по В и К – Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 465

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване и преиздаване на разрешително № 3/03.04.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир „ДО СЕЛО" в землището на с. Бял кладенец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 465

 

На основание чл. 79, ал. 2 и ал. 3, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1. Да се прекрати действието на разрешително № 3/03.04.2013 г., издадено от Кмета на община Нова Загора, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „До село" в землището на с. Бял кладенец, община Нова Загора, с титуляр ЕТ „Бат Доко - Дойчо Димитров" със седалище гр. Стара Загора.

2. Да се преиздаде разрешителното за ползване на повърхностен воден обект - язовир „До село", находящ се в землището на с. Бял кладенец, община Нова Загора, с непроменени параметри и с нов титуляр: ЕТ „Бат Доко - Дойчо Димитров - Катрин Димитрова" с ЕИК 204770114 със седалище гр. Стара Загора.

           

(Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 466

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване и преиздаване на разрешително № 13/03.04.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Радево" (Юг), за който е съставен АОС № 697/16.08.2001 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 466

 

            На основание чл. 79, ал. 2 и ал. 3, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1. Да се прекрати действието на разрешително № 13/03.04.2013 г., издадено от Кмета на община Нова Загора, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Радево" (Юг), съставляващ имоти №№ 000313, 000189 и 000503 в землището на с. Радево и №№ 000186 и 000188 в землището на с. Дядово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 697/16.08.2001 г., с титуляр ЕТ„Радецки - Димитър Димитров" със седалище гр. Нова Загора.

2. Да се преиздаде разрешителното за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Радево" (Юг), за който е съставен АОС № 697/16.08.2001 г., с непроменени параметри и с нов титуляр: ЕТ „Радецки - Доника Димитрова" с ЕИК 204745919 със седалище гр. Нова Загора.  

           

(Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 467

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване и преиздаване на разрешително № 48/07.12.2015 г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Съзлията" с. Еленово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 467

 

            На основание чл. 79, ал. 2 и ал. 3, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1. Да се прекрати действието на разрешително № 48/07.12.2015 г., издадено от Кмета на община Нова Загора, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Съзлията" с. Еленово, община Нова Загора, с титуляр ЕТ „Радецки - Димитър Димитров" със седалище гр. Нова Загора.

2. Да се преиздаде разрешителното за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Съзлията" в землището на с. Еленово, община Нова Загора, с непроменени параметри и с нов титуляр: ЕТ „Радецки - Доника Димитрова" с ЕИК 204745919 със седалище гр. Нова Загора.  

   

            (Решението е прието с: 22 гласа За  и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 468

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Баирски път" в землището на с. Асеновец, за който е съставен АОС № 305/13.03.2000 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 468

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години язовир „Баирски път" с площ 6,273 дка, съставляващ имот № 000475 по КВС на землището на с. Асеновец, за който е съставен АОС № 305/13.03.2000 г.

            2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 469

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Научене и с. Радево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 469

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. (приложение № 1) със следните имоти, които общината възнамерява да предложи за отдаване под наем на публичен търг, както следва:

1.1. Точка 41 - язовир „Айдере" с площ 57,969 дка, съставляващ имот № 000548 по КВС на землището на с. Научене, за който е съставен АОС № 793/22.07.2002 г.;

1.2. Точка 42 - „Водоем" с площ 10,276 дка, съставляващ имот № 000266 по КВС на землището на с. Радево, за който е съставен АОС № 1974/04.02.2008 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на:

2.1. Язовир „Айдере" с площ 57,969 дка, съставляващ имот № 000548 по КВС на землището на с. Научене, за който е съставен АОС № 793/22.07.2002 г.;

2.2. „Водоем" с площ 10,276 дка, съставляващ имот № 000266 по КВС на землището на с. Радево, за който е съставен АОС № 1974/04.02.2008 г.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите и да сключи договор със спечелилите участници.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 470

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7287 (УПИ XXV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 125)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Аврамова – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 470

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 22 - общински поземлен имот е идентификатор 51809.504.7287 (УПИ XXV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 125), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван е Акт за частна общинска собственост № 3770/07.09.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7287 (УПИ XXV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 125), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 22 950,00 (двадесет и две хиляди деветстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7287 (УПИ XXV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 125), е площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайни ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           

  (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 471

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7288 (УПИ XXVI, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 123)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 471

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 23 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.504.7288 (УПИ XXVI, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 123), с площ от 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3771/07.09.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7288 (УПИ XXVI, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 123), с площ от 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 13 400,00 (тринадесет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7288 (УПИ XXVI, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 123), е площ от 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 472

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7285 (УПИ XXIII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 129)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

472

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 20 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.504.7285 (УПИ XXIII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 129), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3768/07.09.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7285 (УПИ ХХIII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 129), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 22 950,00 (двадесет и две хиляди деветстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7285 (УПИ XXIII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 129), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 473

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7286 (УПИ XXIV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 127)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 473

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 21 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.504.7286 (УПИ XXIV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 127), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3769/07.09.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7286 (УПИ XXIV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 127), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 22 950,00 (двадесет и две хиляди деветстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7286 (УПИ XXIV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул „Петко Енев” № 127), с площ от 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.   

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За r 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 474

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с с идентификатор 51809.504.7289 (УПИ XXVII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „209” № 7)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

474

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 24 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.504.7289 (УПИ XXVII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „209” № 7), с площ от 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3772/07.09.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7289 (УПИ XXVII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „209” № 7), с площ от 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 10 500,00 (десет хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7289 (УПИ XXVII, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „209” № 7), с площ от 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да Организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 475

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 000249 в землището на с. Загорци с ЕКАТТЕ 30171, общ. Нова Загора, местността „КУНЧОВИ МОГИЛИ”, НТП: Пасище, мера; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Ирина Аврамова – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 475

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ:

            1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за ПИ № 000249 в землището на с. Загорци с ЕКАТТЕ 30171, общ. Нова Загора, местността „КУНЧОВИ МОГИЛИ”, НТП: Пасище, мера, граничещ с поземлени имоти: ПИ № 000204 - полски път, ПИ № 000250 - пасище, мера, ПИ № 000189 - стопански двор и ПИ № 040020 - пасище, мера. с цел промяна предназначението на земята от „Пасище, мера“ в индивидуално застрояване с устройствена зона - Предимно производствена, ниско застрояване с височина до 10 м, свободно застрояване и с паркиране в границите на имота.

            2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.        

 

            (Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 476

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на училище ползвател на моторно превозно средство.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 476

 

1. Общински съвет Нова Загора предоставя за безвъзмездно ползване на ОУ „Христо Ботев", с. Съдиево моторно превозно средство: автобус, марка: АКИА УЛТРА Л 9, с идентификационен номер на превозното средство (VIN): NR9C009D3H0034047, с номер на двигателя: 933951С0094835 за срок от 10 години.

2. Общински съвет Нова Загора предоставя за безвъзмездно ползване на НУ „Паисий Хилендарски", гр. Нова Загора моторно превозно средство: автобус, марка: ИСУЗУ КЛАСИК 27, с идентификационен номер на средство (VIN): NNAMDH1LL02010137, с номер на двигателя: срок от 10 години.   

   

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 477

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Любенец, общ. Нова Загора.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 477

 

            1. На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Любенец, общ. Нова Загора Анка Димитрова Минчева - специалист в кметство Любенец, общ. Нова Загора, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство с. Любенец, общ. Нова Загора.

2. Възнаграждението на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Любенец, общ. Нова Загора да бъде определено в съответствие с Решение № 9/03.12.2015 г. на Общински съвет Нова Загора и Кодекса на труда.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 478

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 778 в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, местността „Ценино-Запад”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 478

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 778 в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, местността „Ценино-Запад” с цел промяна предназначението на земята от земеделска земя в имот с отреждане „За винарска изба“

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 479

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Цонев Тодоров от с. Брястово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 479

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иван Цонев Тодоров, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 480

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Григорчев Василев от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложениет осе изказаха Пепа Беева – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което   Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 480

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Веселин Григорчев Василев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 481

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Герган Пенев Трифонов от с. Любенец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 481

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Герган Пенев Трифонов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 482

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/26.10.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стоянка Василева Христева от с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 482

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стоянка Василева Христева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)