Проект за промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.10.2017 г.  за предложения и становища по настоящия проект за промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Нова Загора. 

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.

 

Прикачен файл: