Заседание № 28/20.09.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 439

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказа Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

439

 

1. Общински съвет - Приема актуализираното разпределение на променените бюджети, списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2017г. съгласно Приложения №№1,2,3,4,5

2. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2017г. по прихода и разхода по разпоредители , функции и дейности, както следва:

План:

По прихода - 27 872 584 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 4/

По разхода 27 872 584 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 5/

Изпълнение:

По прихода - 16 783 995 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 4/

По разхода - 11 748 440 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 51

3. Общински съвет Нова Загора - Приема информация на отчета за изпълнение на капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2017 г. съгласно Приложение 8.

4. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2017 г. Приложение 6 и 7.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 440

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

440

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 111 ал.1 и чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 и чл. 49 ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета, Списъка за капиталови разходи и сметките за средства от Европейския съюз.

4. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разходи за 2017 година /Приложение № 11/ към Бюджет 2017 г., приет с Решение № 297/31.01.2017 г. със служителя Никола Петров Николов на длъжност „началник на отдел” в община Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 441

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2018-2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 441

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № № 37 от 19.01.2017 г. на МС за бюджетната процедура за 2018 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ-4/01.09.2017 г. на МФ за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложения № 1, 2 и 3.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за периода 2018-2020 г. на община Нова Загора, съгласно Приложение № 4.

3. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложение №5.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 442

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение и допълнение на Решение № 35 от 22.12.2015 г. на Общински съвет за структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 442

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация, съгласно Приложение № 1 от 01.10.2017 г.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 35/22.12.2015 г„ изменено и допълнено с Решения № 174/19.07.2016г. и № 282 от 21.12.2016 г. на Общински съвет гр. Нова Загора.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 443

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Докладна записка на Временната комисия към Общински съвет Нова Загора за резултатите от водената преписка с институциите в Република България, относно намиране отговори за причините, предизвикващи замърсяване на въздуха в гр. Нова Загора и околността от завода за биогаз на група „ГРАДУС“ с периодично излъчване на неприятни миризми от производствената му дейност.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Мангъров – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклад на Водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ, Мария Данева – ПП БСП, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Андония Спасова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Ирина Аврамова – ПП БСП и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 443

 

1. Общински съвет Нова Загора приема Докладната записка на Временната комисия за резултатите от водената преписка с институциите в Република България, избрана с Решение № 238/28.10.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

(Решението по т. 1 е прието с 26 гласа За)

 

2. С оглед на правомощията си, Общински съвет Нова Загора задължава Председателя на Общинския съвет да сезира Президента на Република България и Министър – председателя на Република България с приетата докладна записка, като приложи цялата преписка по Решение № 345/27.04.2017 г.

 

(Решението по т. 2 е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

3. Общински съвет Нова Загора прекратява дейността на Временната комисия, избрана с Решение № 238/28.10.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

            (Решението по т. 3 е прието с: 22 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 444

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Докладна записка относно Подписка от Гражданска инициатива „Нова Загора иска да диша“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Мангъров – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете доклад на Водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Владимир Манчев – член на ИК,  Свилен Сивов – член на ИК и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 444

 

  1. Общински съвет Нова Загора приема за основателно предложението на Гражданска инициатива „Нова Загора иска да диша" за спиране на дейността на енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции - високоетажно свободно застрояване, собственост на фирма „ГРАДУС 2" ООД с ЕИК 123655788, намираща се в гр. Нова Загора в имоти с идентификатори 51809.509.4923 и 51809.509.5700 до отстраняване на причините, водещи до разнасянето на силни емисии на интензивно миришещи вещества в град Нова Загора.
  2. Общински съвет Нова Загора задължава Председателя на Общинския съвет да сезира Президента на Република България и Министър – председателя на Република България с проблема, като приложи решенията на Общинския съвет.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 445

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Докладна записка, относно Решение № 410/19.07.2017 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Мангъров прочете доклад на Водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            По дакладната записка се изказа Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 445

 

Общински съвет Нова Загора задължава Председателя на Общинския съвет да отправи към Министъра на вътрешните работи следните въпроси:

  1. В какъв срок се предвижда да бъде изготвен анализ на оперативната обстановка и наличните финансови ресурси за персонал или ако е извършен такъв анализ, той съвпада ли с исканията, отправени от Общински съвет Нова Загора?
  2. Кога се очаква да бъдат изпълнени дейностите, относно кадровото окомплектоване на Районно управление – Нова Загора при Областна дирекция на МВР – Сливен?
  3. В какъв срок ще бъдат предприети допълнителни мерки и мероприятия за своевременно реагиране на сигнали и качествено полицейско обслужване на гражданите от община Нова Загора?

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

                                                                       ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 446

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план - план за застрояване, ел.и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 058008 в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, местността „КОМЛУКА” НТП: Изоставена нива. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 446

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал.5 и ал.7 от ЗУТ реши:

            Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 058008 в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, местността „КОМЛУКА”, НТП: Изоставена нива, граничещ с поземлени имоти: ПИ № 000373 - полски път (общинска собственост), ПИ № 000354 - язовир (МЗХ-ХМС), ПИ № 000374 — дере (общинска собственост) и ПИ № 058009 — изоставена нива (частна собственост), с цел промяна предназначението на земята от „Изоставена нива “ в индивидуално застрояване в устройствена зона Ов (рекреационни устройствени зони за вилен отдих) с устройствени параметри: Пзастр. - макс.40%, Кинт – макс. 0,8, Позел – мин. 50%, ниско застрояване с височина до 10 м. кота било и 7 м. кота стреха, с паркиране в границите на имота.

            Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 447

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински ПИ № 000380, е. Баня, ведно с находящата се в него сграда „Хижа Жребчето”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 447

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 19 - ПИ № 000380 - друга територия нестопанска с площ от 5,400 дка, землище с. Баня, ведно с находящата се в него двуетажна масивна сграда „Хижа Жребчето” със застроена площ 160 кв.м. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 1106/24.11.2004 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ № 000380 - друга територия нестопанска с площ от 5,400 дка, землище с. Баня, ведно с находящата се в него двуетажна масивна сграда „Хижа Жребчето” със застроена площ 160 кв.м.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 81 000,00 (осемдесет и една хиляди) лв., за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000380 - друга територия нестопанска с площ от 5,400 дка, землище с. Баня, ведно с находящата се в него двуетажна масивна сграда „Хижа Жребчето” със застроена площ 160 кв.м.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелил търга участник.

           

            (Решението е прието След поименно гласуване с: 21 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 448

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XVIII, кв. 49 по ПУП на с. Баня.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 448

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 15 - УПИ XVIII, кв. 49 по ПУП на с. Баня с площ от 600 кв.м., с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 2009/27.10.2008 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, на УПИ XVIII, кв. 49 по ПУП на с. Баня с площ от 600 кв.м.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 800 (три хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XVIII, кв. 49 по ПУП на с. Баня.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 449

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6202 (УПИ II, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 449

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет — Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 16 - поземлен имот с идентификатор 51809.501.6202 (УПИ II, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 2066 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м). За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 800/20.08.2002 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6202 (УПИ И, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 2066 кв.м.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 31 200 (тридесет и една хиляди и двеста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6202 (УПИ II, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора).

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор  със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 450

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.503.5264 (УПИ XXV, кв. 130 по ПУП на гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев”).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 450

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 17 - поземлен имот с идентификатор 51809.503.5264 (УПИ XXV, кв. 130 по ПУП на гр. Нова Загора ул. „Петко Енев”) с площ от 1685 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 1804/18.04.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 51809.503.5264 (УПИ XXV, кв. 130 по ПУП на гр. Нова Загора ул. „Петко Енев”) с площ от 1685 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 43 700 (четиридесет и три хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.503.5264 (УПИ XXV, кв. 130 по ПУП на гр. Нова Загора ул. „Петко Енев”).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да/организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 451

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.2357 (УПИ XV, кв. 121 по ПУП на гр. Нова Загора, ул. „Стара планина” № 18).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 451

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 18 - поземлен имот с идентификатор 51809.504.2357 (УПИ XV, кв. 121 по ПУП на гр. Нова Загора, ул. „Стара планина” № 18) с площ от 311 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м). За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3341/30.04.2015 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 51809.504.2357 (УПИ XV, кв. 121 по ПУП на гр. Нова Загора, ул. „Стара планина” № 18) с площ от 311 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет — Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 9 670 (девет хиляди шестстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с 51809.504.2357 (УПИ XV, кв. 121 по ПУП на гр. Нова Загора, ул. „Стара планина“ № 18.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 3 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 452

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ с идентификатор 51809.504.7175 (УПИ XXII, кв. 108 А по ПУП на гр. Нова Загора)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 452

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост: УПИ XXII, кв. 108 А по ПУП (ПИ с идентификатор 51809.504.7175 по КККР) на гр. Нова Загора, с площ от 3100 кв.м и отреждане „за стопанска дейност“.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави актове за частна общинска собственост за новообразуваните от УПИ XXII, кв. 108 А по ПУП (ПИ с идентификатор 51809.504.7175 по КККР) на гр. Нова Загора, е площ от 3100 кв.м и отреждане „за стопанска дейност“ имоти, а именно:

- ПИ с идентификатор 51809.504.7285 (УПИ XXIII, кв. 108 А по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м);

- ПИ с идентификатор 51809.504.7286 (УПИ XXIV, кв. 108 А по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м);

- ПИ с идентификатор 51809.504.7287 (УПИ XXV, кв. 108 А по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 760 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м);

- ПИ с идентификатор 51809.504.7288 (УПИ XXVI, кв. 108 А по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м);

- ПИ с идентификатор 51809.504.7289 (УПИ XXVII, кв. 108 А по ПУП на гр. Нова Загора, площ 410 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 453

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение е нестопанска цел „ТЕНИС КЛУБ - НОВА ЗАГОРА”, върху имот - частна общинска собственост.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 453

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 51809.501.1121 (УПИ V, кв. 82 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 1 559 кв.м. и отреждане „за спорт” - открита спортна площадка за тенис на корт, ведно с находяща се в него полумасивна сграда с идентификатор 51809.501.1121.1 и площ 23 кв.м.за нуждите на СНЦ „ТЕНИС КЛУБ - НОВА ЗАГОРА” за срок от 5 (пет) години.

            2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за безвъзмездно право на ползване на горе цитирания имот със СНЦ „ТЕНИС КЛУБ - НОВА ЗАГОРА”.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 454

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване на концесионен договор № 137/15.03.2006 г. с правоприемника ЕТ „Радецки - Доника Димитрова" гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 454

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 100а, ал. 1 от ППЗК, Общинският съвет - Нова Загора дава съгласие концесионният договор № 137/15.03.2006 г. да бъде продължен с правоприемника ЕТ „Радецки - Доника Димитрова" с ЕИК 204745919, като всички условия по договора останат същите.

            2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да направи всички необходими вписвания в НКР към Министерски съвет.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 455

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 058009 в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, местността „КОМЛУКА”, НТП: Изоставена нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 455

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал.5 и ал.7 от ЗУТ реши:

            Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 058009 в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, местността „КОМЛУКА”, НТП: Изоставена нива, граничещ с поземлени имоти: ПИ № 000373 и ПИ № 058007 - полски път (общинска собственост), ПИ № 000354 - язовир (МЗХ- ХМС), ПИ № 000375 - дере (общинска собственост), ПИ № 058008 и ПИ № 058010 - изоставени ниви (собственост на същия възложител) с цел промяна предназначението на земята от „Изоставена нива “ в индивидуално застрояване в устройствена зона — Ов (рекреационни устройствени зони за вилен отдих) с устройствени параметри: Пзастр. - макс.40%, Кинт - макс.0,8, Позел - мин.50%, ниско застрояване с височина до 10 м кота било и 7 м кота стреха, с паркиране в границите на имота.

            Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 456

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане мрежата на общинските училища и детски градини за учебната 2017/2018 год. на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 456

 

1. Приема мрежата на училищата и детските градини в Община Нова Загора за учебната 2017/2018 година:

-СУ-2

-ОУ- 7

–НУ- 3

-ПГСС -1

- ДГ-22

- ЦСОП-1

2.Разрешава формирането на слети паралелки, както следва:

 

 

Училище

Бр.

КЛАСОВЕ И УЧЕНИЦИ

 

 

паралелки

 

 

 

 

 

 

1.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий"с.Коньово

1

 

 

 

 

V-VII

25

2.

ОУ „П. Р.Славейков" с.Кортен

2

I-II

11

lll-IV

13

 

 

3.

ОУ „Ил. Макариополски"с.Люб.махала

3

I-II

17

lll-IV

16

V-VI

15

 

ОБЩО

6

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разрешава формирането на паралелки под минималния брой на учениците в паралелка, както следва:

 

 

 

Училище

____ Бр.

КЛАСОВЕ И УЧЕНИЦИ

 

 

паралелки

I

клас

II

клас

III

клас

IV

клас

V

клас

VI

клас

VII

клас

IX

клас

XI

клас

1.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Коньово

 

5

9

15

11

14

 

12

 

 

 

2.

ОУ "Христо Ботев“

с.Съдиево

2

15

 

 

 

14

 

 

 

 

3.

ОУ "Св. П. Хилендарски" с.Стоил войвода

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ПГСС гр. Нова Загора, изнесено обучение в ЦСОП

1

 

 

 

 

 

 

 

7

 

5.

НУ "Д-р П.Берон"

с. Караново

3

 

14

11

14

 

 

 

 

 

6.

СУ "Иван Вазов"

гр. Нова Загора

1

 

 

 

 

 

 

 

 

10

7.

СУ "Христо Ботев"

гр. Нова Загора

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12

8.

ОУ “Ил.Макариополски"

с.Люб.махала

2

 

 

 

 

11

12

 

 

9.

ОУ „П.Р.Славейков"

с.Кортен

 

 

 

2

11

13

 

 

 

 

 

10.

НУ "Св. П, Хилендарски" гр. Нова Загора

1

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 457

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Сийка Траева Карамфилова от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 457

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Сийка Траева Карамфилова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 458

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/20.09.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Грозданка Колева Калпушкова от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 458

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Грозданка Колева Калпушкова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)