Заседание № 27/24.08.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 427

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора (чл. 8).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 427

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора приема следните изменения в Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора:

            В Чл. 8, ал. 2, т. 7 се отменя.

 

            (Решението е прието с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 428

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора (чл. 37).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 428

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора приема следните изменения в Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора:

            В Чл. 37, ал. 1, т. 2 се отменя.

 

            (Решението е прието с гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 429

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне на банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на НАП.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказа Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 429

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМ СМ А и чл. 17бв, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗДДС Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да предостави обезпечение под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентните органи на НАП в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева).

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите действия във връзка с издаването на Банковата гаранция.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 430

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване компенсирани промени по бюджет „местни дейности” и Списъка за капиталови разходи за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 430

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности” за 2017 г„ както следва:

 

Функции и дейности

Параграф

Увеличение

намаление

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

Бюджет „местни дейности“

 

 

 

 

Здравеопазване

 

 

 

1

Многопрофилна болница за активно лечение – обект „Трансфер МБАЛ „Св. Петка Българска“ гр. Нова Загора

5501

15 000

 

 

Почивно дело, култура, религиозна дейност

 

 

 

2

Спортни бази за спорт за всички – обект „Проектиране и изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“

5202

 

35 000

 

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанства

 

 

 

3

Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа

51-00

110 000

 

4

Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие

51-00

 

135 000

5

Осветление улици

51-00

12 000

 

 

Икономически дейности и услуги

 

 

 

6

Други дейности по икономиката

52-05

 

30 000

7

Други дейности по икономиката

52-19

30 000

 

 

Образование

 

 

 

8

Детски градини и обединени детски заведения

51-00

33 000

 

 

Всичко разходи:

 

200 000

200 000

 

2. Общински съвет - Нова Загора одобрява промените в Списъка за капиталови разходи за 2017г. съгласно Приложение № 1.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2017 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 431

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 431

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Детска градина „Бодра смяна", гр. Нова Загора, Детска градина с. Млекарево, Детска градина с. Съдиево, Начално училище „Любен Каравелов" гр. Нова Загора, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора, Основно училище „Христо Ботев" с. Съдиево, Основно училище „Иларион Макариополски" с. Любенова махала, Основно училище „П. Р. Славейков" с. Кортен, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" с. Стоил войвода, Средно училище „Христо Ботев" гр. Нова Загора и Средно училище „Иван Вазов" гр. Нова Загора да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.

2. Възлага на кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите действия за включване на детските градини и училища по т. 1 в списъка на средищните детски градини и училища.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 432

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна вида на общинско жилище, находящо се на ул. „Константин Фотинов” №1, вх.Б, ап.17, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 432

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.З от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя общинско жилище, находящо се на адрес ул. „Константин Фотинов” №1, вх.Б, ап. 17, гр. Нова Загора, за „Ведомствено жилище”.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 433

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Фана Асенова Тончева.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 433

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Фана Асенова Тончева с ЕГН 

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 434

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Йорданова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 434

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Ивелина Йорданова, в размер на 1000 лв. от общинския бюджет.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 435

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе   Предложение за отпускане на персонална пенсия на Филка Стефкова Чавдарова и Недка Стефкова Чавдарова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 435

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъдат отпуснати персонални пенсии на:

Филка Стефкова Чавдарова с ЕГН 

Недка Стефкова Чавдарова с ЕГН 

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 436

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Трасе ел. кабел и сградно водопроводно отклонение за присъединяване на ПИ 000315, в землището на с. Питово, община Нова Загора”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 436

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Трасе ел. кабел и сградно водопроводно отклонение за присъединяване на ПИ 000315, в землището на с. Питово, община Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за  отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Митева Блажева от с. Съдиево, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 437

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Донка Митева Блажева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 438

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/24.08.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за  отпускане на еднократна финансова помощ на Поньо Георгиев Додев от с. Съдиево, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 438

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Пеньо Георгиев Додев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

Прикачен файл: