Втора информационна среща по ОПРР

На 12 октомври 2015 г. в зала № 316, сградата на Община Нова Загора, се проведе втора информационна среща, част от кампанията за популяризиране на възможностите за кандидатстване по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. На събитието бяха поканени граждани на гр. Нова Загора, представители на регистрирани Сдружения на собствениците и др. потенциални кандидати. Г-жа Светла Стоянова, заместник-кмет на Община Нова Загора, изложи в резюме основните моменти, касаещи допустимостта на многофамилни жилищни сгради, еднофамилни жилищни сгради, в случаите, когато собствениците им са социално слаби лица и са получавали помощи за отопление и основните стъпки, които трябва да направят собствениците на етажна собственост. Тя обърна внимание, че общината ще оказва пълно съдействие. Тя призова за добра организация и експедитивност  от страна на желаещите да кандидатстват. Бяха раздадени брошури с информация за процедурата и контакти в общинска администрация, където може да се получи по-подробна информация и да бъде оказано съдействие при  подготвянето на документите. Срещата премина в разговор и завърши с обещанието за добро сътрудничество при работата по подготовката на конкретните проекти.