Заседание № 26/19.07.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 410

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно приемане на обръщение към органите на държавната власт в лицето на Министъра на вътрешните работи и Областния управител на Област Сливен, във връзка със зачестилите случаи на агресия и хулигански прояви от страна на лица от ромски произход в гр. Нова Загора.

            В станалите дебати взеха участие: Йовка Илчева – жител на гр. Нова Загора, Желязко Милев – ПП ДНБ, Пепа Беева – ПП БСП, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Мария Данева – ПП БСП, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Ирина Аврамова – ПП БСП, Андония Спасова – ПП ГЕРБ, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Валери Башев – ПП ДПС, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 410

 

1. Общински съвет Нова Загора да изиска информация от Областна дирекция на МВР, относно щатното разписание на Районно управление Нова Загора, в частност щатното разписание за квартал шести и наличие на незаети бройки в тях.

2. Общински съвет Нова Загора приема да бъде изпратено Обръщение – искане от името на Общински съвет Нова Загора към Министъра на вътрешните работи и Областния управител на Област Сливен със следния текст:

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ - ИСКАНЕ

от името на общинските съветници при Общински съвет Нова Загора,

мандат 2015-2019 г.

 

ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

Общински съвет Нова Загора в лицето на общинските съветници, като представители на населението на общината, не желае в община Нова Загора да има междуетническа омраза и страхове, породени от хулигански прояви на отделни лица. Общински съвет Нова Загора категорично е за спокойствие и сигурност в Община Нова Загора. Всички граждани в страната имат равни права, но и задължения и отговорности пред закона, измежду които задължения и отговорности е задължението да спазват правилата, свързани с обществения ред и да не се нарушава правото  на личната безопасност на гражданите.

С оглед на това и във връзка със зачестилите случаи на агресия  и хулигански прояви от страна на лица от ромски произход в страната, включително и в гр. Нова Загора, се обръщаме към Вас с искане за засилване на контрола, като считаме, че това може да се осъществи само при наличие на достатъчен брой служители в местното управление. В тази връзка, настояваме да бъдат предприети действия за своевременно заемане на незаетите длъжности в щатното разписание (в случай, че има такива) и да се отпуснат 20 допълнителни бройки, с оглед обезпечаване екипите, необходими за осъществяване на засилен контрол в града и селата и в частност квартал шести.

Целта на нашето искане  е чрез увеличаване броя на служителите в РУ „Полиция“ гр. Нова Загора да бъде увеличен броят на полицейските патрули през тъмната част на денонощието в Община Нова Загора и гр. Нова Загора, да се извършват постоянни проверки и патрулиране в кв. VI на гр. Нова Загора, заселен от лица с ромски произход, като в резултат на това да не се допускат и да бъдат пресичани всякакви агресивни и хулигански прояви на територията на общината и гр. Нова Загора.

  

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 411

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Ирина Аврамова – ПП БСП, Крум Георгиев – ПП НП и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 411

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

 

            (Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 412

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на: Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт, Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология, Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

Георги Мангъров – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклад на водещата комисия.

(Докладът е неразделна част от настоящия протокол).

В станалите дебати взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 412

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99 от ЗДвП и чл. 76, ал. 3 от АПК приема Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора.

 

 

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА

ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД НОВА ЗАГОРА.

 

ГЛАВА ПЪРВА.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Тази Наредба урежда въпросите за местните изисквания за ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на град Нова Загора.

Чл. 2. Допуска се въвеждането на временни ограничения на „ движението, спирането, престоя и паркирането на превозните средства на територията на града по разпореждане на компетентните общински органи, съгласувано със службите за пътен контрол. Ограниченията се сигнализират съобразно Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и нормативните документи за неговото прилагане.

ГЛАВА ВТОРА.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА.

Чл. 3. (1) На територията на град Нова Загора, престой и паркиране, освен съгласно указания в нормативните актове ред, може да се извършва само:

1. В зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието, определени по реда на Глава Втора, Раздел II от тази Наредба. Местата за паркиране в тези зони се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.

2. На специално отредени и сигнализирани за това места (паркинги), извън платното за движение. Паркингите могат да бъдат държавна, общинска или частна собственост на физически и/или юридически лица.

(2) Местата по ал. 1, се определят със заповед на кмета на Общината, на основание проект, съгласуван от ОЕСУТ и главния архитект на Община Нова Загора.

(3) Местата по ал. 1, освен по предвидения отЗДвП ред и свързаните с него подзаконови нормативни актове, могат допълнително да се обозначават и обособяват, по начин, предвиден в проекта по ал. 2, както и по преценка на контролните общински органи.

(4) Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху общинска територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения, предмети и др. подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на моторните превозни средства, както и движението на пешеходците.

(5) Забранява се ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления за паркиране на ППС по улиците, тротоарите и междубл оковите пространства без разрешение на Общината.

Чл. 4. (1) Престоят и паркирането са забранени във всички случаи на чл. 98 от ЗДвП.

(2) Престоят и паркирането са забранени и:

1. На таксиметровите местостоянки, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили.

2. На служебни паркинги, разположени на общинска територия, освен в случаите на писмено съгласие на ползвателя.

(3) Освен в случаите на ал. 2 паркирането е забранено и:

1. В паркове, градини и зелени площи, освен в случите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места.

2. Пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и исторически места, спортни съоръжения и др., които са пешеходни зони, когато се затруднява движението на пешеходците.

3. Около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането.

4. Около противопожарните кранове по начин, възпрепятстващ използването им.

Чл. 5. Забранява се домуването на товарни автомобили от категория N 2 и N 3, автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета над 750 кг., строителни машини и техника по

улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на гр. Нова Загора.

Чл. б. (1) Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

(2) Във всички останали случаи не се допуска престой и паркиране на моторни превозни средства върху тротоарите.

Чл. 7. (1) Водачът на пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение.

(2) В случаите по ал. 1, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.

(3) Правилата по ал. 1 и ал. 2 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели за оказване на помощ, както и за аварийните екипи на КЕЦ гр. Нова Загора при „EVN - България" ЕАД, „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, фирмите обслужващи газоразпределителната мрежа на гр. Нова Загора, и аварийните екипи на кабелните телевизии, и мобилните оператори при изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 8. (1) Забранява се оставянето/разполагането на неизправни, катастрофирали и спрени от движение превозни средства и/или част/и от тях по улици, тротоари, площадки и междублокови площи. Установяването на тези превозни средства и преместването им се осъществява по реда на Глава VI, Раздел V от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Нова Загора.

(2) Забранява се преминаването, спирането и паркирането на ППС през местата, определени за пешеходна зона без пропуск, издаден от Общината.

(3) Пропуските по ал. 2 се издават за:

-ППС, зареждащи търговски обекти и обслужващи банки ;

-ППС, извършващи товаро-разтоварни или ремонтни работи.

(4) Пропускът се издава по заявление на заинтересованото лице до Кмета на общината, или упълномощено от него лице, след заплащане на такса, като в него се посочват регистрационния номер на ППС, адреса на обекта и мотивите за искане на достъп.

(5) Размерът на таксата за издаване на пропуск се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

(6) Местата и улиците определени за пешеходна зона, се обозначават със съответното знаково стопанство.

РАЗДЕЛ И. ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ.

Чл. 9. (1) На улици, площади и паркинги, публична общинска собственост се въвежда режим на платено паркиране („Синя зона"), за леки автомобили за превозване на пътници, в които местата за сядане без мястото на водача не превишава 8 6р., и товарни автомобили с общо тегло до 3.5 тона.

(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08:00 часа до 18:00 часа и събота от 08:00 часа до 14:00 часа.

(3) "Синя зона" на град Нова Загора е територията, ограничена от улиците:

Северна граница: ул. "Св. Св. Кирил и Методий";

Южна граница: ул. "Христо Ботев";

Източна граница: ул. "Братя Миладинови";

Западна граница: ул. „Петър Бакалов"- ул. "Александър Стамболийски"- ул. "Петко Енев"- „Цар Самуил", ул. „Шипка" - ул. „Св. Св. Кирил и Методий". Към „Синя зона" се включва и участъка на ул. „Васил Левски" от ул. „Св. Св. Кирил и Методий" до ул. „Веслец".

 

(4) Територията, обхваната от „Синя зона" се разделя 4 подзони, както

следва:

1. Подзона 1:

Северна граница: ул. "Св. Св. Кирил и Методий";

Южна граница: ул. "Петко Енев";

Източна граница: ул. "Братя Миладинови";

Западна граница: ул. „Васил Левски".

2. Подзона 2.

Северна граница: ул. "Петко Енев"

Южна граница: ул. "Христо Ботев";

Източна граница: ул. 'Братя Миладинови";

Западна граница: ул. „Васил Левски".

3. Подзона 3.

Северна граница: ул. "Петко Енев"

Южна граница: ул. "Христо Ботев";

Източна граница: ул. „Васил Левски";

Западна граница: ул. „Петър Бакалов"- ул. "Александър Стамболийски".

4. Подзона 4.

Северна граница: ул. "Св. Св. Кирил и Методий";

Южна граница: ул. "Петко Енев";

Източна граница: ул. „Васил Левски";

Западна граница: ул. „Цар Самуил", ул. „Шипка".

Чл. 10. (1) Установяване на заплащането и контрола на действителното времетраене на паркирането в зоната по чл. 9 става чрез:

1. изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS), или

2. чрез таксуване на място от паркинг-автомат, или

3. с карта за предплатено локално паркиране, или

4. с карта за локално паркиране „служебен абонамент"

или

5. с карта за паркиране „служебен абонамент" в „Синя зона"или

6. с карта за паркиране на Екологично превозно средство.

(2) Цената за паркиране се заплаща съгласно цени, определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

Чл. 11. (1) При използване на талон от паркинг-автомат водачът е длъжен да го постави на арматурното табло на автомобила, по начин осигуряващ видимостта му отвън.

(2) При заплащане чрез кратки съобщения, водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

(3) При наличие на издадена карта за „предплатено локално паркиране" или „служебен абонамент" или карта за паркиране на ППС водачът е длъжен да я постави на арматурното табло, от страната на водача по начин осигуряващ видимостта й отвън.

Чл. 12. Не се допуска в зоната по чл. 9 ал. 3:

1. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни разпоредби.

2. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи зоната, както и указанията на техническия персонал, обслужващ зоната.

3. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място.

4. Паркиране на ППС, без да е направено заплащане на цената по реда на чл. 10.

5. Паркиране на място, обозначено със знак Д21- „Инвалид" на автомобили, без необходимото разрешение за това.

6. Паркиране на местата „Служебен абонамент" без съгласието на ползвателя, на който е издадено разрешително.

7. Безплатното паркирането на автомобили, освен в случаите посочени в настоящата наредба.

РАЗДЕЛ III. ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ В ЗОНИТЕ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЛИЦА СЪС СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ И ЛИЦА С ПОСТОЯННО МЕСТОЖИТЕЛСТВО.

Чл. 13. (1) В зоната по чл. 9, ал. 3 се осигуряват фиксирани и обозначени със знак Д21-„Инвалид" места за

безплатно паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с увреждания.

(2) На местата по ал. 1, могат да престояват до 2 часа само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа международния знак „Инвалид". Тя трябва да бъде поставена на предното стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън.

(3) За издаване на карта по ал. 2 се подава заявление до Кмета на общината, като се прилагат изискванията на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Нова Загора /приета с Решение №621/21.03.2013 г. на ОбС Нова Загора/.

(4) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга община на територията на Република България или от държава - членка на Европейския съюз, е валидна на територията на община Нова Загора, а ко е издадена в съответствие С изискванията на Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.

(5) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва при режим на почасово платено паркиране.

Чл. 14. Моторни превозни средства със специален режим на движение по чл. 91, ал. 3 от ЗДвП, могат да паркират в зоната по чл. 9, ал. 3 при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.

Чл. 15 За подобряване на сигурността на сградите на държавни институции, ведомства, общини и други организации на бюджетна издръжка, при необходимост и при възможност се отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават от Кмета на общината и се предоставят за безвъзмездно ползване.

Чл. 16. (1) Собственици или ползватели на МПС, с адресна регистрация в обхвата на подзоната по чл. 9, ал. 4,

имат право да паркират в тази зона на основание издадена карта за „предплатено локално паркиране в „Синя зона".

(2) Картата по предходната алинея се издава от Кмета на община Нова Загора или упълномощено от него лице.

(3) Картата е със срок до 1 /една/ година, като предоставеното с нея право на паркиране се ползва за най- много 2 /две/ МПС на жилище, независимо от броя на семейсгвата, живущи в него.

(4) Лицата, желаещи да им бъде издадена карта за предплатено локално паркиране по ал. 1, подават заявление, към което прилагат следните документи:

а) заявление по образец;

б) копие от регистрационен талон на МПС-част I /сверява се с оригинала при подаване на документите/;

в) когато заявителят не е собственик на автомобила представя документ, удостоверяващ правното основание за ползването му;

(5) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора. Плащането се извършва при получаване на картата.

(6) При паркиране картата се поставя на видно място на арматурното табло от страната на водача, така че изображението да е ориентирано навън.

(7) Картите се издават в срок до 10 работни дни, след подаване на необходимите документи и извършване проверка на заявените обстоятелства.

Чл. 17. (1) На територията на гр. Нова Загора, в границите на зоната по чл. 9, ал. 3 и извън нея, се допуска режим на платено паркиране - локално паркиране „Служебен абонамент" до три места, обозначени по подходящ начин с указателна табела с посочване на лицето - ползвател, в непосредствена близост до съответния обект.

(2) В границите на зоната по чл. 9, ал. 3, се допуска режим на платено паркиране „Служебен абонамент" в „Синя зона" за един автомобил.

(3) Разрешението по ал. 1 и ал. 2 може да бъде със срок на действие до 1 /една/ година. Разрешенията по ал. 1 и ал. 2 се издават от Кмета на Община Нова Загора.

(4) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1 и ал. 2, заплащат цена в размер, определен с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

РАЗДЕЛ IV. РЕЖИМ НА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ЕПС (ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА).

Чл. 18. (1) На територията на община Нова Загора, електромобилите паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране.

(2) Правото на електромобилите да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране се доказва със издадена от Кмета на Община Нова Загора „карта за паркиране на ППС в границите на „Синя зона". Картата се поставя на видно място на арматурното табло от страната на водача, така че изображението да е ориентирано навън.

(3) Липсата на карта води до заплащане на определената такса при престой и паркиране.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ

РАЗДЕЛ I. БЛОКИРАНЕ НА КОЛЕЛОТО НА ПАРКИРАНО

ППС.

Чл. 19. ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в зоните за платено паркиране може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба".

Чл. 20. Поставянето на „скоба" може да се извършва само от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Нова Загора, на основание чл. 167 ал. 2, т. 2 от ЗДвП.

Чл. 21. (1) Конструкцията на „скобата" и начина на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на ППС.

(2) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от длъжностните лица по чл. 20.

(3) На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.

Чл. 22. (1) За принудителното задържане със „скоба" водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство, както и цената по чл. 10, ал. 2.

(2) Размерът на разхода по прилагане на техническото средство се утвърждава с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

(3) Разходите по ал. 1 и цената за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС при неговото освобождаване и се събират от длъжностни лица по чл. 20.

РАЗДЕЛ II.

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 23. (1) Контролът по тази Наредба се осъществява от Кмета на Община Нова Загора, чрез определени с негова писмена заповед длъжностни лица.

(2) Осъществяващите контрол по тази наредба:

1. Следят за изпълнението на наредбата и налагат глоби с фиш или съставят Актове за установяване на административно нарушение;

2. Използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;

3. Използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, което е паркирано в нарушение на ЗДвП, като налагат санкции съгласно Глава IV от тази наредба;

4. Контролират спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Нова Загора по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства на територията на общината;

Чл. 24. Глобите и таксите, събирани при прилагането на тази Наредба и при констатиране на нарушения във връзка с

контрола по паркирането, постъпват в бюджета на община Нова Загора.

Чл. 25. (1) В общинският бюджет се предвиждат средства за осъществяване на дейностите по прилагане на настоящата наредба.

(2) За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 200 (двеста) лева,

(3) На нарушителите на забраната на чл. 4, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, чл. б, ал. 2, чл. 7, ал. 1 от настоящата Наредба, се налага глоба в размер от 50 до 100 лева.

РАЗДЕЛ III. ДРУГИ САНКЦИИ.

Чл. 32. (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за предплатено или служебно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер до 50 (петдесет) лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението.

(2) За използване на издадена не по установения ред, недействителна карта за предплатено или служебно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева, като картата се изземва от контрольора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

(3) За нерегламентирано обозначаване и използване на паркоместа без да са спазени разпоредбите на настоящата наредба, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева.

Чл. 33. (1) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 300 (триста) лева.

(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг устройство, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(4) На собственик или ползвател на МПС, който частично или цялостно повреди или нерегламентирано демонтира средство за блокиране на колелото на автомобил „скоба" се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 150 (сто и петдесет) лева.

(5) При констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 4, упълномощените представители на Община Нова Загора премахват незабавно и изземват поставените елементи без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 8 ЗНА и чл. 23, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 99, чл. 99а, чл. 167, 168, 178е от Закона за движението по пътищата.

§2. По смисъла на тази Наредба:

1. „Маловажен случай" е този, при който извършеното административно нарушение с оглед липсата или незначителността на вредните последици или наличие на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнените случаи на административни нарушения от съответния вид;

2. "Пешеходна зона" в град Нова Загора е територията на следните улици и площади: площад "Свобода", ул. "Васил Левски" /от пресечката й с ул. "Петко Енев" до площад „Свобода"/, ул. "Петко Енев" /от пресечката й с ул. "Константин Фотинов" до пресечката и с ул. "Цар Иван Асен ІІ"/, ул. "Кънчо Чамов" /от пресечката й с ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до пресечката й с ул. „Стефан Караджа"/.

§3. Всички издадени до момента пропуски за влизане, престой и паркиране на пътни превозните средства на територията на община Нова Загора важат до изтичане на срока за който се издадени, или до 1 месец след влизане в сила на настоящата Наредба, след което нови ще бъдат издавани по реда на настоящата Наредба.

§4. С приемането на тази Наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от Общински съвет - Нова Загора, които й противоречат.

§5. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока степен.

§6. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Нова Загора.

§ 7. Наредбата влиза в сила след изтичането на 30 календарни дни считано от публикуването й на интернет страницата на Община Нова Загора.

 

    (Решението е прието с: 15 гласа За, 5 гласа Против и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 413

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Мангъров – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклад на водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Димитър Бънов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 413

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет Нова Загора приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, както следва:

В Приложение №1 към чл. 56 т. 18 се изменя така:

118

За престой и паркиране на ППС на територията на град Нова Загора в зони за платено паркиране /"Синя зона"/

18.1. За издаване на годишен пропуск за пешеходна зона на ППС, зареждащи търговски обекти и обслужващи банки

100 лв.

 

18.2. За издаване на еднодневен пропуск за пешеходна зона на ППС, извършващи товаро-разтоварни и или ремонти работи

5 лв.

 

18.3. За паркиране чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен onepaтop(SMS) за 1 час

0,50 лв.

 

18.4. За таксуване на място от паркинг-автомат - за 1 час

0,50 лв.

 

18.5. За предплатено локално паркиране на ППС за 1 год. за един автомобил на адрес

40 лв.

 

за втори автомобил на адрес

80 лв.

 

18.6. За месечен служебен абонамент

25 лв.

 

18.7. За принудително задържане със „скоба"

20 лв.

Стойността на услугите по т. 18 администрирането на местните такси и цени Нова Загора са с включен ДДС.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 414

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 414

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора, считано от 01.05.2017 г. утвърждава месечен лимит на разходите за заплати на Домове за деца в размер на 2 680 лв.

3. Общински съвет — Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 415

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно определяне на представител на Община Нова Загора и съгласуване на позицията му в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 415

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора  за представител на Община Нова Загора в общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 17.08.2017 от 10:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

а/ Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К Сливен" ООД гр. Сливен за 2018 г.- „ЗА“ .

б/ Разни - по преценка на определения от Общински съвет Нова Загора представител.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 416

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за второ тримесечие на 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 416

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за второто тримесечие на 2017 г., съгласно приложената справка.        

 

            (Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 417

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване на ПИ 000341, местност „ОТГОР СЕЛО” в землището на с. Богданово, община Нова Загора”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 417

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване на ПИ 000341, местност „ОТГОР СЕЛО” в землището на с. Богданово, община Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

            (Решението е прието с 21 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 418

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Външно ел.захранване на ПИ 062058, местност „Старите лозя” в землището на с. Пет могили, община Нова Загора”

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 418

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Външно ел.захранване на ПИ 062058, местност „Старите лозя” в землището на с. Пет могили, община Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

            (Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 419

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване на ПИ 000132 и ПИ 000573, в землището на с. Баня, община Нова Загора”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 419

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване на ПИ 000132 и ПИ 000573, в землището на с. Баня, община Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

            (Решението е прието с 21 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 420

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Малка Съзлия" в землището на с. Еленово, община Нова Загора за аквакултури и свързаните с тях дейности.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 420

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Малка Съзлия", съставляващ имоти имоти №№ 000468 и 000466 по КВС на землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1035/02.07.2004 г., на „Кооператив Еленово" ООД със седалище гр. Сливен, наемател на обекта по договор № 317/03.04.2017 г. - целогодишно, до 31.12.2021 г., съобразно срока на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Басейнова Дирекция - ИБР с център Пловдив за периода 2016 г. - 2021 г.

 

            (Решението е прието с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 421

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящ се в ПИ 51809.503.5037 (градинка до жп гара - ул. „Васил Левски“/ул. „Ст. Омарчевски”).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 421

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион находящ се в ПИ 51809.503.5037 (градинка до жп гара - ул. „Васил Левски”/ул. „Ст. Омарчевски”), с площ от 15 кв.м (съгласно приложена схема), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 422

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион в УПИ-ІІ-194, кв. 22 по ПУП на с. Баня.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 422

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 41 - празно място за поставяне на временно преместваем павилион е площ 25 кв.м., находящ се в УПИ-ІІ-194 кв. 22 по ПУП на с. Баня

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ от 25 кв.м (съгласно приложена схема), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години, находящ се в УПИ-ІІ-194 кв. 22 по ПУП на с. Баня.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 423

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.6188 по КККР (част от кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора) на СНЦОП “Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след поименно гласуване с: 10 гласа За, 1 глас Против и 9 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 423

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.6188 по КККР (част от кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора) на СНЦОП “Бизнесцентър/ Бизнесинкубатор Нова Загора”.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 424

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез покупко-продажба на 14 ид.ч. от обекти, собственост на Община Нова Загора, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ I, кв. 30 по ПУП на с. Загорци, на съсобственика Христо Жечев Димитров.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 424

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на идеалните части, собственост на Община Нова Загора, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ I, кв. 30 по ПУП на е. Загорци, както следва:

- 1/4 ид.ч. от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, целият със ЗП 64 кв.м;

- 1/4 ид.ч. от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ПИВНИЦА, целият със ЗП 92 кв.м;

- 1/4 ид.ч. от СКЛАД (търговски), целият със ЗП 56 кв.м;

- 1/4 ид.ч. от СКЛАД (търговски), целият със ЗП 70 кв.м;

- 1/4 ид.ч. от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, целият със ЗП 59 кв.м;

- 1/4 ид.ч. от ДРУГИ НЕЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ, целият със ЗП 40 кв.м, на Христо Жечев Димитров, собственик на 3/4 ид.ч. от гореописаните обекти.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 4850,00 (четири хиляди осемстотин и петдесет) лв, без включен ДДС, за продажба на 1/4 ид.ч. от обекти, собственост на Община Нова Загора, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ I, кв. 30 по ПУП на с. Загорци.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Христо Жечев Димитров.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 425

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на движими вещи - общинска собственост, представляващи машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 425

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на движими вещи общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

инв. №

наименование

бр.

1

1220149

ЦЕНТРУФУГА ЗА МЕД

1

2

2089

Т-150К

1

3

1988

ГАЗ 53

1

4

1220200

ВАЛЯЦИ ГРАЙФЕРНИ - 3 БР. В ЕДИН КОМПЛЕКТ

1

5

2284

ЗЪРНОКОМБАЙН ДОН 1500+ЖЪТВАРКА

1

6

2268

ЗЪРНОПРЕЧИСТВАТЕЛНА МАШИНА

1

7

2024

СЯЛКА СЗУ-3, 6

1

8

48

СЕЯЛКА

1

9

2033

РЕМАРКЕ РСД-4

1

10

1220234

РЕМАРКЕ 5 Т

1

11

2197

АВТОБУС ЧАВДАР

1

12

8

АВТОБУС ЧАВДАР

1

13

2427

ПЛУГ ПН 4*25

1

14

1220206-1

ПЛУГ ПН 4*25

1

15

49

ПЛУГ ПН 4*25

1

16

2428

ПЛУГ ПН 4*25

1

17

1220206-2

ПЛУГ ПН 4*40

1

18

1220206-4

ПЛУГ ПН 4*40

1

19

1220206-5

ПЛУГ ПН 4*40

1

20

1220206-3

ПЛУГ ПН 4*40

1

21

1779

ПЛУГ ПН 4*40

1

22

1776

ЦИСТЕРНА

1

23

1220235

ЦИСТЕРНА СПАРТАК

1

24

2061

АДАПТЕР ЗА СОЯ И СЛЪНЧОГЛЕД

1

25

220572

КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОРАНЖЕРИЯ

1

26

1220209

ФРЕЗА ПФ 2

1

27

1635

ФУРГОН

1

28

1694

ФУРГОН

1

29

220565

ФУРАЖОМЕЛКА

1

30

1220165-1

КЛЕТКИ ЗА КОКОШКИ НОСАЧКИ

1

31

1220165-2

КЛЕТКИ ЗА КОКОШКИ НОСАЧКИ

1

 

 

  1. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена за продажба чрез публичен търг на движими вещи, както следва:

 

№ по ред

инв. №

наименование

бр.

начална тръжна цена

/без ДДС/лв

1

1220149

ЦЕНТРОФУГА ЗА МЕД

1

100

2

2089

ТРАКТОР Т - 150 - К, рег. номер СЛ 0213 ЕТ

1

2130

3

1988

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ГАЗ 53, рег. номер СЛ 9420 А

1

1200

4

1220200

ВАЛЯЦИ ГРАЙФЕРНИ - 3БР. В ЕДИН КОМПЛЕКТ

1

1060

5

2284

ЗЪРНОКОМБАЙН ДОН 1500 + ЖЪТВАРКА

1

4330

6

2268

ЗЪРНОПРЕЧИСТВАТЕЛНА МАШИНА

1

2650

7

2024

СЕЯЛКА СЗУ - 3.6

1

280

8

48

СЕЯЛКА

1

90

9

2033

РЕМАРКЕ РСД - 4, рег. номер СЛ 5934 Е

1

740

10

1220234

РЕМАРКЕ 5 Т

1

740

11

2197

АВТОБУС ЧАВДАР, рег. номер СЛ 0118 ИБ

1

2690

12

8

АВТОБУС ЧАВДАР, рег. номер СН 4632 В

1

2410

13

2427

ПЛУГ  ПН 4*25

1

170

14

1220206-1

ПЛУГ  ПН 4*25

1

270

15

49

ПЛУГ  ПН 4*25

1

200

16

2428

ПЛУГ  ПН 4*25

1

270

17

1220206-2

ПЛУГ  ПН 4*40

1

290

18

1220206-4

ПЛУГ  ПН 4*40

1

290

19

1220206-5

ПЛУГ  ПН 4*40

1

250

20

1220206-3

ПЛУГ  ПН 4*40

1

290

21

1779

ПЛУГ  ПН 4*40

1

290

22

1776

ЦИСТЕРНА

1

820

23

1220235

ЦИСТЕРНА СПАРТАК

1

820

24

2061

АДАПТЕР ЗА СОЯ И СЛЪНЧОГЛЕД

1

610

25

220572

КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОРАНЖЕРИЯ

1

250

26

1220209

ФРЕЗА ПФ 2

1

220

27

1635

ФУРГОН

1

500

28

1694

ФУРГОН

1

500

29

220565

ФУРАЖОМЕЛКА

1

420

30

1220165-1

КЛЕТКИ ЗА КОКОШКИ НОСАЧКИ

1

210

31

1220165-2

КЛЕТКИ ЗА КОКОШКИ НОСАЧКИ

1

210

32

52

ДИСКОВА БРАНА

1

1430

33

1755

РЕМАРКЕ ЗПТС-12

1

1310

34

2030

РЕМАРКЕ ЗПТС

1

1600

35

2450

ДИСКОВА БРАНА

1

1430

36

2430

ВАЛЯК ХИДРАВЛИЧЕН

1

1700

37

1220202-1

ДИСКОВА БРАНА

1

1140

38

1220202-2

ДИСКОВА БРАНА

1

1020

39

1220210

ФУРАЖОМЕЛКА - 120М

1

800

 

 

  1. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публични търгове за продажба, след което да сключи договори със спечелилите участници.
  2. Общински съвет - Нова Загора, упълномощава Директора на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора, въз основа на проведените търгове за регистрирани МПС, да сключи договорите със спечелилите участници.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 426

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/19.07.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Димитров Кундев от с. Стоил войвода, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 426

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Веселин Димитров Кундев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42 – 14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)