Проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 "Подкрепа за независим живот в община Нова Загора"

Прием на заявления 2016 г.

Обява за прием на заявления за длъжността "социален работник" 2016 г.

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността социален работник

Списък на класираните кандидати за длъжността социален работник

Обява / 01.03.2016 г.

Персонал - документи за кандидатстване

Потребители - документи за кандидатстване

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността личен асистент по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността личен асистент по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на одобрените кандидати за длъжността личен асистент - 2016 г. по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на оценените кандидат-потребители на почасови услуги - 2016 г., предоставяни от Звеното за услуги в домашна среда

Списък на оценените кандидат-потребители на почасови услуги предоставяни от Звено за услуги в домашна среда по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на класираните кандидати за длъжността социален работник по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на класираните кандидати за длъжността сътрудник социални дейности по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на класираните кандидати за длъжността медицинска сестра по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на одобрените кандидати за длъжността личен асистент по проект "Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността личен асистент по проект " Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжносттасътрудник социални дейности проект " Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността социален работник " Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността личен асистент " Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността медицинска сестра по проект " Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора"

Обява

Персонал - документи за кандидатстване

Потребители - документи за кандидатстване

Тип на публикацията: