Заседание № 24/18.05.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 371

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Андония Спасова – Председател на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания прочете доклад на водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 371

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Нова Загора.

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Нова Загора влиза в сила в 7-дневен срок от деня на публикуването й на официалната страница на общината.

 

     (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 372

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Андония Спасова – Председател на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания внесе Предложение относно награждаване с медал „Д. П. Сивков“.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 372

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 7 от Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, присъжда медал „Д. П. Сивков“, по случай 24 май - Ден на славянската писменост и култура и за съществен принос в развитието на образованието и науката на:

  1. Жулиета Господинова Митева – директор на ЦДГ „Слънчице“ гр. Нова Загора.
  2. Нели Иванова Енева – старши учител в НУ „Любен Каравелов“ гр. Нова Загора.

 

     (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 373

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие – Нова Загора“ ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 373

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Венелина Вълчкова Беляшка за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие – Нова Загора” ООД.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

по точка 1 от дневния ред да гласува – „За“

по точка 2 от дневния ред да гласува – „За“.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 3 гласа Против и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 374

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр., Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете доклад на водещата комисия – Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Крум Георгиев – ПП НП, Станка Иванова – Управител на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 374

 

            На основание чл. 10, т. 3 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет Нова Загора приема следното решение:

1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2016 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2016 г.

3. Загубата за 2016 г. в размер на 117 414.73 лв. да бъде отнесена в натрупана загуба от минали години.

4. Общински съвет - Нова Загора избира одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Стефан Янков Петров.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 375

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на цени за таксиметров превоз на пътници, брой таксиметрови автомобили и условия и ред за тяхното разпределение на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 375

 

1 .Отменя Решение № 62/25.02.2016 г.

2. Определя общия брой таксиметрови автомобили работещи на територията на Община Нова Загора - 40 броя.

3. Определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Нова Загора:

3.1 .минимални цени за 1 км. пробег

- дневна тарифа - 0,75 лв. км./пробег

- нощна тарифа - 0,80 лв. км./пробег

3.2. максимална цена за 1 км. пробег

- дневна тарифа - 0,95 лв. км./пробег

- нощна тарифа —1,10 лв. км./пробег

3.3. първоначалната такса - не може да надвишава цената на 1 км./пробег по съответната тарифа в населеното място с повече от 50%.

3.4. цената на една минута престой - не може да надвишава 50% от цената на 1 км./пробег по съответната тарифа.

4. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината по ред определен в чл.24а от Закона за автомобилните превози.

5. Разрешението по т.4 се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по късно от края на календарната година, за която се иска.

6. Разрешението по т.4 се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на'пътници, за срока за който е издадено разрешението.

7. Условия и ред за разпределение на таксиметровите автомобили, които работят на територията на Община Нова Загора:

7.1 .Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, холограма и водоустойчиви светлоотразителни стикери се издават от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил. В разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Разрешението се издава на регистриран по реда на Закона за автомобилните превози превозвач, който е подал заявление до кмета на общината, придружено с изискуемите документи, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници. Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението.

7.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.

7.3. Издаването на ново разрешение за таксиметров превоз на пътници се извършва при наличие на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от утвърдения брой по т. 2 от настоящото решение - 40 броя.

7.4. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на територията на Община Нова Загора издаването на разрешителни се преустановява.

7.5. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз, като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят се уведомява да представи в три дневен срок валидни документи.

7.6. Кметът на общината прекратява със заповед действието на разрешителното:

- по заявление на регистрирания превозвач,

- при прекратяване регистрацията на превозвача по реда на Закона за автомобилните превози,

- при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра на ИА, Автомобилна администрация“.

- при уведомяване по реда на чл. 182, ал.2,т.2 от ДОПК.

7.7. Разпределението на общия брой таксиметрови автомобили между превозвачите се осъществява в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно положение в полза на един или няколко превозвача.

 

            (Решението е прието с 26  гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 376

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на промяна в Общинската транспортна схема.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 376

 

На основание чл.8, ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Нова Загора утвърждава промяна в общинската транспортна схема, съгласно Приложение   № 1.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 377

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности“ и Списъка за капиталови разходи за 2017 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 377

 

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности“ и Списъка за капиталови разходи за 2017 г., както следва:

Дейности

Пара­

граф

Увеличение

Намаление

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

1

Общинска администрация - обект ’’Закупуване на копирна техника”

 

5203

 

7000

 

2

ДП по ЖС, БКС и РР - обект „Основен ремонт площад в с.Новоселец”

 

5100

 

13500

 

3

Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

1020

 

150000

 

4

ДД по икономиката - обект „Закупуване на патролери”

 

5203

 

 

15000

5

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа .

 

1030

 

 

155500

 

Всичко разходи

 

170500

170500

2. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2017 г.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и  2 гласа Въздържали се)

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 378

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора, Стоян Митев Илчев и Мария Младенова Милкова, чрез доброволна делба на ПИ № 025014 по КВС на с. Новоселец.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 378

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и въз основа на приложени скици-проект на ОС „Земеделие” - Нова Загора с номера Ф03356/30.03.2017 г., Ф03357/30.03.2017 г., Ф03358/30.03.2017 г. и Ф03359/30.03.2017 г., неразделна част от настоящото Решение, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Нона Загора, Стоян Митев Илчев и Мария Младенова Милкова, чрез доброволна делба, без да се дължи уравняване на дяловете на съделителите, като от ПИ № 025014 по КВС на с. Новоселец с площ 52,378 дка, се образуват 3 нови поземлени имота, обособени по следния начин:

- Община Нова Загора, собственик на 47428 ид.ч. от ПИ № 025014 по КВС на с. Новоселец по акт за частна общинска собственост № 3760/24.04.2017 г., с данъчна оценка 8017,70 лв., съгласно удостоверение № 7002016645/19.04.2017 г. на отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, получава в дял ПИ № 025021 с площ 47,428 дка и НТП „нива” по КВС на с. Новоселец (скица-проект № Ф03359/30.03.2017 г.);

- Стоян Митев Илчев, собственик на 2485 ид.ч. от ПИ № 025014 по КВС на с. Новоселец, съгласно решение № 178 от 29.07.1998 г. по гр. дело № 815 по описа за 1994 г. на Новозагорски районен съд и решение № 2 от 04.01.2017 г. по гр. дело № 145 по описа за 2016 г. на Новозагорски районен съд, с данъчна оценка 420,09 лв., видно от удостоверение № 7002016645/19.04.2017 г. на отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, получава в дял ПИ № 025020 с площ 2,485 дка и НТП „нива ” по КВС на с. Новоселец (скица-проект № Ф03358/30.03.2017 г.);

- Мария Младенова Милкова, собственик на 2465 ид.ч. от ПИ № 025014 по КВС на с. Новоселец, съгласно решение № 178 от 29.07.1998 г. по гр. дело № 815 по описа за 1994 г. на Новозагорски районен съд и решение № 2 от 04.01.2017 г. по гр. дело № 145 по описа за 2016 г. на Новозагорски районен съд, с данъчна оценка 416,71 лв., видно от удостоверение № 7002016645/19.04.2017 г. на отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, получава в дял ПИ № 025019 с площ 2,465 дка и НТП „нива” по КВС на с. Новоселец (скица-проект № Ф03357/30.03.2017 г.)

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договори със Стоян Митев Илчев и Мария Младенова Милкова за прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба на ПИ № 025014 по КВС на с. Новоселец.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 379

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Нико Тенев Йорданов, чрез доброволна делба на ПИ № 000285 по КВС на с. Омарчево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 379

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т, 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и въз основа на приложени скици-проект на ОС „Земеделие” - Нова Загора с номера Ф03045/30.03.2017 г., Ф03046/30.03.2017 г. и Ф03047/30.03.2017 г., неразделна част от настоящото Решение, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Нона Загора и Нико Тенев Йорданов, чрез доброволна делба, без да се дължи уравняване на дяловете на съделителите, като от ПИ № 000285 по КВС на с. Омарчево с площ 6,289 дка, се образуват 2 нови поземлени имота, обособени по следния начин:

- Община Нова Загора, собственик на 2019 ид.ч. от ПИ № 000285 по КВС на с. Омарчево по акт за частна общинска собственост № 3759/24.04.2017 г., с данъчна оценка 3091,50 лв., съгласно удостоверение № 7002016644/19.04.2017 г. на отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, получава в дял ПИ № 000720 по КВС на с. Омарчево, с площ 2,019 дка и НТП „индивидуално застрояване” (скица-проект № Ф03047/30.03.2017 г.);

- Нико Тенев Йорданов, собственик на 4270 ид.ч. от ПИ № 000285 по КВС на с. Омарчево, съгласно Нотариален акт № 154, том II, дело 887/1995 г. от 14.07.1995 г. на Новозагорски районен съд и решение № 11 от 18.01.2017 г. по гр. дело № 703 по описа за 2016 г. Новозагорски районен съд, с данъчна оценка 6538,20 лв., видно от удостоверение № 7002016808/03.05.2017 г. на отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, получава в дял ПИ № 000719 по КВС на с. Омарчево, с площ 4,270 дка н НТП „индивидуално застрояване” (скица-проект № Ф03046/30.03.2017 г.).

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор с Нико Тенев Йорданов за прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба на ПИ № 000285 по КВС на с. Омарчево.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 380

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Михаил Драгиев Русев, чрез покупко-продажба в УПИ IX 539, кв. 86 по ПУП на с. Кортен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 380

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IX 539, кв. 86 по ПУП на с. Кортен, представляваща 125/800 ид. ч., на Михаил Драгиев Русев.

2.На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1215,00 (хиляда двеста и петнадесет) лв, без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IX 539, кв. 86 по ПУП на с. Кортен, представляваща 125/800 ид.ч.

3.Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със Михаил Драгиев Русев.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 381

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Крум Георгиев – ПП НП и Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 381

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „Против“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „Против"

- по точка 3 от дневния ред да гласува – по преценка на представителя.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За, 1  глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 382

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

По предложението се изказаха: Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ и Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 382

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет - Нова Загора определя Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Спивен" ООД, което ще се проведе на 13.06.2017 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна администрация на област Сливен.

2. На основание 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет - Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД по предложения дневен ред, както следва:

1. по точка 1 от дневния ред „Обсъждане и приемане на отчетния доклад на „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД за 2016 г." да гласува – „Против“.

2. по точка 2 от дневния ред „Обсъждане и приемане на решение, въз основа на доклад на работна група, назначена с решение № АС-01-00033 от 13.04.2017 г. на Председателя на АВиК на обособената територия, обслужвана от„ВиК Сливен" ООД" да гласува „За“.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 383

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Газоснабдяване на Община Нова Загора”, подобект „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Нова Загора, землище на с. Новоселец” за захранване на „Мини Марица-Изток” ЕАД, „Рудник Трояново-север”.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 383

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Газоснабдяване на Община Нова Загора”, подобект „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Нова Загора, землище на с. Новоселец” за захранване на „Мини Марица-Изток” ЕАД, „Рудник Трояново-север”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

     (Решението е прието с: 23 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 384

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 384

 

1. На основание чл.21, ал.1, т, 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Георги Иванов Мангъров – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБА/1 „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 26.05.2017 г., както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „За“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „За“

- по точка 3 от дневния ред да гласува – „За“

- по точка 4 от дневния ред да гласува – „За“

- по точка 5 от дневния ред да гласува – „За“

- по точка 6 от дневния ред да гласува – „За“

- по точка 7 от дневния ред да гласува – „За“

- по точка 8 от дневния ред да гласува – „За“

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 385

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отмяна на Решение № 362/27.04.2017 г. на Общински съвет Нова Загора.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 385

 

1. Общински съвет Нова Загора отменя свое Решение № 362/27.04.2017 г.

2. Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Ангелина Любчева Данева с ЕГН 

 

     (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 386

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - УПИ ХVІІІ - 382, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 386

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет — Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3050,00 (три хиляди и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на общински урегулиран поземлен имот ХVІІІ - 382, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец, с площ 670 кв.м и отреждане „за жилищни нужди“, на Живко Петков Желев, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 387

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Полско Пъдарево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 387

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински поземлени имоти в землището на с. Полско Пъдарево, както следва:

- ПИ № 000296 - напоителен канал за пр. пр. 0,146 дка, дължина 34,74 м;

- ПИ № 000298 - напоителен канал за пр. пр. 0,211 дка, дължина 39,00 м;

- ПИ № 000301 - полски път, площ за пр. пр. 0,025 дка, дължина 4,08 м,

с обща площ за пр. пр. 0,382 дка и обща дължина 77,82 м,

във връзка с реализиране на ПУП-ПП-ВиК схема на връзка дюкер Нова Загора през АМ Тракия до напорен тръбопровод ПС Пъдарево, южно от АМ Тракия в землището на с. Полско Пъдарево, с възложител „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, клон Средна Тунджа.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 388

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на кмета на Община Нова Загора за подписване на Запис на заповед по проект № : BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора“ по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-0010-C01/06.12.2016 г., административен № РД-02-37-283/06.12.2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 388

 

Общински съвет - Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.Ю от ЗМСМА, упълномощава кмета на Община Нова Загора да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата 420 726,20 лв. /четиристотин и двадесет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и двадесет стотинки/, представляваща 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по проект № BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора“ по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-0010-C01/06.12.2016 г., административен № РД-02- 37-283/06.12.2016 г. Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Приложение: Образец на Запис на заповед.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 389

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на кмета на Община Нова Загора за подписване на Запис на заповед по проект № BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001 - 2.001 -0067-С01 /19.09.2016 г., административен № РД-02-37-121/19.09.2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 389

 

Общински съвет - Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.10 от ЗМСМА, упълномощава кмета на Община Нова Загора да подпише Запис на заповед за обезпечаване па авансово плащане в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 1 022 600.43 лв. /един милион двадесет и две хиляди и шестстотин лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по проект № BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0067- С01/19.09.2016 г., административен № РД-02-37-121/19.09.2016 г.

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Приложение: Образец на Запис на заповед.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 390

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Упълномощаване на кмета на Община Нова Загора за подписване на Запис на заповед по проект № BG16RFOP001-2.001-0175 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център“ по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0175- С01/19.10.2016 г., административен № РД-02-37-208/19.10.2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 390

 

Общински съвет - Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, упълномощава кмета на Община Нова Загора да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 691 117,37 лв. (шестстотин деветдесет и една хиляди сто и седемнадесет лева и тридесет и седем стотинки), представляваща 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по проект № BG16RFOP001-2.001-0175 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора — център“ по Договор № от ИСУН - BG16RFOP001 -2.001 -0175-СО1, административен № РД-02-37-208/19.10.2016 г.

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.

Приложение: Образец на Запис на заповед.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 391

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на кмета на Община Нова Загора за подписване на Запис на заповед по проект № BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов” - начален етап, гр. Нова Загора”, по Договор № от ИСУН BG16RFOP001- 2.001 -0044-С01/19.09.2016 г., административен № РД-02-37-119/19.09.2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 391

 

Общински съвет — Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, упълномощава кмета на Община Нова Загора да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 216 041.62 лв. (двеста и шестнадесет хиляди четиридесет и един лева и шестдесет и две стотинки), представляваща 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по проект № BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов” — начален етап, гр. Нова Загора”, по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0044-C01/19.09.2016 г., административен № РД-02-37-119/19.09.2016 г.

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 — 2020 г.

Приложение: Образец на Запис на заповед.

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 392

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на кмета на Община Нова Загора за подписване на Запис на заповед по проект № BG16RFOP001-2.001-0030 „Подобряване енергийната ефективност на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението - Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0030-C01/19.09.2016 г., административен № РД-02-37- 120/19.09.2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 392

 

Общински съвет - Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.10 от ЗМСМА, упълномощава кмета на Община Нова Загора да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 95 559,44 лв. /деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по проект № BG16RFOP001-2.001-0030 „Подобряване енергийната ефективност на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението - Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0030-C01/19.09.2016 г., административен № РД-02-37-120/19.09.2016 г.

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Приложение; Образец на Запис на заповед.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 393

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на кмета на Община Нова Загора за подписване на Запис на заповед по проект № BG16RFOP001-2.001-0042 „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление на „Полиция”- Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001- 0042-С01/19.09.2016 г., административен № РД-02-37-117/19.09.2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 393

 

Общински съвет - Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.10 от ЗМСМА, упълномощава кмета на Община Нова Загора да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 253 326.92 лв. /двеста петдесет и три хиляди триста двадесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/, представляваща 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по проект № BG16RFOP001-2.001-0042 „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление на „Полиция” - Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0042-C01/19.09.2016 г., административен № РД-02-37-117/19.09.2016 г.

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Приложение: Образец на Запис на заповед.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 394

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за преобразуване на помощно училище-интернат „Академик Тодор Самодумов", гр. Нова Загора в общински център за специална образователна подкрепа.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 394

 

На основание чл. 312, ал. 6, § 13, ал. 1 от ПЗР от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Нова Загора дава съгласие кметът на Община Нова Загора да направи писмено предложение до министъра на образованието и науката за преобразуване на помощно училище-интернат „Академик Тодор Самодумов", гр. Нова Загора в Общински център за специална образователна подкрепа, считано от 01.09.2017 г.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 395

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Колев Георгиев от с. Любенец, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 395

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Петър Колев Георгиев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 396

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Митко Мариев Илиев от с. Съдиево, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 396

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Митко Мариев Илиев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 397

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/18.05.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Питово.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 397

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе питеен и противопожарен водопровод през общински поземлени имоти, както следва:

- ПИ № 000112 - пасище, мера, площ за пр. пр. 0,054 дка, дължина 27,00 м;

- ПИ № 000113 - полски път, площ за пр. пр. 0,010 дка, дължина 5,00 м;

- ПИ № 000119 - дере, площ за пр. пр. 0,031 дка, дължина 15,00 м;

- ПИ № 000120 - пасище, мера, площ за пр. пр. 0,069 дка, дължина 11,00 м;

- ПИ № 076010 - нива, площ за пр. пр. 0,053 дка;

- ПИ № 076011 - ведомствен път, площ за пр. пр. 1,138 дка, дължина 263,00 м, с обща площ за пр. пр. 1,355 дка и обща дължина - 321,00 м,

както и за учредяване право на прокарване на трасе ел. кабели през общински поземлени имоти, както следва:

- ПИ № 000112 - пасище, мера, площ за пр. пр. 0,107 дка, дължина 27,00 м;

- ПИ № 000113 - полски път, площ за пр. пр. 1,429 дка, дължина 357,00 м;

- ПИ № 000119 - дере, площ за пр. пр. 0,060 дка, дължина 15,00 м;

- ПИ № 000120 - пасище, мера, площ за пр. пр. 0,034 дка, дължина 8,00 м;

- ПИ № 000121 - път IV клас, площ за пр. пр. 0,050 дка, дължина 13,00 м, с обща площ за пр. пр. 1,680 дка и обща дължина - 420,00 м, във връзка с реализиране на ПУП-Парцеларен план на обект: „Трасе ел. кабели, питеен и противопожарен водопровод за присъединяване на ПИ № 000315 в землището на с. Питово“, с възложител Димитър Петков Димитров.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)