Удължаване на реализирането на проект "Топъл обяд в община Нова Загора"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“
BG05FMOP001-3.002

Кметът на Община Нова Загора Николай Грозев подписа допълнително споразумение към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в община Нова Загора“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, BG05FMOP001-03.002-0130-С01 по операция тип 3  „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“. Срокът за предоставяне на услугата, който приключи на 30.04.2017 г. е удължен до 31.12.2019 г., като  броя на целевата група обслужвана до сега по проекта остава същата – 55 потребителя. Предоставянето на топъл обяд  вече ще се осъществява целогодишно – всеки работен ден на всеки календарен месец.
До момента 75 лица са преминали през социалната услуга, като към 10.05.2017 г. топъл обяд получават 55 лица от гр. Нова Загора и селата Брястово, Еленово, Кортен, Стоил войвода, Питово, Съдиево, Сокол и Асеновец.
Ежемесечно се предоставят и съпътстващи услуги: индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално и групово консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите.
Проектът ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейността ще продължи да осигурява подкрепа в ежедневието на стари хора и хора с увреждания, които живеят сами в изолирани населени места. За тази цел са осигурени транспортни средства за разнос на готовата храна, както и човешки ресурси.
Лицата желаещи да се възползват от социалната услуга ще могат да подават заявления, които ще бъдат регистрирани в регистър на заявленията за предоставяне на социалната услуга "Топъл обяд". Заявленията и придружаващите документи ще се разглеждат от специално създадена комисия, която ще има за цел да: установи истинността на обстоятелствата, декларирани в подаденото заявление; идентифицира специфичните потребности на лицето – социално битови, здравословни и медико-социални; състави списък на лицата, които ще се възползват от предоставяните социални услуги в рамките на проекта - състави списък на чакащи, които да се включат в проекта, в случай на отпадане на потребител.
 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или  на Агенция за социално подпомагане.”