Заседание № 23/27 април 2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 342

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

            Георги Мангъров - Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклад на водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 342

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора, както следва:

1. В чл. 3, ал. 1, т. 4. се отменя.

2. В глава втора МЕСТНИ ТАКСИ, раздел V „Такси за добив на кариерни материали" се отменя.

3. В чл. 526, т. 6 се отменя.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 343

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. в Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 343

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 година в Община Нова Загора.

2. Задължава Кмета на Община Нова Загора да изпълни поетите договорености и ангажименти, предвидени в програмата, съобразно утвърдения бюджет за календарната година.

 

            (Решението е прието с  24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 344

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2018 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 344

 

Общински съвет — Нова Загора на основание чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 — 2020) за 2018 година.

 

            (Решението е прието с: 25  гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 345

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Мангъров - Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права внесе Предложение за приемане Доклад на Временната комисия, определена с Решение № 238 от 27.10.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Ирина Аврамова – ПП БСП, Кремена Петрова – Председател на Инициативен комитет, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Пепа Беева – ПП ГЕРБ и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 345

 

1. Общински съвет Нова Загора приема Доклада на Временната комисия, избрана с Решение № 238/27.10.2016 г. на ОбС Нова Загора.

2. Предвид констатациите на Временната комисия и отмененото Наказателно постановление, издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Стара Загора, с което на „Градус-2" ООД, гр. Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС и неизпълнение от страна на Дружеството на предписание, дадено с Констативен протокол № 001845 от 10.09.2015 г. /Решение от 30.08.2016 г. на Районен съд гр. Нова Загора, потвърдено с Решение №286/09.12.2016 г. на Административен съд гр. Сливен/, Общински съвет Нова Загора задължава Председателя на Общински съвет Нова Загора да сезира с приетия Доклад по т. 1 и приложените материали към него институциите, които имат отношение към реализираните инвестиционни проекти от „Градус-2" ООД, гр. Стара Загора и „Фармпро" ООД, гр. Стара Загора, с оглед получаване на отговори на съдържащите се в Доклада въпроси, както и правозащитни органи с цел извършване на проверка по случая, а именно:

2.1. Главния прокурор на Република България;

2.2. Омбудсман на Република България;

2.3. Министерство на околната среда и водите;

2.4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

2.5. Министерство на здравеопазването;

2.6. Министерство на земеделието и храните;

2.7. Министерство на енергетиката;

2.8. Министерство на финансите.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

ДОКЛАД

 

 

на временната комисия, избрана с Решение № 238/27.10.2016 г. на
Общински съвет - Нова Загора

 

 

По т. 4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Нова Загора, проведено на 27.10.2016 г. с решение № 238 са взети две решения; Първото от тях е за осигуряване на хигиенно - защитна зона, не по-малко от 3 000 м. извън застроената жилищна зона на населените места в община Нова Загора при реализирането на дейности и технологии, свързани с производството на асфалтови смеси, площадка за третиране на отпадъци, преработване на животински отпадъци (преработване на животинска тор, трупове на умрели животни, риби, странични животински продукти (СЖП) и други) влошаващи качеството на живот производства на територията на община Нова Загора. С второто си решение по тази точка Общински съвет - Нова Загора създава деветчленна комисия от общински съветници и представители на Общинска администрация, която да комплектова и анализира събраната информация, като предложи последващи действия, съобразени с актуалното нормативно законодателство в страната.

Повод за тези две решения на Общински съвет — Нова Загора е предварително приетото становище относно замърсяването на въздуха в град Нова Загора и околността от завода за биогиз на група „ГРАДУС” — Нова Загора с периодично и продължаващо близо три години излъчване на органични летливи съединения с крайно неприятен мирис (вероятно и вредни за здравето). Нетърпимостта на населението от задушаващата миризма на въздуха предизвиква спонтанни, а в последно време и организирани протести изразяващи се в събиране на подписки и създаване на инициативен комитет от работещи в близост до площадката на „ГРАДУС” жители на община Нова Загора.

През месец февруари 2013 г. фирма „ГРАДУС 2” ООД регистрира в Община Нова Загора инвестиционно намерение за изграждане на „Енергийна централа за комбинирано производство за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции - високо етажно свободно застрояване” в поземлени имот и идентификатори 51809.509.4923 и 51809.509.5700 по плана на град Нова Загора. Уведомлението завършва с уверение, че отпадъци от процеса няма да се генерират, а в резултат от дейността отпадъчния продукт ще бъде само обеззаразен, обезмирисен, екологичен тор за земеделието - течна и твърда маса, като емисиите от вредни вещества в атмосферния въздух ще бъдат под нормите за допустими емисии. Инвестиционното намерение е достатъчно основание РИОСВ - Стара Загора да издаде Решение № СЗ-18-ПР/11.03.2013 год. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване в защитените зони на предложението, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Посочените мотиви за това решение на РИОСВ са:

 1. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 3 на Закон за опазване на околната среда - енергийно стопанство буква „а” — промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода, за която на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закон за опазване на околната среда, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда .
 2. Според представената информация за преценка необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждането на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, използваща отпадъчна биомаса от растителни и животински субстанции като първичен енергоносител с инсталирана мощност до 1,425 MW при използване технологии на базата на ферментация. Като основни суровини ще се използват:

2.1. отработена птича торова постеля в количества - 22 000 тона годишно;

 

 

Страница 1

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

 1. царевичен силаж -
 2. слама от житни растения         -
 3. говежда тор -

с общо количество до 28 000 тона годишно.

 1. Суровините ще бъдат подложени на анаеробна ферментация в биореактори (ферментатори) чрез разлагане на органични материали в отсъствието на кислород. Торовата маса от птиците ще бъде доставяна ежеседмично от помещенията за отглеждане и ще се влага директно от биогазовата инсталация. Царевичният силаж ще бъде приготвен в силажни ями, находящи се на площадката на биогазовата инсталация. Торовата маса от ЕРД (едър рогат добитък) ще се доставя от животновъдните ферми и ще се влага директно в инсталацията. Сламата ще се съхранява в близост до инсталацията, като ще се доставят само необходимите седмични количества. Всички компоненти ще бъдат смесвани в определена технологична пропорция и нарязани за процеса в два броя бионулпери, които осигуряват предварителната подготовка на биомасата. Така подготвената биомаса преминава през топлообменник, който осигурява подаването на предварително подгрятата смес за ферментаторите - два херметични съда, всеки с обем 6 500 м3, изградени от стоманобетон и затворени с бетонна плоча отгоре (топлоизолирани). Процеса в тях ще протича в отсъствието на кислород, където при температура 39° - 40° С чрез процеси на ферментация и гниене сухата маса ще се редуцира в биогаз (съставен от метан, въглероден диоксид и малки частици от кислород и азот). Произведения биогаз ще се съхранява в газ - хранилище с обем 350 м3.

Биогазьт се пречиства с помощта на скрубер система с натриева основа (NaOH) за отстраняване на сярата и серните съединения, получени в процеса на анаеробната ферментация на материала.

Преди изгарянето, газът се охлажда в газоохладител, за да се обезводни. След обезводняването газът се очиства чрез филтър с активен въглен за намаляване до минимум съдържанието на сероводород. С това се намалява формалдехида в отработените газове. Достигането на ниска прагова стойност от формалдехид изисква наличието на филтър с активен въглен в съчетание с оксидиращ катализатор.

Изходния материал от двата ферментатора преминава в студен’' ферментатор без топлоизолация, от където допълнително ще се доизвлича общо около 10 % биогаз. Пречистения биогаз се подава за изгаряне към двигателя, който задвижва генератор, произвеждащ електроенергия (когенерационен модул). Съгласно изискванията при изграждане на биогазови централи трябва да бъде изграден факел, който ще се използва при аварийни ситуации за принудително изгаряне на произведения биогаз. Неразградения субстрат от ферментаторите посредством сепараторна система от сита се разделя на твърда и течна торова фракция. Очакваните количества след процеса са:

♦> твърда фракция — около 100 т./дневно с около 25 % сухо вещество п

❖ течна фракция - около 30-40 т./дневно.

Останалото количество от течната фракция (около 190 т. на ден) ще бъде използвано за рециркулация в биогазовата система.

Получената твърда фракция ще се предава за наторяване на земеделски земи. За около 100­120 дни през годината, през които не се извършва торене е предвидено площадка за съхранение с капацитет 10 000-12 000 т.

Течната торова фракция след процеса на ферментация е предвидено да постъпва в собствена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Капацитетът на ПСОВ е оразмерен за пречистване на цялото количество отпадъчни води - течна торова фракция, което ще е около 200-250 т./дневно. Около 30-40 т./ден пречистени води ще се заустват в градския канализационен колектор на град Нова Загора. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

 

 

Страница 2

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

 1. Инсталацията ще използва така нареченото биогориво, което не води до увеличаване въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда и т.и. кумулиране с други предложения.
 2. Течната фракция се изпраща към стрининг система, за да се намали съдържанието на летлив амоняк, с цел да се освободи натоварването с азот на биологичното стъпало на пречиствателната станция. Пречистените води ще бъдат заустени в хомогенизиращ резервоар. От него в зависимост от концентрацията на азот в тях, част от отпадъчните води ще бъдат върнати към биопулперите, като процесна вода в биогазовата система, а останалата част в количество около 30-40 т./ден, ще бъде зауствана в градски канализационен колектор на град Нова Загора.
 3. Най - близко разположената защитена зона до площадката на фирмата е р. Блатница с код BG0000441 от Европейската екологична мрежа Натура 2000 за опазване на местообитаиията и отстои от имота на биогазовата централа на около 2 км южно. Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже незначително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитаяия на видове, предмет на опазване в защитената зона.
 4. Местоположението на площадката за производство на биогаз отговаря на санитарно - хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, а засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
 5. При реализация на инвестиционното предложение не се очаква въздействие и риск за човешкото здраве, при спазване на нормативпите изисквания за този вид дейност,

българското и европейско законодателство за опазване здравето на хората.

Инвестиционното намерение за производство на биогаз и последващото Решение на РИОСВ от 11.03.2013 год. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите па опазване в защитени зони са предпоставка за проектиране и получаване на разрешение за строеж, издадено от Община Нова Загора № АГ-08-96/27.08.2013 год. за строеж от 1П-та категория за комбинирано производство от биогаз на електрическа и топлинна енергия с капацитет: 1 500 kW ел. енергия и топлинна - 1 600 kW. Подаденото искане от инвеститора с вх. № 53-00-706/11.07.2014 год. за допълване иа разрешението за строеж (поради наложили се изменения на техническия проект, свързани с инвестиционните намерения на възложителя) е удовлетворено от гл. архитект на Община Нова Загора със Заповед № АГ-08-19/14.07.2014 год. Разрешението за строеж на гл. архитект на Община Б1ова Загора е допълнено със следния текст:

❖ Да се извърши промяна в технологията на пречистване на водите до изграждане на пречиствателната станция. Да се използват допълнителни количества промишлена вода от собствен водоизточник и същите да се извозват с автомобилен транспорт за пречистване в пречиствателна станция в гр. Стара Загора със специализиран транспорт - цистерни.

Проектните количества изходни материали, необходими за производството на биогаз са одобрени от РИОСВ - Стара Загора, които издават регистрационен документ № 13-РД- 273-00/18.07.2014 год. на „ГРАДУС 2” ООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци с произход и количества, както следва:

 1. Отпадъци от растителни тъкани (слама, царевичен силаж) с код 020103 за количества в размер на 6 000 т./годишно.
 2. Животински изпражнения, урина и тор (птича торова постеля, торова маса от едър рогат добитък) с код 02.01.06 за количества от 24 000 т./годишно.

В т. 5 на този регистрационен документ на РИОСВ - Стара Загора е записано:

♦> Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на Наредба 1/04.06.2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

 

 

Страница 3

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

В част: В и К от техническия проект на възложителя „ГРАДУС 2” ООД е предвидено захранване с вода на производствената и санитарно - битова част на сградите и отвеждането на битово - фекалните отпадни води. като заустването на сградните канализации се предвижда да е в новопроектна площадкова канализация, която се зауства в съществуваща ревизионна шахта ситуирана на площадката, а оттам заустването е в градския колектор 180/114 УБ на град Нова Загора.

Вода за технологични нужди се предвижда от площадковата водопроводна мрежа, като с нея ще се захранват следните технологични консуматори:

 • отделяне на струвит;
 • анаеробен ферментатор 1 и 2;
 • студен ферментатор.

С оборотна вода ще се захранват другите технологични консуматори, отразени в част Технологична от проекта.

Сьс сондажна вода ще се захранват технологични консуматори през буферен резервоар при изпълнение на зададено технологично разреждане на биопулперите.

На площадката на завода за биогаз е предвидена обща площадкова канализационна мрежа и канализационна мрежа за дъждовни отпадъчни води от покривите на сградите. Заустените отпадни водни количества в общата новопостроена площадкова канализация са зри вида:

 1. Канализационна мрежа за битово - фекални отпадни водни количества с PVC тръби Ф160 мм. (ВП) и PVC тръби - Ф110 мм. (ВП) за хоризонталните канализационни мрежи, а вертикалните канализационни клонове-от PVC Ф110 и PVC Ф50 мм - обикновена плътност.
 2. Канализационната мрежа за дъждовни отпадни водни количества от гогощадковите пътища и зелени площи с PVC тръби Ф 315 мм. и PVC тръби Ф 200 мм.
 3. Канализационна мрежа за технологични отпадни водни количества, които чрез шахти и тръбна канализационна мрежа ще се подвеждат към ПСОВ или обратно в технологичния процес.

Площадковата канализация се предвижда да заусти в съществуваща ревизионна шахта, ситуирана в границите на имота, която е заустена в градския колектор.

 1. Канализационната мрежа за дъждовни и отпадни води от покривите на сградите, ще бъде изпълнена с PVC тръби Ф 315 мм. и PVC тръби Ф 200 мм. Това дъждовно водно количество от покривите да се заусти в две точки чрез два самостоятелни клона в съществуващ канал (дере 29), което да се съгласува с Басейнова дирекция.

За процеса на производство на биогаз като входни субстрати ще бъдат използвани следните разградили материали по видове и количества както следва:

 • царевичен силаж - 3 650 - 4 015 т./год.;
 • птича торова постеля - 21 900 т./год,;
 • торова маса от крави - 1 825 т./год.;
 • слама                            - 1 825 т./год.

т.е. общо 29 200 - 29 565 т./год. както е записано в техническия проект на енергийната централа, (част технология и организация на производство). Директора на завод „ГРАДУС - 2” ООД потвърждава на заседанието на комисията от 11.04.2017 год., че процесът на производство е такъв, че когато бъде намалена някоя от съставките, тя не може да бъде компенсирана от другите. Следователно всяка промяна в количествата на някои от четирите изходни субстанции води до пропорционално намаление или увеличение на останалите.

Произовдсгвото на биогаз за година е 5 631 475 Nnr/год., което съответства на произведена и отдадена енергия в електроразпределителната мрежа - 10 552 386 kWh/год.

В хода на работа комисията разгледа основно констатациите и предписанията на представителите от РИОСВ - Стара Загора, отразени в три констативни протокола от извършените (според тях) планови проверки с предварително издадена заповед от Директора на РИОСВ, а именно:

 

 

Страница 4

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

 1. Протокол № 001845/10.09.2015 год.;
 2. Протокол № 002920/01.08.2016 год.;
 3. Протокол № 003774/22.03.2017 год.

В протокола от 2015 год. е констатирано наличието на хале, където се разтоварва и съхранява пилешка торова постеля и торова маса от ЕРД с монтирани завеси. Предписанието със срок постоянен до фирмата е инсталациите за производство на биогаз от растителни и животински отпадъци да се експлоатират по начин, недопускащ разпространяването на миризми, извън границите на производствената площадка.

В констативният протокол от 2016 год. е отразено, че към момента на проверката не са представени договори и други документи, удостоверяващи произхода на отпадъците и документи на кого се предават остатъците от твърдата торова фракция след изхода на ферментаторите. Следващата констатация е, че на площадката има проектирана и изградена пречиствателна станция за производствени и отпадъчни води с капацитет 60 mj преработка на отпадъчни води за денонощие, която не е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ. Всички води се използват оборотно е обяснено от директора на площадката, т.е. оползотворява се цялото количество отпадъчна вода.

При тази проверка на площадката се констатира, че с цел оползотворяване на странични животински продукти (СЖП) на площадката са монтирани - силоз 30 м3 и в затворено помещение варилна вана. Извършват се проби за установяване на технологичния режим за варене иа СЖП, като уведомление за тази дейност не е представено в РИОСВ - Стара Загора и в ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.

Направени са общо шест предписания за изясняване на площадковата канализационна мрежа: да се представят за проверка в РИОСВ - Стара Загора коректно попълнени отчетни книги за периода 01.01.2016 - 31.07.2016 год. За приетите и третирани отпадъци на площадката РИОСВ - Стара Загора изисква от фирмата да се представят договори за получаване на отпадъците, необходими за производството на биогаз, както и договори за предаване на остатъчната твърда торова фракция, а в последното (т. 6) предписание РИОСВ - Стара Загора изисква от фирмата да представи уведомление за инвестиционно намерение за преработката на СЖП само при тях.

От това предписание възникват множество въпроси към РИОСВ, а именно:

 1. Защо е предписано само при тях да постъпи уведомление, а не и в ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА?
 2. Констатирано е предварително третиране на СЖП, и то на същата площадка, където е производството на биогаз. Тези две различни дейности в (Наредбата за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отменена м. май 2011 год.) попадат в две различни отстояния за хигиенно - защитна зона от границата на застроената жилищна зона в населените места. Докато при инсталациите за получаване на биогаз хигиенно - защитната зона трябва да отстои на минимум 500 м., то при преработването на СЖП - минимално допустимото отстояние е 3 000 м.

В заместилата я Наредба № 36/21.07.2009 год. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ бр. 63/07.08.2009 год.) в раздел II - Условия и ред за извършване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение е записано:

Чл. 16а. Държавният здравен контрол на обектите с обществено предназначение се извършва както в процеса на тяхното проектиране и изграждане, така и в процеса на експлоатацията им.

Чл. 166. Органите на държавния здравен контрол участват в процедурите и вземането на решение по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като оценяват съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения ши разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

 

 

Страница 5

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

на планове и програми, приета с Постановление №139 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.).

Чл. 16в. (1) Органите на държавния здравен контрол съгласуват устройствени планове и извършват оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и при спазване изискванията по чл. 18 и 19.

(2) В случаите, когато за устройствен план ши инвестиционен проект е извършена екологична оценка, съответно оценка на въздействието върху околната среда, и съответният орган на държавния здравен контрол е участвал в процедурите и вземането на решение по реда на наредбите по чл. 166, органът на държавния здравен контрол се съобразява с дадените становища и взетите решения при извършване на действията по ал. 1.

 1. Как РИОСВ - Стара Загора разглежда предмет на дейност на фирма, за който няма подадено инвестиционно намерение, към датата на съставяне на констативен протокол №002920/01.08.2016 г.

В последствие на база представеното им инвестиционно намерение от фирма „ФАРМ ПРО” ООД на 04.08.2016 год. с изх. № 62 за „Изграждане иа инсталация за предварително третиране с цел последващо оползотворяване на животински отпадъци СЖП категория 3 - преустройство и пристройка на склад за слама” в имот с иден, 51809.509.5701 от кадастралната карта на град Нова Загора, РИОСВ - Стара Загора изготвя становище с изх. № КОС-01-4253 от 10.08.2016 год. В него написаното решение е, че за реализацията на това инвестиционно предложение няма необходимост от ОВОС, или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Мотивите за това решение в становището на РИОСВ - Стара Загора са противоречиви и предизвикват множество въпроси защо съзнателно са занижени праговите стойности на производствения капацитет (9,8 т. животински отпадъци на денонощие). В ЗООС - Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 за категории промишлени дейности - т. 6.5 (в сила от 07.01.2014 год. - ДВ бр. 32 от 2012 год.) е записано: „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци с капацитет над Юпи/денонощие ’’ т.е. изискват издаване на комплексно разрешително за изграждане и експлоатация иа инсталациите по чл. 1, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Вторият мотив за решението на РИОСВ - Стара Загора е още по - смущаващ, тъй като е записано, че инвестиционното предложение не попада в приложеното поле на ЗООС (приложение I и 2) за инвестиционни предложения за строителства, дейности и технологии. В ЗООС — (приложение 2 — към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2) за инвестиционните предложения в т. 11 (други инвестиционни предложения - подточка „и") е записано: „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци пие. инвестиционното предложение попада в приложеното поле на ЗООС (приложение 2).

В констативния протокол на РИОСВ - Стара Загора от 22.03.2017 год. отново е установено, че няма коректно водена от страна на фирма „ГРАДУС 2” ООД документация за произхода и количествата на използваните и предадените течна и твърда торова маса.

Следващата констатация е, че дъждовните води, формирани от покривите на сградите на площадката, съгласно утвърдения проект, посредством два броя PVC тръби се заустват в дере 29, водите на което се вливат на юг в р. Блатница на разстояние по - малко от 1 км. При оглед на площадката специалистите на РИОСВ намират изградена ревизионна шахта с две входящи и една изходяща PVC тръби. Извън площадката на фирмата в точката на заустване в дерето по югозападния клон на тръбата за дъждовна вода се наблюдават тъмни отлагания, същите които са налични и в ревизионната шахта, изградена извън проекта (без наличие и на

 

 

Страница 6

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

екзекутивна документация). При този оглед се установява и трета тръба от азбестоцимент, заустена в дерето и действаща с изтичане иа белезникава бяла вода.

По време на проверката е представена справка за приетите за оползотворяване количества отпадък през 2016 год. както следва:

*> отпадък с код 020106 - 26 693 510 кг.;

*> отпадък с код 020103 - 8 774 340 кг.

т.е. по документи са приети близо 2 700 т. в повече животински отпадък от разрешителното за една година.

Въз основа на тези констатации са направени четири предписания, второто от които е:

♦> да се извърши премахване на полипропиленовата тръба от шахтата за дъждовни води, като след премахването мястото да се бетонира в срок до 30.03.2017 год.;

❖ в същия срок да се представи в РИОСВ - Стара Загора информация за шахтата, разположена между сепаратора и последната ревизионна шахта за дъждовни води - цели и предназначение.

При запознаване със събраната информация от комисията за технологичния процес на площадката на „ГРАДУС - 2” ООД възникнаха множество въпроси без отговори, а през това време оплакванията от населението на община Нова Загора от задушаващи миризми се увеличаваха, събрани бяха още подписки, а през месец март дори беше учреден Инициативен комитет по чл. 47 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Искането на този комитет от работещи в ЗММ и близки фирми чрез събиране на подписки в двумесечен период е за отстраняване на причините, водещи до разнасянето на силни емисии от интензивно миришещи вещества в град Нова Загора и околните села. Предвид това на второто си заседание комисията реши да проведе открито заседание на 11.04.2017 год., като покани всички заинтересовани страни (контролни държавни органи, управители на фирми, изпълнители от дружествата на В и К, напоителни системи и граждани) за дебат с цел изясняване на проблема, причини довели до неприятната периодично повтаряща се миризма и евентуално отговор на възникналите множество въпроси пред членовете на комисията, свързани с нормативната уредба в страната, проектната документация на фирма „ГРАДУС - 2” ООД и реализацията на инвестиционното намерение за производството на биогаз.

Приложеният към доклада протокол от проведеното заседание на 11.04.2017 год. дава представа, че конкретните въпроси не само не получиха отговор, но и се увеличиха, тъй като в хода на дебата се разбра, че освен въздуха има замърсяване и на водата в р. Блатница.

Предвид гореизложеното временно избраната комисия по този въпрос формулира следните въпроси към инвеститорите и контролните държавни органи (РИОСВ - Стара Загора, РЗИ - Сливен, В и К - Сливен, В и К Стара Загора и др.), които искат конкретен отговор и действия за разрешаване на проблема.

Във връзка с установените от комисията нарушения на технологичния процес и незаконно построени и експлоатирани съоръжения на площадката на фирма „ГРАДУС - 2” ООД, към момента се нуждаят от конкретен отговор следните въпроси:

 1. Има ли изградени площадки за съхранение на птича торова постеля и твърда торова фракция от ЕРД (отразени в протоколите от извършени проверки на специалисти от РИОСВ - Стара Загора)?
 2. Изграденият на площадката на фирмата резервоар за говежди тор по проект е с обем приблизително 60м3, с какъв обем в подземната си част е изпълнен резервоара?
 3. На площадката между студения ферментатор и склада за твърда фракция е установена ревизионна шахта с две входящи и една изходяща PVC тръби към южния клон на канализационната тръба за отвеждане на дъждовни води от покривите (заустена в дере 29. а в техническия проект не е предвидено наличието на такава канализационна ревизионна шахта с прилежаща канализационна мрежа). Какво е предназначението на тази незаконно построена канализация и кога ще се изпълни предписанието на РИОСВ за закриването й?
 

 

Страница 7

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

 1. Фирма „ГРАДУС - 2” ООД има ли направено заустване в съществуващата азбесто - циментова тръба, минаваща през двора и и действаща с чести изливания на белезникаво бяла отпадъчна вода в дере 29?
 2. В какъв срок ще бъде закрито незаконно функциониращото съоръжение за предварително третиране на СЖП (без проект и наличие на необходимото законово отстояние от жилищните сгради на град Нова Загора и околните села)?

По отношение технологията и организация за производството на биогаз неизяснените въпроси са:

 1. Към инвестиционното намерение в обяснителната записка на техническия проект е предвидено птичата торова постеля и говеждия тор да се вкарват директно в инсталацията за преработка. Въпросът е защо се складират (по протоколи от РИОСВ - Стара Загора) и по какъв начин технологично се зареждат биопулперите, без да се изпуска задушлива миризма от амоняк в атмосферата?
 2. Предвид технологично определената пропорция от четири изходни субстанции, необходими за процеса на производство, как ще бъде обяснено, че производствения капацитет се превишава многократно, вследствие закупените в пъти повече количества течна торова маса от ЕРД през 2016 год.?
 3. Правена ли е досега проверка за достоверността на данните, заведени в дневника на фирмата за доставени количества на торова маса от ЕРД за 2016 г. с тези фактури в месечните отчети на фирмата за покупки по ЗДДС в НАП и издадените фактури от доставчици?
 4. Работят ли всички сероочистващи елементи на скрубер системата и по - специално биофилтъра с активен въглен за намаляване до минимум съдържанието на сероводород?
 5. При констатираните периодични замърсявания на въздуха и оплакванията на гражданите, ще бъде ли изградено електронно табло с постоянно отчитане показателите на серния диоксид и сероводорода?
 6. Какъв е произхода на често изпусканите емисии от интензивно миришещи вещества? (от производствени суровини съхранявани на площадката или от съоръжения, които не са хермет ич е ски затворени)
 7. От изградения газов факел, какви емисии излизат в атмосферата (преди запалване) и има ли субективен фактор при задействане запалването на факела? (след сигнал за аварийна ситуация)
 8. От производствения капацитет на инсталацията по проект е предвидено 30 - 40 т./дневно отпадни води да се преработват в ПСОВ. Тези води технологично не могат да бъдат използвани в производствения процес. Въпроса е къде са изхвърляни тези води в продължение на близо три години, след като собствената ПСОВ е въведена в експлоатация след 30.03.2017 год., а съгласно заповедта за промяна в техническия проект е заложено извозването им в ПСОВ - Стара Загора, където няма съставен нито един констативен протокол за предадено количество?

От разгледаните нормативни актове в комисията, свързани с технологията на производство иа биогаз и предварително третиране на СЖП както и издадените в тази връзка разрешения на РИОСВ - Стара Загора, за необходимостта от извършване оценка за въздействие на околната среда се създава впечатление за съзнателно избегнати и подценени факти от страна на специалистите с цел заобикаляне на няколко закона и наредби, а именно:

 1. Река Блатница не отстои на 2 км. от площадката на фирма „ГРАДУС - 2” ООД, а е свързана с водите на дере 29 на не повече от 1 км. Замърсяваните води с два вида водни субстанции, съответно оцветени с белезникаво - бяла и кафяво - черна течности (с видими отлагания по тръбите и дерето) тровят периодично рибата в реката.
 2. Със становище на РИОСВ - Стара Загора - изх. № КОС-01 -42-53/10.08.2016 год. се уведомява фирма „ФАРМПРО” ООД, гр. Стара Загора, че входираното при тях с изх. № 62/04.08.2016 год. инвестиционно предложение за предварително третиране на СЖП не попада в приложното поле на ЗООС (приложение 1 и 2), а това не отговаря на записа в
 

 

Страница 8

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА

 

 

ЗООС - приложение 2, където текста на т, 11 (други инвестиционни предложения) подточка
„и” е: „Инсталации за обезвреждане ти оползотворяване па животински трупове ти
животински отпадъци” т.е. инвестиционното предложение попада в приложното поле
на ЗООС (приложение 2).

 1. Записът от становището на РИОСВ - Стара Загора, че животински трупове няма да се
  третират в инсталацията не може да заобиколи същото приложение 2 от ЗООС, тъй като в
  Закон за ветеринарномедицинската дейност (допълнителни разпоредби и параграф 1 -т, 104
  пише: „Странични животински продукти" са цели трупове на животни или части от тях,
  или продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора,
  както и яйцеклетки, ембриони и сперма.’’'’)
 2. При вземане решения за необходимостта за извършване на ОВОС, РИОСВ - Стара
  Загора отчита ли отсгояния от застроената жилищна зона за извършване на двете дейности -
  производство на биогаз предварително третиране на СЖП.
 3. Съзнателно занижените прагови стойности на производствения капацитет (9,8 т./ден)
  за предварително третиране на СЖП т.е. само с 200 кг./ден позволяват инвестиционното
  предложение да не попадне в приложение 4 на ЗООС (т. 6.5. - инсталации за обезвреждане
  или оползотворяване на животински трупове ти животински отпадъци с капацитет над
  10 т./денонощие, които дейности подлежат на издаване на комплексно разрешително.)

Въпросът по отношение на последващия контрол е как ежедневно на практика той ще
бъде осъществяван?

 1. По какъв начин е упражняван контрол от РЗИ - Сливен за наторяването с вредни
  торови субстанции на земеделски земи в района на община Нова Загора (като пример
  замърсената питейна вода в с. Караново) след наторяване на земеделски земи над селото.
 2. Ежегодно упражняван ли е контрол за съответствието между капацитета на
  инвестиционното предложение с реализираното количество електрическа енергия и
  закупуваните количества изходни субстанции по издадени разрешителни?

В заключение на доклада, комисията предлага на Общинския съвет в Нова Загора да
предприеме необходимите действия за изясняване на причините, водещи до замърсяване на
въздуха и водата на р. Блатница в района на фирма „ГРАДУС - 2” ООД. Получаването на
конкретни отговори на повдигнатите въпроси от съответните държавни контролни органи и
инвеститорите на реализираните предложения биха спомогнали за отстраняване на
негативните последици от замърсяване на въздуха и водата в отделни райони на Община
Нова Загора.

Приложено към доклада прилагаме протокол от проведеното открито трето заседание на
комисията на 11.04.2017 год. и решенията на РИОСВ - Стара Загора във връзка с двете
инвестиционни предложения на „ГРАДУС - 2” ООД и „ФАРМПРО” ООД.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста
За представителите на временната комисия:

Ирина Аврамова :.........................

Бояна Гидикова :

Стоян Пенев :

Янка Симеонова :

Стоян Стефанов :.

 

 

Сергей Дериволков: Маргарит Тодоров Мадлена Куртева : . Пламен Юнгарев : .

 

 

Страница 9

 

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 24  гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 346

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане отчета за дейността на „Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2016 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете доклад на водещата постоянна комисия – Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Димитър Бънов – ПП БСП, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Динко Аврамов – управител на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД гр. Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 346

 

            1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2016 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му през 2016 г.

3. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2017 г. на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора - „ОДИТ БУРГАС 99"ЕООД - Диана Иванова.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 21  гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 347

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджет „държавни дейности“ на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 347

 

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджет ”държавни дейности” на община Нова Загора, считано от 01.01.2017 г., както следва:

№        Приходи                                                      §              Увеличение          Намаление

Бюджет „държавни дейности”

Второстепенен разпоредител

ПГСС гр. Нова Загора

1          Събрани средства и извършени

плащания от/за сметки от ЕС (+/-)        8803               -1 380

2          Остатък в левова равностойност

по валутни сметки от предходния

период (+)                                                   9502               1 380

 

Всичко:                                                             0

 

2. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета на Община Нова Загора.

              (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Против)

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 348

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общински съвет за първо тримесечие на 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 348

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от            ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора одобрява разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общински съвет за първото тримесечие на 2017 г., съгласно приложената справка.

 

     (Решението е прието с 23  гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 349

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за 2017 г. на заместник-кметовете на общината и кметовете на кметства.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 349

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4, ал.5 от ПМС № 67/2010 г., чл. 19 т. 6 и чл. 26 т.1 от Вътрешните правила за работна заплата на общинската администрация в Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора - определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2017 г. на заместник-кметовете на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 25  гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 350

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 350

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл..4, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г., чл. 19, т. 6 и чл. 26, т. 2 от Вътрешните правила за работната заплата на общинска администрация в община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора - определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на общината за 2017 г. в размер на една брутна работна заплата.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 21  гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 351

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за обсъждане на Докладите на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2016 г. и изразходваните от бюджета средства.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 351

 

Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на председателите на читалища в Община Нова Загора за осъществените; читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2016 година.

 

            (Решението е прието с  22 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 352

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за:

1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 000341, м. „Отгор село” в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора, НТП: Стопански двор.

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 352

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 000341, м. „Отгор село” в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора, НТП: Стопански двор.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 353

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Стария" в землището на с. Пет могила за който е съставен АОС № 693/13.08.2001 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 353

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на язовир „Стария" с обща площ 299,572 дка, съставляващ имоти № 000377, 000331, и 000333 по КВС на землището на с. Пет могили, за който е съставен АОС № 693/13.08.2001 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 354

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на Разрешително № 14/03.04.2013 г., издадено от Кмета на Община Нова Загора, за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Над Злати Николов'' в землището на с. Сокол, за който е съставен АОС № 905/01.07.2003 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 354

 

            На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "б" и чл. 78, ал. 2 от Закона за водите и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за ползването на повърхностните води, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на Община Нова Загора да продължи срока на разрешително № 14/03.04.2013 г. с титуляр ЕТ „Габриела 09 - Мариян Георгиев" със седалище с. Еленово, община Нова Загора, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Над Злати Николов" в землището на с. Сокол, за който е съставен АОС № 905/01.07.2003 г., за срока на действие на договор № 173/03.11.2015 г. за отдаване под наем на язовира - до 24.04.2022 г.

 

            (Решението е прието с 25  гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 355

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 355

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелна линия 1 kV през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, както следва:

- ПИ № 000254 - пасище, площ за пр. пр. 0,198 дка, дължина 66,8 м;

- ПИ № 000350 - местен път, площ за пр. пр. 0,313 дка, дължина 95,5 м,

с обща площ за пр. пр. 0,511 дка и обща дължина - 162,3 м, във връзка с реализиране на ПУП - Парцеларен план за изграждане на кабелна линия 1 kV в землището на с. Богданово, с възложител „ЕВН България ЕР“ ЕАД.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23  гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 356

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за водовземане с цел напояване на земеделски култури от повърхностен воден обект - язовир „Дермен дере - 1", съставляващ имот № 100018 по КВС на с. Крива круша, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1012/10.05.2004 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 356

 

            На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за водовземане с цел напояване на земеделски култури от повърхностен воден обект - язовир „Дермен дере - 1", ПИ № 100018 по КВС на с. Крива круша, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1012/10.05.2004 г,, на „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, за срок до 31.12.2021 г., при следните условия:

1. Да се спазват разпоредбите на действащата нормативна уредба във връзка със сигурността на хидротехническите съоръжения;

2. Да се изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите;

3. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения;

4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на дерето на разстояние до 500 м от язовирната стена.

            (Решението е прието с: 18  гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 357

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за водовземане с цел напояване на земеделски култури от повърхностен воден обект - язовир „Дермен дере - 2", съставляващ имот № 100017 по КВС на с. Крива круша, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 292/01.02.2000 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 357

 

            На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за водовземане с цел напояване на земеделски култури от повърхностен воден обект - язовир „Дермен дере - 2", ПИ № 100017 по КВС на с. Крива круша, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 292/01.02.2000 г., на „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, за срок до 31.12.2021 г., при следните условия:

1. Да се спазват разпоредбите на действащата нормативна уредба във връзка със сигурността на хидротехническите съоръжения;

2. Да се изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите;

3. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения;

4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на дерето на разстояние до 500 м от язовирната стена.

            (Решението е прието с: 18 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 358

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.505.5565 (УПИ VII, кв. 192 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 358

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 14 - поземлен имот с идентификатор 51809.505.5565 (УПИ VII, кв. 192 по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 1229 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3758/27.03.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 51809.505.5565 (УПИ VII, кв. 192 по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 1229 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.505.5565 (УПИ VII, кв. 192 по ПУП на гр. Нова Загора).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

     (Решението е прието след поименно гласуване с 18  гласа За)

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

                                                                       ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 359

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ и Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 359

 

            На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрените кандидати по заявления и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх.. № 94-00-1107/02.03.17 г. с размер на отпусната сума до 2000,00 лв:

2. Заявление вх. № 94-00-1149/06.03.17 г. с размер на отпусната сума до 2000,00 лв..

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с  25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 360

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Фарие Яшар Ремзи.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 360

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Фарие Яшар Ремзи с ЕГН 

 

     (Решението е прието с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 361

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Ремзи Яшар Ремзи.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 361

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Ремзи Яшар Ремзи с ЕГН 

 

     (Решението е прието с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 362

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Албена Любчева Данева.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 362

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Албена Любчева Данева с ЕГН 

 

     (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 363

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Минко Щерев Щерев, с.Полско Пъдарево, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 363

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Минко Щерев Щерев от с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, в размер на 250,00 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 364

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Панчо Михайлов Костов от с. Асеновец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 364

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Панчо Михайлов Костов в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 365

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за ПИ № 022015 в землището на с. Бял кладенец с ЕКАТТЕ 07778, общ. Нова Загора, местността „ДО СЕЛО”, НТП: Изоставена нива. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 365

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал.5 и ал.7 от ЗУТ

РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за ПИ № 022015 в землището на с. Бял кладенец с ЕКАТТЕ 07778, общ. Нова Загора, местността „ДО СЕЛО”, НТП: Изоставена нива, граничещ с поземлени имоти: ПИ № 000732 - ведомствен път, ПИ № 000727- стопански двор, ПИ № 022060 - нива, ПИ № 022065 - селскостопански склад и ПИ № 000733 - стопански двор с цел промяна предназначението на земята от „изоставена нива“ в индивидуално застрояване с устройствена зона – предимно производствена, ниско застрояване с височина до 10 м, свободно застрояване в имота.
 2. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 366

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 366

 

            1. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.24 т.6 от Наредба № 7/2013, да отправи заявление до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на натрупаните средства от отчисления преди месец декември 2015 г. на извършените и заплатени разходи в размер 370 472.24 лв. в т.ч. с включен ДДС по чл. 163а от ЗДДС 61 745,38 лв. за предварително третиране на отпадъци за периода месец 12.2015 год. до месец 03.2017год. по банковата сметка на община Нова Загора.

 

BG11BUIN79033155777703 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

 

2. Възстановените средства да се използват за покриване на разходите по сключен договор с предмет „ Предоставяне на услуги по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци”

 

3. Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджет „Местни дейности“

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 367

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с реализиране на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2” от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 367

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за изграждане на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2”, с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, върху общински поземлени имоти, находящи се на територията на Община Нова Загора, както следва:

ПИ №

землище

НТП

засегната площ дка

1

000010

с. Събрано

пасище, мера

0,790

2

000091

с. Събрано

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,059

3

000202

с. Събрано

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,334

4

000203

с. Събрано

за селскостопански, горски, ведомствен път

1,165

5

000210

с. Събрано

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,284

6

000213

с. Събрано

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,182

7

000304

с. Събрано

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,200

8

000305

с. Събрано

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,302

9

000401

с. Събрано

за местен път

1,455

10

000611

с. Събрано

пасище, мера

1,116

11

000059

с. Стоил войвода

пасище с храсти

0,069

12

000060

с. Стоил войвода

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,260

13

000061

с. Стоил войвода

Отводнителен канал

0,071

14

000066

с. Стоил войвода

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,083

15

000073

с. Стоил войвода

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,143

16

000074

с. Стоил войвода

пасище с храсти

0,176

17

000075

с. Стоил войвода

пасище с храсти

0,335

18

000084

с. Стоил войвода

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,148

19

000125

с. Стоил войвода

за селскостопански, горски, ведомствен път

1,041

20

000130

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,234

21

000133

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,906

22

000141

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,239

23

000185

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

5,089

24

000188

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,113

25

000276

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

4,160

26

000287

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,092

27

000290

с. Съдиево

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,148

28

000330

с. Съдиево

напоителен канал

1,059

29

000224

с. Коньово

пасище, мера

0,200

30

000283

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

1,120

31

000290

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

2,659

32

000311

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,332

33

000365

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,009

34

000432

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,260

35

037110

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,161

36

038006

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,083

37

058050

с. Коньово

за селскостопански, горски, ведомствен път

0,040

 

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 368

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Димитрова Ангелова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 368

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Албена Димитрова Ангелова, в размер на 300 лв. от общинския -бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 369

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Анета Динкова Атанасова от с. Стоил войвода, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 369

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Анета Динкова Атанасова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 370

ОТ ПРОТОКОЛ № 23/27.04.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Миткова Йорданова от с. Баня, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочетет становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Янка Симеонова  - ПП ГЕРБ и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 370

 

            Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Райна Миткова Йорданова, в размер на 200 лв. от общинския -бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист: