Проведе се публично заседание на сформираната към Общински съвет комисия относно замърсяването на въздуха от завода за биогаз

Във връзка с постъпили подписки в деловодството на Общински съвет Нова Загора от жителите на селата Езеро, Стоил войвода и гр. Нова Загора с оплаквания за замърсяване на въздуха от страна на завода за биогаз на фирма „Градус 2” ООД, бяха проведени две заседания на Общински съвет и бяха приети Решение №208 от Протокол 13/27.09.2016 г. и Решение №238 от Протокол 15/27.10.2016г. На тях местните парламентаристи изразиха становище по съществуващия проблем и беше избрана комисия, със задача да събере по-подробна информация по случая и да я анализира, като предложи действия, съобразно действащото законодателство, за разрешаване на проблема. Големият обществен интерес по случая наложи провеждането на среща между компетентните институции и заинтересованите лица на 11 април 2017 г. На нея присъстваха: заместник-областният управител на Област Сливен Румен Христов, управителите на фирмите на „Градус 2” ООД Стара Загора Климент Граченлиев и на „ФАРМПРО” ООД Стара Загора Ваня Терзиева,  представители на РИОСВ Стара Загора, представителят на ВиК Сливен Мария Добрева, ръководителя на ХТР Нова Загора „Напоителни системи” ЕАД Ивайло Иванов, директорът на ЗММ Нова Загора Свилен Сивов, членовете на сформираната комисия от общински съветници, кметове на близките села, медии и др.

След проведената дискусия срещата завърши без отговор на нито един от конкретните въпроси зададени от страна на членовете на комисията, а именно:

  • Наличието на незаконно строителство на площадката на „Градус 2“ ООД – цели и предназначение;
  • Източникът на замърсяване на р. Блатница, която е в защитена зона – „Натура 2000“ и е свързана със заустените от завода тръби в дере 29, което отстои на по-малко от 1 км от реката;
  • Причини за преработването на СЖП на площадката на „Градус 2“ ООД, която е на по-малко от 500 м от застроената жилищна зона на гр. Нова Загора;
  • На какво се дължат съществените различия в мотивите на РИОСВ – гр. Стара Загора при изготвяне на решението за преценка от необходимостта за извършване на ОВОС по двете инвестиционни намерения, както и становището на РИОСВ за извършване на дейност, без да е спазена хигиенно-защитената зона по нормативна уредба;
  • В пъти превишените количества закупена течна торова маса от ЕРД от фирмата как е използвана в процеса на работа всяка година;
  • Къде е изхвърляна близо три години отпадъчната от технологичния процес вода, след като не е транспортирана за пречистване в ПСОВ – Стара Загора и не може да се използва технологично, поради повишено съдържание на азот;
  • Какво се случва с доставената птича торова постеля и торова маса от ЕРД, след като по проект трябва да се влагат директно в производството, а в протоколите от плановите проверки на РИОСВ – Стара Загора се констатира складирането им на определени места на площадката на „Градус 2“ ООД;
  • На какво се дължи голямата разлика между закупените по документи входни субстанции за производство на биогаз и произведената ел. енергия спрямо инвестиционното намерение и проектната мощност на инсталацията.