Заседание № 22/23 март 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 321

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение за допълване на Решение № 238/27.10.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 321

 

Общински съвет Нова Загора допълва т. 2 на свое Решение № 238/27.10.2016 г. и тя добива следния вид:

„2. Общински съвет Нова Загора създава деветчленна комисия, която да събере и анализира събраната информация и да предложи действия, съобразени с действащото нормативно законодателство в следния състав: Бояна Гидикова, Янка Симеонова, Ирина Аврамова, Стоян Пенев, Стоян Стефанов – общински съветници, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, представители на отдел ЕЧО, отдел „Правен“ и отдел ТСУ.  Комисията да покани представители на РИОСВ, Областна администрация, ДНСК, РЗИ, Гражданска защита, национални и местни медии, да участват в нейната работа.“

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с  28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 322

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора ВНЕСЕ Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.06.2016 г. – 31.12.2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 322

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.06.2016 г. – 31.12.2016 г.

 

     (Решението е прието с  25 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 323

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към общински съвет Нова Загора.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 323

 

1.Общински съвет - Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2016 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

1.1.  По прихода - 28 479 685 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение № № 3 и 4/

1.2 По разхода - 28 479 685 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 3 и 4/ ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.Общински съвет - Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2016 год. на община Нова Загора .

2.1 По прихода - 26 070 006 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4/

2.2 По разхода - 26 070 006 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 3 и 4/

3.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2016 год./Приложение № 6/

4.0бщински съвет - Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 год. на община Нова Загора / Приложение № 5/

5. Общински съвет – Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора /Приложение № 15/

     (Решението е прието след поименно гласуване с  23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 324

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2018-2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 324

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № № 37 от 19.01.2017 г. на МС за бюджетната процедура за 2018 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ-1/08.02.2017 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложения № 1,2 и 3.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за периода 2018-2020 г. на община Нова Загора, съгласно Приложение № 4.

3. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложение №5.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 325

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ – Община Нова Загора за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 325

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, приема Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен  одит“ при Община Нова Загора за периода 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г.

 

     (Решението е прието с  21 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 326

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 326

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 327

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Христинка Димитрова, Кръстева, Димитър Кръстев Кръстев, Станимир Кръстев Кръстев, Катя Христова Атанасова, чрез покупко-продажба в ПИ 000158, с. Полско Пъдарево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 327

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 000158, с. Полско Пъдарево, представляваща 1419/5019 ид.ч. на Христинка Димитрова Кръстева, Димитър Кръстев Кръстев, Станимир Кръстев Кръстев и Катя Христова Атанасова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2450,00 (две хиляди четиристотин и петдесет) лв., за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 000158, с. Полско Пъдарево, представляваща 1419/5019 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Христинка Димитрова Кръстева, Димитър Кръстев Кръстев, Станимир Кръстев Кръстев и Катя Христова Атанасова.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с  23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 328

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Долен юрт" в землището на с. Новоселец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 328

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Долен юрт", съставляващ имот № 000193 по КВС на землището на с. Новоселец, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 781/15.05.2002 г., на „Станчеви 2012" ООД със седалище гр. Раднево, наемател на обекта по договор № 11/06.01.2017 г. - целогодишно, до 31.12.2021 г., съобразно срока на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Басейнова Дирекция - ИБР с център Пловдив за периода 2016 г. - 2021 г.

 

            (Решението е прието с  25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 329

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на Водоем, находящ се в землището на с. Радецки.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 329

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на „Водоем" с площ 2,624 дка, съставляващ имот № 000164 по КВС на землището на с. Радецки, за който е съставен АОС № 1062/16.08.2004 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на водоема, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с  25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 330

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Велико Гюнаев Али от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 330

 

            Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

            Велико Гюнаев Али с ЕГН 

 

     (Решението е прието с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 331

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Джена Димитрова Динева от с. Езеро, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 331

 

            Общински съвет – Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Джена Димитрова Динева в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 332

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 332

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Георги Иванов Мангъров – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен, което ще се проведе на 29.03.2017 г.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 29.03.2017 г., както следва:

  • по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“
  • по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“
  • по точка 3 от дневния ред да гласува – „ЗА“
  • по точка 4 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 333

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 000341, м. „Оггор село”, в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет, след гласуване със: 7 гласа За, 6 гласа Против и 8 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 333

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 000341, м. „Оггор село”, в землището на с. Богданово с ЕКАТТЕ 04635, общ. Нова Загора;  2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 334

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 000362, НТП: Стопански двор, в землището на с. Млекарево с ЕКАТТЕ 48725, общ. Нова Загора; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет, след гласуване с: 8 гласа За, 4 гласа Против и 10 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 334

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 000362, НТП: Стопански двор, в землището на с. Млекарево с ЕКАТТЕ 48725, общ. Нова Загора; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 335

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Бинев Бинев.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 335

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Атанас Бинев Бинев, в размер на 1000 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с  25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 336

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след поименно гласуване с: 10 гласа За, 4 гласа Против и 10 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 336

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 337

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Млекарево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет след поименно гласуване с: 10 гласа За, 4 гласа Против и 10 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 337

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Млекарево.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 338

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Външен водопровод за питейно-битови и противопожарно водоснабдяване” на ПИ 045015 и ПИ 045016, м. „Дрянова могила”, в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора; 2. Одобряване на представеното задание.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 338

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Външен водопровод за питейно-битови и противопожарно водоснабдяване” на ПИ 045015 и ПИ 045016, м. „Дрянова могила”, в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

     (Решението е прието с: 22 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 339

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Електроснабдяване” на ПИ 045015 и ПИ 045016, м. „Дрянова могила”, в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора; 2. Одобряване на представеното задание.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 339

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл.21, ал.1, т,11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.1246, ал.1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Електроснабдяване” на ПИ 045015 и ПИ 045016, м. „Дрянова могила”, в землището на с. Езеро е ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

     (Решението е прието с: 20 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 340

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 340

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с:  21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 341

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/23.03.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Езеро.

            Бояна Гидикова – Председател на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 341

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от 11113033, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински поземлени имоти в землището на с. Езеро, както следва:

- ПИ № 000291 - пасище, площ за пр. пр. 0,080 дка, дължина 12,45 м;

- ПИ № 000257 - водоем, площ за пр. пр. 0,266 дка, дължина 44,33 м,

с обща площ за пр. пр. 0,346 дка и обща дължина 56,78 м,

във връзка с реализиране на ПУЛ - Парцеларен план „Външен водопровод за питейно-битово и противопожарно водоснабдяване на ПИ № 045015 и ПИ № 045016 от землището на с. Езеро ”, с възложител „ДЖИ ЕЛ 07“ ООД.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист: