Заседание № 21/27 февруари 2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 306

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе от името на Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора Предложение за приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Нова Загора за 2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 306

 

Общинският съвет Нова Загора приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Нова Загора за 2016 г.

 

     (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 307

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Нова Загора за 2016 г.           

     Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 307

 

На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За и  2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 308

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъци.    

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 308

 

1. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.24 т.6 от Наредба № 7/2013, да отправи заявление до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на натрупаните средства от отчисления преди месец декември 2015г. на извършените и заплатени разходи в размер 268 024,97 лв. с включен ДДС за предварително третиране на отпадъци за периода месец 12.2015год. до месец 01.2017год. по банковата сметка на община Нова Загора .

BG11BUIN79033155777703 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

2. Възстановените средства да се използват за покриване на разходите по сключен договор с предмет „ Предоставяне на услуги по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци”

3. Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите коррекции в бюджет „Местни дейности“.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 309

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.        

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 309

 

1. На основание чл.198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Маргарит Трендафилов Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора  за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД, което ще се проведе на 28.02.2017 г. от 10:30 часа в конферентната зала на Областна администрация на област Сливен.

2. На основание чл.

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред „Обсъждане и приемане на годишния отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД за 2016 г.“ да гласува – „Против“

- по точка 2 от дневния ред „Обсъждане и приемане изпълнението на бюджета за 2016 г.“ да гласува – „Против“.

- по точка 3 от дневния ред „Обсъждане и приемане на бюджета за 2017 г. да гласува „Против“

- по точка 4 от дневния ред „Разни“ да гласува по преценка.

Упълномощеният представител да направи предложение за включване на следните въпроси за разглеждане от Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД в т. 4 – „Разни“ от дневния ред на 28.02.2017 г.

1. Предоставяне на писмена информация за инвестиционните намерения на ВиК оператора по отношение на водопроводната и канализационна мрежа на територията на община Нова Загора за 2017 год., изпратено като запитване с наш изх. № РД-13-53-00-905/10.11.2016 год.

2. Представеният на Община Нова Загора списък на активите, публична общинска собственост по смисъла на чл. 19 от Закон за водите, от ВиК Асоциацията на 24.01.2017 год. е необходимо своевременно да се актуализира, като се отстранят пропуските в представената аналитична отчетност на същите, като:

- всички основни ремонти би следвало да са разнесени към обекта, за който са извършени;

- всеки един актив от списъка с неговата остатъчна отчетна стойност по баланс трябва да е с точно определено местонахождение.

3. Съгласуване процента на амортизационни отчисления по счетоводни групи на ВиК активите за всички общини - членове на ВиК Асоциацията в Сливен.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 310

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Правила за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 310

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование приема Правила за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Нова Загора.

 

            (Решението е с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 311

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Нова Загора, правилата за ползването им и годишен план за паша за 2017/2018 стопанска година.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 311

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г. съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал, 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 312

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд по брой, вид и местонахождение.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 312

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.З от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя вида, броя и местонахождението на общинските жилища по групи, както следва:

 

За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - 32 броя:

1. ул. „Ангел Кънчев” № 14 /къща/

2. ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 62 /къща/

3. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, an. 10

4. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.12

5. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап.15

6. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап.19

7. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап.27

8. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.З

9. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.11

10. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.23

11. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.З 1

12. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.В, ап.31

13. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.1

14. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.7

15. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, an. 13

16. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап,18

17. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.1

18. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.2

19. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.4

20. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.В, ап.9

21. ж.к. „Загоре”, бл.15, вх.В, ап.7

22. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. А, ап.8

23. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. А, ап.17

24. ул. „Константин Фотинов” № I, вх. Б, ал.14

25. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. Б, ап.17

26. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.22

27. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.38

28. ул. „Петко Енев” № 56, вх.Б, ап.5

29. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.2

30. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.14

31. ул. „Никола Койчев” № 12, вх.А, ап.2

32. с. Кортен, бивша здравна служба, ап.№ 3

 

Ведомствени жилища - 11 броя

1. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.8

2. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.11

3. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.1

4. ул. „Васил Левски” № 69, вх.А, ап.2

5. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.З

6. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.11

7. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.11

8. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.ЗО

9. ж.к. „Загоре”, бл. 14, вх.А, aп. 11

10. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.17

11. ул. „Димитър Благоев” № 20, вх.А, ап.17

 

Резервни жилища - 4 броя

1. ул. „Родопи” № 2 А-таванска гарсониера №6

2. с. Кортен, бивша здравна служба, ап. № 2

3. с. Кортен, бивша здравна служба, aп. № 1

4. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.В, ап.22

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 313

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение /учебен кабинет/ с площ от 37 кв.м и офис към него с площ от 17 кв. м, находящи се в УПИ VII-2282, кв. 221 по ПУП на гр. Нова Загора.          

             Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 313

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение - /учебен кабинет/ с площ от 37 кв. м и офис към него с площ от 17 кв. м, находящи се в източната сграда към НУ „Св. Паисий Хилендарски”, УПИ VII-2282, кв. 221 по ПУП на гр. Нова Загора, за кабинет по безопасност на движението, чрез публичен търг за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да .организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 314

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на движими вещи-общинска собственост, представляващи машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства. Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 314

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на движими вещи общинска собственост, както следва:

- Дискова брана, заведена по сметка 2049/1, инв. номер 52

- Ремарке ЗПТС - 12, заведено по сметка 2049/1, инв. номер 1755

- Ремарке РС - 8, заведено по сметка 2049/1, инв. номер 1762

- Багер БХ 0.25, заведен по сметка 2049/1, инв. номер 1834

- Ремарке ЗПТС, заведено по сметка 2049/1, инв. номер 2030

- Дискова брана, заведена по сметка 2049/1, инв. номер 2450

- Трактор ЮМЗ, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 11

- Трактор ЮМЗ, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 12

- Трактор Т54 ВА (БОЛГАР), заведен по сметка 2059/1, инв. номер 21

- Трактор Т – 150 - К, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 1835

- Трактор ТК - 80, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 1938

- Трактор ТК - 80, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 1939

- Трактор ТК - 82, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 1940

- Трактор ЮМЗ, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 1996

- Трактор ТК - 80, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 2004

- Трактор Т – 150 К, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 2062

- Трактор ЗЕТОР "КРИСТАЛ", заведен по сметка 2059/1, инв. номер 2086

- Зърнокомбайн Е – 517, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 2223

- Силажокомбайн, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 2385

- Трактор ЮМЗ, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 2389

- Валяк хидравличен, заведен по сметка 2059/1, инв. номер 2430

- Дискови брани 11бр, заведени по сметка 9909/1, инв. номер 1220202

- Култиватор КПС - 4, заведен по сметка 9909/1, инв. номер 1220203 – 6 бр.

- Редосеялка Саксония, заведена по сметка 9909/1, инв. номер 1220205

- Фуражомелка 120М, заведена по сметка 9909/1, инв. номер 1220210

- Жетварка за силажокомбайн, заведена по сметка 9909/1, инв. номер 1220220 /отнесена към инв.№2385/

- Товарен автомобил ГАЗ 53, заведен по сметка 9909/1, инв. номер 1220233 – 4 бр.

- Трактор ТК - 80, заведен по сметка 9909/1, инв. номер 1220239

- Товарен автомобил ГАЗ 53 - бордови, заведен по сметка 9909/1, инв. номер 1826

- Ремарке РСД - 4, заведено по сметка 9909/1, инв. номер 1829

- Ремарке РСД - 4, заведено по сметка 9909/1, инв. номер 1831

- Ремарке тракторно, заведено по сметка 9909/1, инв. номер 1832

- Ремарке РСД - 4, заведено по сметка 9909/1, инв. номер 2032

- Ремарке РСД - 4, заведено по сметка 9909/1, инв. номер 2265

- Ремарке РСД - 4, заведено по сметка 9909/1, инв. номер 2266

- Помпен агрегат МАРИЦА 50, заведен по сметка 9909/1, инв. номер 2402

- Пръскачка ПЕРЛА, заведена по сметка 9909/1, инв. номер 2425

- Сеялка редова СПН - 6, заведена по сметка 9909/1, инв. номер 2426

- Адаптер, заведен по сметка 9909/1, инв. номер 2452

  1. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена за продажба чрез публичен търг на движими вещи, както следва:

№ по ред

Инв.№              /

Наименование

К-во

Начална тръжна цена  /без ДДС/

/

/

/

бр.

лв/бр

 

Сметка 2049/1 - ДРУГИ МАШИНИ, СЪОР. И ОБОРУДВАНЕ / БЮДЖЕТ

1

52

ДИСКОВА БРАНА

1

390

2

1755

РЕМАРКЕ ЗПТС-12

1

650

3

1762

РЕМАРКЕ РС-8

1

2310

4

1834

БАГЕР БХ 0.25

1

2940

5

2030

РЕМАРКЕ ЗПТС

1

870

6

2450

ДИСКОВА БРАНА

1

460

7

11

ТРАКТОР ЮМЗ

1

2800

8

12

ТРАКТОР ЮМЗ

1

2800

9

21

ТРАКТОР Т54 ВА (БУЛГАРЧЕ)

1

2430

10

1835

ТРАКТОР Т-150-К

1

2480

11

1938

ТРАКТОР ТК-80

1

980

12

1939

ТРАКТОР ТК-80

1

2610

13

1940

ТРАКТОР ТК-82

1

2940

14

1996

ТРАКТОР ЮМЗ

1

2450

15

2004

ТРАКТОР ТК -80

1

1430

16

2062

ТРАКТОР Т-150К

1

3970

17

2086

ТРАКТОР ЗЕТОР "КРИСТАЛ"

1

3600

18

2223

ЗЪРНОКОМБАЙН Е-517

1

7560

19

2385

СИЛАЖОКОМБАЙН

1

3970

20

2389

ТРАКТОР ЮМЗ

1

1050

21

2430

ВАЛЯК ХИДРАВЛИЧЕН

1

570

 

Сметка 9909/1 - ДРУГИ АКТИВИ В УПОТРЕБА / БЮДЖЕТ

 

 

22

1220202

ДИСКОВА БРАНА /лв/бр/

11

460

23

1220203

КУЛТИВАТОР КПС-4 /лв/бр/

6

370

24

1220205

РЕДОСЕЯЛКА САКСОНИЯ

1

470

25

1220210

ФУРАЖОМЕЛКА - 120М

1

250

26

1220220

ЖЕТВАРКА ЗА СИЛАЖОКОМБАЙН - към 23885

1

 

27

1220233

ТОВАРНА КОЛА ГАЗ 53 СН 4629 В

1

1050

28

1220233

ТОВАРНА КОЛА ГАЗ 53 СН 4628 В

1

1050

29

1220233

ТОВАРНА КОЛА ГАЗ 53 СЛ А 9420

1

1050

30

1220233

ТОВАРНА КОЛА ГАЗ 53 СЛ 4627 В

1

1200

31

1220239

ТРАКТОР ТК-80

1

980

32

1826

ГАЗ 53-БОРДОВИ

1

1050

33

1829

РЕМАРКЕ РСД-4

1

870

34

1831

РЕМАРКЕ РСД-4

1

870

35

1832

РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО

1

990

36

2032

РЕМАРКЕ РСД-4

1

1420

37

2265

РЕМАРКЕ РСД-4

1

1060

38

2266

РЕМАРКЕ РСД-4

1

1060

39

2402

ПОМПЕН АГРЕГАТ МАРИЦА 50

1

1030

40

2425

ПРЪСКАЧКА ПЕРЛА

1

680

41

2426

СЕЯЛКА РЕДОВА СПН-6

1

80

42

2452

АДАПТЕР

1

700

  1. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публични търгове за продажба, след което да сключи договори със спечелилите участници.
  2. Общински съвет - Нова Загора, упълномощава Директора на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора въз основа на проведените търгове за регистрирани МПС да сключи договорите, със спечелилите участници.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Против)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 315

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 кV за външно електрозахранване“ на ПИ 000132 и ПИ 000573, м. „-„ в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 315

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.1246, ал.1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 Kv за външно електрозахранване“  на ПИ 000132 и ПИ 000573 м. в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ГТПЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на електропровод през общински поземлени имоти, находящи се в землището на с. Баня както следва:

- ПИ № 000123 - полски път, засегната площ от сервитут 881.6 кв.м., дължина 275.9 м;

- ПИ № 000129 - полски път, засегната площ от сервитут 1.1 кв.м., дължина 1.4 м;

            - ПИ № 000122 - дере,засегната площ от сервитут 40.1 кв.м., дължина 23.7 м;

с обща площ за сервитут 922,8 кв.м. и обща дължина - 301 м,

във връзка с реализиране на парцеларен план за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 000132 и ПИ 000573, м. в землището на с. Баня, общ. Нова Загора с възложител „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 316

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предложение за Одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.504.2221 (УПИ II, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 316

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лв за учредяване право на пристрояване с площ от 16,00 кв.м в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.504.2221 (УПИ II, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: пл. „Свобода“ № 3, гр. Нова Загора, по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС на „ИВО-ЗЕТ-ИВАН ПАСКОВ“ ЕТ.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 317

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Маринов Петров от с. Еленово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 317

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Петър Маринов Иванов, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 318

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Господин Василев Господинов от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора  прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 318

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Господин Василев Господинов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 319

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Вела Георгиева Душкова от с. Кортен, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 319

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Вела Георгиева Душкова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 320

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/27.02.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сашо Стоянов – общински съветник ПП НФСБ внесе устно Предложение за приемане на решение, с което да се задължи общинска администрация – отдел МДТ да възстанови надвнесените суми на ЕТ и да изпълни Решение на Върховен административен съд.  

            В станалите разисквания взеха участие Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет с поименно гласуване с: 9 гласа За, 16 гласа Против и 1 глас Въздържал се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 320

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение, с което да се задължи общинска администрация – отдел МДТ да възстанови надвнесените суми на ЕТ и да изпълни Решение на Върховен административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист: