Заседание № 20/31 януари 2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 292

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 292

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2017 г.

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 293

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предложение относно издаване на запис на заповед от община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ и ДФ „Земеделие“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие Димитър Бънов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 293

 

            Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 488 940,30 лв. (четиристотин осемдесет и осем хиляди деветстотин и четиридесет лева, тридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено ог общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“ и ДФ „Земеделие”.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 294

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 294

 

            Общински съвет Нова Загора:

  1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да представи приетия Анализ на Областна администрация - Сливен.

 

            (Решението е прието с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 295

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на годишен общински план за младежта на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 295

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1 от ЗМ приема Годишен общински план за младежта на община Нова Загора за 2017 година.

 

(Решението е прието с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 296

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 296

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2016 г., съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 28 гласа За)  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 297

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Бюджета на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ, Мария Иванова – Петкова – ПП БСП, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Ирина Аврамова – ПП БСп, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Крум Георгиев – ПП НП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 297

 

На основание чл.52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС №374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора:

1. Общински съвет Нова Загора - приема Бюджета на Община Нова Загора за 2017 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 27 462 780 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящото решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 391 029 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 13 434 919 лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на           20 899 лв.

1.1.1.3. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/ 119 057 лв.

1.1.1.4. Финансиране в размер на /-/6 423 лв.,

1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 1 060 691 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 071 751 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящото решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 961 350 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 617 750 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 514 500 лв., в т.ч. :

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 3 89 900 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на         143 800 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 980 800 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери / - / в размер на 334 680 лв. в т.ч. отчисления по ЗУО /-/ 300 000 лв. -

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС / - / в размер на 1 000 000 лв.

1.1.2.6. Предоставени суми по временна финансова помощ /-/ в размер на       100 000 лв.

1.1.2.7. Банков заем в размер на 2 000 000 лв.

1.1.2.8. Погасяване главница общински дълг /-/ 799 992 лв.

1.1.2.9. Друго финансиране /-/150 лв..

1.1.2.10. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 2 212 973 лв.

1.2, По разходите в размер на 27 462 780 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №4 и по населени места, съгласно Приложение № 6.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 14 391 029 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 433 040 лв.,

1.2.3. За местни дейности в размер на 11 638 711 лв.

1.3, Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа !-! 4 248 042 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4, Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2016 г. в размер на       3 273 664 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 1 060 691 лв.. съгласно Приложения № 1; № 1.1

1.4.2. от местни дейности - 2 212 973 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 5 690 540 лв., съгласно Приложение № 9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 8, неразделна част от настоящото решение.

4. Приема разчет за разходите финансирани с приходи от концесионни плащания през 2017 г. в размер на 360 000 лв. за следните дейности:

4.1. Спортни бази за спорт за всички 280 000 лв.;

4.2. Други дейности по културата 80 000 лв.,

5. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2017 г., съгласно Приложение № 10, неразделна част от настоящото решение.

6. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложения №№ 4 и 6 неразделна част от настоящото решение.

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

7.1 .Разходи за членски внос в размер на 12 050 лв.

7.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

7.3. Помощи в размер на 1004 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 251 лв. за едно погребение.

7.4. Субсидии за Читалища в размер на 475 840 лв. и субсидирана численост 65 бр.

7.5. Субсидии на организации с нестопанска цел спортни клубове в размер на 110 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

7.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 30 000 лв. и 70 000 лв. капиталов трансфер.

7.7. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

8.2 Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 12 000 лева;

• На председателя на Общинския съвет - 210 лева.

9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2017 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №11, неразделна част от настоящото решение.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. в размер на 1 173 921 лв., съгласно Приложение № 14, неразделна част от настоящото решение.

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019 г., съгласно Приложение № 16.

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на 867 407 лв., съгласно Приложение №15.

13.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. в размер на 5 746 097 лв., съгласно Приложение №15.

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер до 3 591 739лв., съгласно Приложение № 17.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер до 11 972 463 лв., съгласно Приложение № 17.

16. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2017 г. - 140 992 лв.

17. Приема План - сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2017 г. и План - сметка за разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2017 г„ съгласно Приложения №№ 12 и 13.

18. Предоставя на основание чл.54 ал.З от ЗМСМА временна финансова помощ на МБАЛ ’’Света Петка Българска” гр.Нова Загора в размер на 100 000 лв., при следните условия:

Срок на издължаване 24 /двадесет и четири/ месеца, с гратисен период от 12 /дванадесет/ месеца.

Начин на погасяване: 23 /двадесет и три / равни месечни вноски, всяка по 4 166.00 лв. и последна вноска от 4 182 лв., платими ежемесечно до 25-то число.

19. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

19.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

21 .Упълномощава кмета:

21,1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

21.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми, и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие;

21.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

21.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

21.5. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения.

21.6. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 18.

23. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 4 гласа Против и  4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 298

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за процентното разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 298

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2017 г., както следва:

1. С 70 % от общата сума се подпомага развитието на футбола в община Нова Загора.

1.1. С 20 % от сумата по т. 1 се стимулира детско-юношеският футбол.

1.2. С 80 % от сумата по т. 1 се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 20 % от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.

2.1. 60 % от сумата по т. 2 се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година.

2.2. 40 % от сумата по т. 2 се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 10 % от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм в община Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 299

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 000573 в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, м. „…“, НТП: Изоставена нива.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Отношение по предложението взе Димитър Бънов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 299

 

На основание чл. 124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 000573, в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, м. „ …“, НТП: Изоставена нива.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 300

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за опрощаване на дължими държавни вземания на Екатерина Анатолиевна Танева.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 300

 

След направените разисквания по постъпилата административна преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет Нова Загора приема, че задълженията на Екатерина Анатолиевна Танева с ЕГН 6503095992 от с. Кортен, община Нова Загора са несъбираеми и могат да бъдат опростени.

 

            (Решението е прието с: 18 гласа За, 3 гласа Против и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 301

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонални пенсии на Минка Любомирова Стоянова, Мария Абил Юсеин и Елфида Гинкова Ангелова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 301

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъдат отпуснати персонални пенсии на:

Минка Любомирова Стоянова - ЕГН 

Мария Абил Юсеин - ЕГН 

Елфида Гинкова Ангелова с ЕГН 

 

            (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 302

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Бонев Георгиев от с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 302

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Георги Бонев Георгиев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 303

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Йовчев Раднев от с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 303

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иван Йовчев Раднев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 304

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Малка Съзлия“, находящ се в землището на с. Еленово.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 304

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на язовир „Малка Съзлия" с обща площ 32,867 дка, съставляващ имоти №№ 000468 и 000466 по КВС на землището на с. Еленово, за който е съставен АОС № 1035/02.07.2004 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 305

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/31.01.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Христова Енева от с. Асеновец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 305

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иванка Христова Енева, в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС – Н. Загора;

Протоколист: